Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yaşanabilecek bir hortum öncesi yerel ve ulusal medyanın bu konuda uyarı yapması aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Alternatif iletişim sistemleri

Acil durum bildirim sistemleri

Destekleyici iletişim sistemleri

Çift yönlü iletişim

Acil durum iletişim sistemleri


2.Soru

Özel gereksinimli bireylerin tehlikelerden korunarak toplumda bağımsız birer birey olarak yaşayabilmesi, güvenli bir yaşam sürdürebilmesi ve toplumsal ortamlara katılabilmesi için gerekli olan beceriler hangi grup beceriler arasında ele alınmalıdır?


Özbakım becerileri

Sosyal beceriler

Akademik beceriler

Güvenlik becerileri

Dil ve iletişim becerileri


3.Soru

Aşağıdaki alanlarda yapılan çalışmalar bakımından; hangisi, acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu kapsamında değerlendirilemez?


özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afet halleri sırasında yaşamaları olası zorlukların belirlenmesi

özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afet halleri sonrasında yaşamaları olası zorlukların belirlenmesi

özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afet halleri sırasında ve sonrasında yaşamaları olası zorlukların arttırılması

özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afet halleri sırasında ve sonrasında yaşamaları olası zorlukların en aza indirgenmesi

özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afet halleri sırasında ve sonrasında yaşamaları olası zorlukların önlenmesi 


4.Soru

Konuşma üreten cihazlar yardımıyla sıralananlardan hangisi ya da hangileri yapılabilir? 

I. Talep etme

II. Yorum Yapma

III. Selamlaşma

IV. Sorulara Yanıt verme 


I ve III 

I ve II 

I, II ve III 

I, II, III ve IV 


5.Soru

Aşağıdakilerden PECS’in sınırlılıkları arasında yer almaz?


Yurt dışında geliştirilmiştir.

Klasördeki resimli kart sayısının fazlalığında ağır olabilir.

Kartların hazırlanması uzun zaman alabilir.

Kullanıcının gerekli resmi bulmak için klasör sayfalarını incelemesi zaman alabilir.

Kullanıcı ve iletişim kuracağı kişinin yakın mesafede olması gerekmektedir.


6.Soru

"Veli öğretmen öğrencisi Ayşe'ye 110 yangın ihbar hattı telefon numarasını aramayı öğretmeye çalışmaktadır. Veli öğretmen 2 adet oyuncak telefonu sıranın üzerine koyar. Telefonlardan birini eline alır ve Ayşe'ye dikkatle izlemesini söyleyerek 110 numarasını tuşlar. Ardından Ayşe'den kendi önündeki telefonu alarak 110'u aramasını ister."

Yukarıda verilen örnek olayda Veli öğretmenin öğretimde kullandığı uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Görsel ipuçları

Rol-oyun

Geri bildirim

Model olma

Rehberli uygulamalar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ek araç kullanmayı gerektirmeyen alternatif iletişim sistemlerinden biridir?


İletişim panoları

Resim değiş tokuşuna dayalı sistemler

Tablet kullanımı

İşaret dili

Kağıt-Kalem


8.Soru

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu ile ilgili yaşanan zorlukların ilki ve temeli aşağıdakilerden hangisidir?


genel olarak özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları fiziksel, çevresel, sosyal ve psikolojik güçlük ve bariyerlere ilişkin bilgi ve farkındalık eksikliğidir

özel olarak özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları fiziksel, çevresel, sosyal ve psikolojik güçlük ve bariyerlere ilişkin bilgi ve farkındalık eksikliğidir

kısıtlı altyapı ve sağlık imkânlarına sahip ülkelerde doğal veya insan kaynaklı nedenlere dayalı olarak acil durum oluşması

kısıtlı altyapı ve sağlık imkânlarına sahip ülkelerde doğal veya insan kaynaklı nedenlere dayalı olarak afet halleri oluşması

altyapı ve sağlık imkânlarına sahip ülkelerde doğal veya insan kaynaklı nedenlere dayalı olarak afet halleri oluşması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi planlamaların beş temel strateji arasında yer alan özel gereksinimli bireylerin tanımlanması, numaralandırılması ve yerlerinin belirlenmesine ilişkin yapılabilecekler arasında yer almaz?


Özel gereksinimli bireylerin yoğun olarak bulunduğu, ev, okul, hastane, bakım ve rehabilitasyon merkezi gibi alanlar haritada işaretlenebilir ya da coğrafi bilgi sistemi kayıtlarına dahil edilerek yerleri belirlenebilir.

Özel gereksinimli bireyleri belirlemek ve yerlerini tespit etmek için kullanılabilecek bir diğer önemli strateji; bu gruplarla düzenli olarak çalışan kolluk kuvvetleri, hizmet ve sağlık kuruluşlarıyla ortak hareket etmektir. 

