Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki cihazlardan hangisi orta düzey teknolojili cihazdır?


Hesap makinesi

Tablet bilgisayar

Tekerlekli sandalyeler

Kalem tutacakları

Okuma kalemi


2.Soru

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'sinde yer alan,

'Engelli bireylerin diğer bireylerle eşit bir şekilde saygı görmesi gerektiğini ve seyahat etme, yerleşim yerini seçme özgürlüğüne sahip olduklarını ve bunlarla ilgili taraf devletlerin engelli bireylerin haklarını sağlamaları gerektiği'

ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin tanımlamaktadır?


Adalete Erişim

Eşitlik

Erişilebilirlik

Yaşama Hakkı

Kişisel Bütünlüğün Korunması


3.Soru

Otizm spektrum bozukluğu ile başa çıkmada en önemli etken seçeneklerden hangisidir? 


Bozukluğun odak noktası

Ebeveyn eğitimi

Yaş

Erken tanı

Cinsiyet


4.Soru

Bireyler tarafından günlük yaşamda öğrenilen ve sergilenen kavramsal, sosyal ya da pratik becerilerin bir toplamı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? 


Zihinsel işlevler

Uyumsal davranışlar

Öz-bakım becerileri

İletişim becerileri

Sosyal beceriler


5.Soru

AAIDD'nin tanımına göre zihin yetersizliği kaç yaşından önce görülmektedir?


14

16

18

20

22


6.Soru

Bireyin beyaz baston ve türevi cihazları kullanabilmesi için hangi bilgilere sahip olması gerekir?


Adres ve ulaşım

Rota ve başlama noktası

Telefon numaraları

Cadde ve sokak isimleri

Karşılaşabileceği sorunlar


7.Soru

Beyaz baston aşağıdaki gruplardan hangisi tarafından kullanılan bir yardımcı teknoloji aracıdır?


İşitme yetersizliği olan bireyler

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler

Zihinsel yetersizliği olan bireyler

Fiziksel yetersizliği olan bireyler

Görme yetersizliği olan bireyler


8.Soru

Özel gereksinimli öğrenciler için en az sınırlandırılmış ortam aşağıdakilerden hangisidir?


Genel eğitim sınıfı

Özel eğitim sınıfı 

Özel eğitim okulu

Kaynak oda 

Özel eğitim yatılı okulu


9.Soru

"Türkiye’de Erişilebilirliğin Sağlanmasına Yönelik Standartlar"'a göre aşağıdakilerden hangisi  “Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Bireyler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” standart kodudur?


TS 9111

TS 12576

TS ISO 23599

TS 13622

ISO 23600


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası özel gereksinimli olma nedenlerinden biridir?


Annenin geçirdiği hastalıklar

Yapısal ve genetik bozukluklar

Anne baba arasındaki kan uyuşmazlığı

Kordon komplikasyonları

Çevresinde bulunan bireylerle etkileşim azlığı


11.Soru

Ülkemizde nüfusun yüzde kaçı fiziksel yetersizliğe sahiptir?


%2.5

%1.75

%1.25

%3.75

%275


12.Soru

Fiziksel Yetersizliğe sahip bireyler için kullanılan acil durum tahliye sandalyesinin tercih edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Hafif ve taşınabilir olması,

Bina çökmesi durumunda güvenli bir koruma alanına sahip olması,

Elektronik bir mekanizmasının olması,

Merdivenlerden inişi kolaylaştırması,

Genç, yaşlı her farklı fizikteki bireye hizmet etmesi


13.Soru

Disleksi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Okumada güçlük

Matematikte güçlük

Yazmada güçlük

Görsel ve işitsel işleme bozukluğu

Hareket etmede güçlük


14.Soru

Görme; bireylerin rahatlıkla hareket etmesini, çevresini keşfetmesini ve kavramları öğrenmesini kolaylaştıran en önemli yetilerden biridir. Bu yetide özellikle doğuştan ya da çok erken yaşlarda meydana gelen sorunlar, çocuğun bulunduğu ortamda yeterince rahat hareket edememesine, çevresindeki uyaranları fark etmekte zorlanmasına ve diğer bireylerin hareketlerini gözlemlemede güçlük yaşamasına neden olmaktadır.Söz edilen gelişimsel alan nedir?


Sosyal gelişim

Bedensel gelişim

Dokunma

Bilişsel gelişim

Kişisel gelişim


15.Soru

Acil ve afet durumlarında en az yedi kişinin bir araya gelmesiyle Türk Medeni Kanunu’na bağlı olarak belirli ve ortak amacı gerçekleştirmek üzere kurulan gönüllü kuruluşlara ne ad verilmektedir?


Vakıf

Dernek

Federasyon

Konfederasyon

Topluluk


16.Soru

Görme yetersizliği olan bireyin görme duyusunun yerine ağırlıklı olarak kullandığı ( işitme, dokunma, vb.) duyunun belirlenmesi hangi anahtar noktayı açıklar?


Yetersizliğin türünün belirlenmesi

Yetersizliğin şiddetinin belirlenmesi

Birincil duyu kanalının belirlenmesi

Yardımcı teknoloji araçlarının belirlenmesi

Eğitim durumunun belirlenmesi


17.Soru

Bir mikrofondan yönlendirilen sesin, dışsal seslerden ayıklanarak, kablo bağlantısı olmaksızın yüksek radyo frekanslarıyla alıcıya ileten yüksek teknolojili cihaz aşağıdakilerden hangisidir?


FM yükselticileri              

Koklear implant cihazı

İşitme cihazları

Resim tuşlu telefon

Altyazılı telefon


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireylerin herhangi bir yetersizliğe sahip olmasına neden olan doğum sonrası etkenlerden birisidir?


Annenin maruz kaldığı ilaçlar

Annenin 17 yaşın altında ve 35 yaşın üstünde çocuk sahibi olması

Erken ya da geç doğum

Kordon komplikasyonları

Çocuğun yetersiz ve dengesiz beslenmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme engelliği bireyin afet anında en çok ihtiyaç duyacağı beceridir?


Kabartma yazı okuyabilme,

Günlük yaşamsal beceriler sergileme,

Baston kullanma becerilerine sahip olma,

İnsanları seslerinden ayırt etme,

Kokudan yön tayin etme


20.Soru

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ne zaman kabul edilmiştir? 


1948

1975

1994

2000

2006