Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin engelli bireylerle ilgili taraf olduğu uluslararası yasal düzenlemelerden biri değildir? 


BM’in engelli bireylere yönelik oluşturduğu sözleşmeler

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Sosyal Model

EHİS

EHİS Ek İhtiyari Protokolü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birey için engel durumuna örnektir?


Bireyin bacaklarını kaybetmesi

Rampa eğiminin fazla olması

Bireyin yürüyememesi

Bireyin felçli olması

Bireyin sesleri duyamaması


3.Soru

"Bireyin bozukluk/zedelenme sonucunda yapması gereken bir etkinliği yerine getirmede yeterli olmaması, kapasitenin sınırlanması ya da bir organın işlevini yitirmesi" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yetersizlik

Bozukluk

Zedelenme

Engel

Risk taşıma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bozukluk durumunun yetersizlik durumuna dönüşmesine örneklerden birisi değildir?


Felçli bireyin yürüyememesi

Göz tahribatı olan bireyin görememesi

Bireyin ayağının kırılması

Kalp hastası bireyin nefes alamaması

Bireyin psikolojisinin bozulması sonucu çalışamaması


5.Soru

Hâli hazırda herhangi bir yetersizliği belirlenemeyen ancak bir yetersizlik gösterme olasılığı yüksek olan çocuklar için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Bozukluk

Zedelenme

Güçlük

Engel

Risk taşıma


6.Soru

Zihinsel engelli bireylere bir etkinliğin başlangıcını, bitişini veya toplam süresini hatırlatmak amacıyla kullanılan, çeşitli boyut ve türlerde olabilen düşük teknolojili cihaz aşağıdakilerden hangisidir?


Konuşan sözlük

Akıllı tahta

Görsel zamanlayıcılar

Tablet bilgisayar

Hesap makinesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) imzalayan devletlerden sözleşme ile ilgili yargı sürecini yerine getirirken göz önünde bulundurulması gereken prensipler arasında yer almaz?


Tüm engellilerin topluma eksiksiz ve aktif katılımlarının sağlanması

Engelli bireylerin insanlık onuruna ve bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi

Fırsat eşitliği

Erişilebilirlik

Pozitif ayrımcılık


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan bireylerde kullanılan düşük teknolojili optik cihazlardan biridir?


Braille tabletleri

Büyüteç

Kabartılmış çizgili defterler

Braille kabartma sistemleri

Beyaz baston


9.Soru

"Okuma, yazma ve/veya matematik alanlarında öğrenmeyi sekteye uğratan nörolojik temelli bir bozukluk" olarak tanımlanan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Özgül Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Duygu ve Davranış Bozukluğu

Zihinsel yetersizlik


10.Soru

Afet ve acil durum hallerinde zihinsel yetersizlik gösteren bir bireye yardımcı olması için oluşturulacak kişisel destek ağında sıralanan kişilerden kimler bulunabilir? 

I. Aile üyeleri

II. Arkadaşlar

III. İş arkadaşları

IV. Komşular 


I ve IV

I ve II 

I, II ve III 

II, III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği gösteren bireyler için kullanılan orta düzeyli yardımcı teknolojili cihazlar arasında yer almaktadır?


İşitme cihazları

Işıklı uyarı sistemleri

Resimli iletişim kartları

FM yükselticileri

Kulak borusu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum anlarında sağlık ve tahliyeden sorumlu personelin özel gereksinimli bireyleri takip etmesini sağlayabilir?


CBS

AUS

DSRC

GPS

MKS


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylere hizmet veren ulusal STK’lardan biri olamaz?


Vakıflar

Dernekler

Federasyon

Konfederasyonlar

Dergahlar


14.Soru

Seçeneklerden hangisi özel gereksinimli bireyler grubuna girer?


Fiziksel engeli bulunan bireyler 

Maddi sıkıntı yaşayan kişiler 

Sokakta yaşayan evsizler 

Yetim çocuklar

70 yaş üstü bireyler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin bina ve açık alanlara erişilebilirlik başlığı içinde yer almaz?


Konut

Alışveriş merkazleri

Kamu web siteleri 

Eğitim binaları

Sağlık hizmeti sunan binalar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan bireyler için geliştirilen düşük teknolojili cihazlardan biridir?


Koklear implant cihazı

Elektrikli baston

Navigasyon cihazı

Beyaz baston

Sesli kitap


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi engellilere yönelik olarak kabul edilen ilk uluslararası düzenleme olarak kabul edilmektedir?


Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

EHİS Ek İhtiyari Protokolü

Dhaka Deklarasyonu


18.Soru

Engelli bireylere yönelik yapılmış olan ilk uluslararası düzenleme olarak görülen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, hangi tarihte kabul edilmiştir?


24 Ekim 1945

10 Aralık 1948

25 Şubat 1953

11 Eylül 2001

13 Aralık 2006


19.Soru

Düşünme, hissetme, dil ve başkalarıyla ilişki kurmada sorunlara yol açan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olarak tanımlanan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Dil ve Konuşma Bozukluğu

Zihinsel Yetersizlik

Otizm Spektrum Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Özel Öğrenme Güçlüğü


20.Soru

Acil ve afet durumlarında görme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine uygun olarak alınması gereken ve öne çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel destek ağını kurulması

Acil sağlık kartının hazırlanması

Yaşadığı yerde alan tanımlamasının yapılması

Acil durum çantasının hazırlanması

Acil sağlık kartının korunması