Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsan Hakları Başkanlığı aşağıdaki birimlerden hangisine bağlıdır? 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Başbakanlık

Maliye Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başkalarıyla etkileşimde güçlükler ile sınırlı ilgi alanları ve tekrarlanan davranışlar ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur?


Otizm spektrum bozukluğu

Duygusal ve davranışsal bozukluklar

Zihinsel yetersizlik

Çoklu ve süreğen hastalıklar

Fiziksel yetersizlik


3.Soru

Dil bozuklukları dilin yapısında (fonoloji, morfoloji, sentaks), dilin içeriğinde (anlam) ve dilin işlevindeki sorunları içermektedir. Bu açıklamaya göre “r” yerine “y” demek hangi alandaki sorunları teşkil etmektedir?


Morfolojik sorunlar

Artikülasyon sorunları

Fonolojik sorunlar

Sentaks sorunları

Dilin işlevindeki sorunlar


4.Soru

Bireyin psikolojik, fizyolojik veya anatomik özelliklerinde meydana gelen geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, görev bozukluğu veya yapı bozukluğu aşağıdakilerden hangisile isimlendirilir? 


Bozukluk

Yetersizlik

Güçlük

Engel

Risk taşıma


5.Soru

Özel gereksinimli bir öğrencinin problemi, kas, iskelet ve eklem sistemlerinin görevlerini yerine getirmemesi ise, bu öğrencinin yetersizliği aşağıdakilerden hangisidir?


Zihinsel Yetersizlik

Görme Yetersizliği

İşitme Yetersizliği

Fiziksel Yetersizlik

Süreğen hastalık


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda özel gereksinimli bireylerin yön bulmak için kullanabileceği teknolojik araçlardan biridir?


Lazer beyaz baston

PECS

Etkinlik çizelgesi

İzleme cihazı

İlaç otomatı


7.Soru

Konuşmayı öğrenememiş özel gereksinimli bireylerin iletmek istediği mesajlar için kullanılan aynı zamanda pahalı olmayan iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Resim değiş tokuş kartları                             

Ses kayıt cihazları

Tablet bilgisayarlar

Okuma kalemi

Sesli kitaplar


8.Soru

Süreğen hastalıklar ne demektir?


Bireyin ömür boyunca iyileşemiceği
hastalıklardır.

Tedavisi bulunmayan hastalıklardır.

Bireyin hayat boyu sahip olduğu
bazı sağlık sorunları nedeniyle sürekli
olarak bazı tedavi ve bakım
hizmetlerine gereksinim duymasıdır.

Geçici hastalıklardır.

Bulaşıcı hastalıkladır.


9.Soru

Engelliliğin önlenmesi, istihdamı, rehabilitasyonu ve toplumsal hayata tam katılımları ve diğer konularda ulusal düzeyde politikaların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 


Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Sosyal Güvenlik Kurumu


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel engelli bireylerin eğitiminde kullanılan düşük teknolojili cihazlar arasındadır?


Akıllı tahtalar

Konuşan sözcükler

Görsel zamanlayıcılar

Hesap makineleri

Okuma kalemleri


11.Soru

Sıralananlardan hangileri Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan devletlerin sözleşmeyle ilgili yargı sürecini gerçekleştirirken uymaları beklenen ilkeler rasında yer almaktadır? 

I. Engelli bireylerin insanlık onuruna ve bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi

II. Ayrımcılık yapılmaması

III. Tüm engellilerin topluma eksiksiz ve aktif katılımlarının sağlanması

IV. Fırsat eşitliği

V. Erişilebilirlik.


I ve II 

I, II ve III

II ve III

I, II, III ve IV 

I, II, III, IV ve V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliği olan bireylerin hareket etmeye yönelik motivasyonlarını artırmak amacıyla kullanılan, üç boyutlu görüntü ve görüntüleme cihazlarından oluşan yüksek teknolojili cihazdır?


Terapotik robotlar

Aktif video oyunlar

Gelişmiş kas uyarım cihazlar

Arttırılmış sanal gerçeklik uygulamaları

Akülü sandalyeler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin doğum öncesi nedenleri arasında yer almaz?


Bebeğin oksijensiz kalması

Kromozomal bozukluklar

Annenin alkol, madde ya da sigara kullanımı

Annenin maruz kaldığı zehirlenmeler

Annenin geçirmiş olduğu hastalıklar


14.Soru

Bireyin işitme mekanizmasında meydana gelen tahribat aşağıdaki durumlardan hangisini örnekler?  


Yetersizlik 

Güçlük 

Zedelenme

Engel

Risk taşıma


15.Soru

Acil durum personeli yerde sürünerek ilerlemesi konusunda uyarmak istediği bireye uyarıyı yalnızca sözel olarak yapmak yerine; sözel olarak uyarı yaparken aynı zamanda yerde sürünme hareketini tarif eden hareketler yapması ve model olması öncellikle  hangi yetersizliğe sahip bir bireyin varlığında gerçekleşmesi beklenir?


Zihinsel yetersizlik

OSB

İşitme yetersizliği

Çoklu yetersizlik

Süreğen hastalık


16.Soru

Özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştıran teknolojik araç gereçlerin seçimi, edinilmesi ve kullanımını kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yardımcı teknolojik cihazlar

Yardımcı teknolojik hizmetler

Orta düzey teknolojili cihazlar

Destek sağlık hizmetleri

Ulaşım destek sistemleri


17.Soru

Çeşitli nedenlerle konuşma ve iletişim kurmada sınırlılıklar yaşayan bireylerin, temel gereksinim ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri amacıyla üretilmiş olan cihazlar aşağıdakilerden hangileridir?


Pozisyonlama cihazları

Yer değiştirme cihazları

Alternatif ve destekleyici iletişim(ADİ) cihazları

 

Bilgisayar erişim cihazları

Uyarlanmış oyuncaklar


18.Soru

Etkinlik çizelgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır? 


Otizmli bireyler

Görme yetersizliği olan bireyler

Yaşlılar

Fiziksel yetersizliği olan bireyler

İşitme yetersizliği olan bireyler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaltivite Bozukluğu (DEHB) ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


Ortam için uygun olmayan düzeyde fazla hareketlilik, hiperaktivite olarak tanımlanmaktadır. 

Düşünmeden çok hızlı hareket etme, dürtüsellik anlamına gelmektedir. 

Genellikle etkileri yaşam boyu süren bir sorundur. 

Çocukların %50’sinde DEHB görüldüğü belirtilmektedir

Bireyin yaşından beklenenden daha sık, daha yoğun ve uzun süreli olarak dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite-dürtüsellik özelliklerini göstermesi hâlinde DEHB'den söz edilebilir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Engellilere Yönelik Ulusal Yasal Düzenlemelerden biridir?


Anayasa

657 Sayılı Engelliler Kanunu

Özürlüler Kanunu

Kurumsal Yapılanmalar

633 sayılı KHK