Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 "Uygun olmayan afet yönetimi politikaları ve uygulamaları nedeniyle, özel gereksinimli bireylerin afet planlamalarına dahil edilmemesi, bu bireylerin ve ailelerinin toplumdan dışlanmasına ve toplum sağlığı uygulamalarından yeterince yararlanamamalarına neden olabilmektedir."

Yukarıda verilen açıklama afet ve acil durumlar beraberinde özel gereksinimli bireyler için sağlık hizmetleriyle ilgili risklerden hangisini açıklamaktadır?


Dışlanma

Bilgi erişimi sorunları

Hassas sağlık durumları

Sosyal destek ağlarının çökmesi

Sağlık hizmetlerinin aksaması


2.Soru

Bireyin özel gereksinim türü öz değerlendirme yapmasını engel teşkil eden bir durum ise kimlerden aktif rol alması beklenir?


Doktor ve çocuk gelişim uzmanı

Bakıcı ve özel eğitim uzmanı

Aile bireyleri ve bakım sorumlusu

Engelli bakım personeli ve özel eğitim uzmanı

Psikolog ve doktor


3.Soru

Pekiştirme, sözel ipuçları gibi uygulamaların yer aldığı öğretim paketleri, hangi tür yetersizliği olan bireylerin yangından korunma becerisinin öğretiminde kullanılmaktadır?


Dil ve konuşma bozukluğu

Ortopedik yetersizlik

İşitme yetersizliği 

Görme yetersizliği 

Zihinsel yetersizliği 


4.Soru

Vedalaşırken "Hoşça kal!" demek ve bunu el sallama hareketi ile desteklemek, hangi Alternatif ve Destekleyici İletişim türüne örnek teşkil eder?


Jest ve mimikler

İşaret dili

Resim değiş-tokuşu

Konuşma üreten cihazlar

İletişim panoları


5.Soru

Özel gereksinimli bireylere öğretilebilecek güvenlik becerileri kaç sınıflandırma ile ele alınmaktadır?


2

3

4

5

6


6.Soru

  1. Heyelan
  2. Sel
  3. Kimyasal saldırı
  4. Çığ düşmesi

Yukarıdakilerden hangileri doğal afetler arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV


7.Soru

Özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afet halleri sırasında ve sonrasında yaşamaları olası zorlukların belirlenmesi, önlenmesi ve/veya en aza indirgenmesi doğrultusundaki çalışmalar aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?


Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin planlanması

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylere sağlık hizmetleri sunumu

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin korunması

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin barınması


8.Soru

Engelli bireylere yönelik ilk uluslararası düzenleme hangisidir?


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

5378 Sayılı Engelliler Kanunu

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 

Dhaka Deklerasyonu


9.Soru

I. Kendileri parmaklarıyla görselleri gösterebilir,

II.Eğer fiziksel bir engeli varsa gözüyle görselleri işaret edebilir ve/veya

III. İletişim partnerinin desteğini alabilir

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri özel gereksinimli bireylerin iletişim panolarında kurabilecekleri iletişim çeşit(ler)indendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I,II ve III


10.Soru

I. İş yeri zemininde dokunsal yüzey göstergelerini bulundurmak

II. Duvarları mat renklere boyamak

III. İş yerinin aydınlatma sistemini arttırmak

Görme yetersizliği olan bireylerin iş güvenliğini arttırmada kullanılabilecek yöntemler hangisidir?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


11.Soru

Konuşma üreten cihazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Konuşma üreten cihazlar ek araç kullanımı gerektirmez.

Bir kelime ya da cümleciği temsil eden pek çok sembol içeren ve dijitalleştirilmiş ya da yapay ses çıktısı/sesli mesajlar sunabilen cihazlardır.

Düşük maliyetli cihazlardır.

Statik görünümlü konuşma üreten cihazlar dokunmatik ekranlıdır.

Konuşma üreten cihaz kullanan bireylerle iletişim kurmak için özel bir eğitim almak gereklidir.


12.Soru

Tek yönlü iletişimin sınırlılıklarını ortadan kaldıran, gönderen ve alıcının rollerinin değiştiğinden alıcının yeni bir mesajla tepkide bulunarak mesajın alıcı tarafından ne düzeyde algılandığına ilişkin tespitte bulunulabildiği iletişim aşağıdakilerden hangisidir?


Afet v e acil durum iletişimi

Karma iletişim

Tek yönlü iletişim

Çok yönlü iletişim

Çift yönlü iletişim


13.Soru

'İletişim girişiminde bulunmak öğretilmektedir. Birey, masada duran resimli kartı karşısında oturan iletişim ortağına vererek istediği nesneye ulaşmaktadır.'

Yukarıdaki bahsedilen PECS evresi kaçıncı evredir?


Evre 3

Evre 1

Evre 6

Evre 5

Evre 2


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afetlere hazırlanması kapsamında planlama aşamasında yer alır?


öz değerlendirme

acil durum ve afet halleri ile ilgili bilinçlenme

afet ve acil durum planının oluşturulması

acil durum ve afet halleri çantasının hazırlanması 

acil durum ve afet halleri planının sürdürülmesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ek araç kullanmayı gerektirmeyen iletişim sistemlerindendir?


İletişim panoları

İşaret dili

Konuşma üreten cihazlar

Kağıt kalem

PECS


16.Soru

Gebelik döneminde annenin alkol kullanımından kaynaklanan doğumdan itibaren bebeklerde görülen sendroma ne ad verilir?


Cushing Sendromu

Alkol sendromu

Fetal Alkol Sendromu

Down Sendromu

Metabolik Sendrom


17.Soru

  1. Görevli birimlere bilgi aktarımı
  2. Oldukları yerde sakin beklemeleri                    
  3. Yoğun trafik alanlarından uzak durmaları
  4. Hastane ve sığınağa hızla ulaştırılmaları
  5. Bulundukları yerin hızla tespit edilmesi

Hangisi/hangileri özel gereksinimli bireylerin afet ve acil durumlarda altyapı akıllı ulaşım sistemleri kullanım alanları arasında yer almaktadır?


I, II, III, IV ve V

II, III, IV ve V

  

I, III, IV ve V  

I ve V

Yalnız V


18.Soru

Öz değerlendirmenin üç boyutu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sıra ile verilmiştir?


Günlük yaşam, hareketliliğin sağlanması,tahliye

Tahliye, hareketliliğin sağlanması ve günlük yaşam

Hareketliliğin sağlanması, günlük yaşam ve tahliye

Hareketliliğin sağlanması, tahliye ve günlük yaşam

Günlük yaşam, tahliye, hareketliliğin sağlanması


19.Soru

Hangisi görme yetersizliği olan bireyin, pozisyonunu ve çevresindeki diğer önemli nesnelerle ilişkisini belirleme sürecinde (yönelim becerilerinde) kullandığı duyulardan değildir?


Tat alma

Görme

İşitme

Dokunma

Koklama