Numaralandırma işlemi başlangıçta kulağa hoş gelmeyebilir. Ancak özel gereksinimli bireylerin önemli bir bölümünde karşılaşılan iletişim ve etkileşim sorunları nedeniyle bireyden kendine dair bilgi almak mümkün olmayabilir

Toplumunun genelinin özel gereksinimli bireyler için hazırlanan acil durum planlarına ve müdahale etkinliklerine katılımının teşvik edilmesi için çeşitli stratejiler kullanılabilir.

Sivil toplum kuruluşları (STK), özel gereksinimli bireyleri tanımlamak için başka bir bilgi kaynağı olarak düşünülebilir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, zihinsel yetersizliği olan bireylerin sosyal ilişkilerde güçlükler yaşamalarına neden olan durumlardan biri değildir?


Bilişsel becerilerdeki yetersizlikler

Başkalarına yardımcı olma

Uygun olmayan yakınlıkta kalma

Uygun olmayan iletişim ve dil kullanımı

Göz kontağı kurmama


11.Soru

I. Yangını fark etmek II. En kısa ve güvenilir yoldan yangın olan ortamdan uzaklaşmak III. Yangın sonrası daha önceden belirlenmiş bir buluşma yerinde güvenilir bir yetişkini beklemek IV. Hemen telefonla bir aile bireyi veya yetişkini aramak Özel gereksinimli bireylerin yangından korunma becerisinin sergilenmesinde hangi basamakları yerine getirmesi beklenir?


I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


12.Soru

Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre bir bireye DEHB tanısı konulabilmesi için belirtilerin ne kadar süreyle devam etmesi gerekmektedir?


1 hafta

15 gün

1 ay

3 ay

6 ay


13.Soru

Ek araç kullanmayı gerektiren iletişim araçlarından olan ve resimli semboller aracılığıyla talep etme, sorulara cevap verme ve yorum yapma gibi iletişim becerilerinin kazandırılmasını sağlayan iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemi

Vücut dili

İletişim panoları

Konuşma üreten cihazlar

İşaret dili


14.Soru

Uluslararası Engellilik Örgütünün bildirdiğine göre 1994 yılında Kaliforniya’da meydana gelen depremde görevli olan barınak gönüllüleri, Serebral Palsi tanılı bir bireyin kasıntılı vücut hareketlerinin aşırı dozda uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle olduğunu düşünmeleri ve bireyi görmezden gelmeleri nedeniyle ölümüne sebep olmuşlardır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?


Özel gereksinimli bireylerde afet öncesinde barınma hizmetlerini planlama

Özel gereksinimli bireylerde afet öncesi güvenlik planlamaları

Özel gereksinimli bireyleri tanıma, anlama ve yardımcı olma konularındaki bilgi eksiklikleri

Afet anında özel gereksinimli bireylerin belirlenmesi

Afet ve acil durumlarda özel gereksinimli bireyler için kullanılacak etkili bir tahliye planı uygulanması


15.Soru

Afet ve acil durumlarda da kullanılması önerilen sözlü iletişim becerilerinde geriliği olan bireylerin halihazırdaki iletişim becerilerinin (örneğin sözlü ya da yazılı iletişim) yerine geçmeyi ya da bu becerileri desteklemeyi amaçlayan sistemler aşağıdakilerden hangisidir?


Acil durum iletişim sistemleri

Dil iletişim sistemleri

Tehdit durumu iletişim ağ sistemleri

Alternatif ve destekleyici iletişim

Afet ve acil durum haberi yayma sistemleri


16.Soru

Bireyin, kendisinden farklı bir bireyin karakterini ve davranışını duygusal/bilişselolarak canlandırması davranışsal öğretim paketlerinde yer alan uygulamalardan hangisidir?


Rol oyun

Model olma

Geri bildirim

Fiziksel ipucu

Sözel ipucu


17.Soru

I.Her resimli kart yalnızca tek bir mesaj içermelidir.

II. Resimli kartlar mümkün olduğunca sade ve anlaşılır olmalıdır
III. Resimli kartlar taşınamayacak kadar büyük veya görünmeyecek kadar küçük olmamalıdır

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için hazırlanan görsel(ler)in özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I,II ve III

I ve III

I ve II


18.Soru

  1. Sahip olunan özel gereksinim türüne dayalı güçlükler
  2. Donanım ve yardımcı cihazların kaybı ve hasar görmesi
  3. Destek alınan aile ve yakınlardan ayrı düşmek
  4. Bilgiye ulaşma zorluğu  

Yukarıdakilerden hangileri özel gereksinimli bireyleri acil durum ve afet halleri karşısında diğer bireylere kıyasla daha dezavantajlı kılan faktörler arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonunu kullanarak bir kişiden yardım isteme becerisiyle ilgili örnek bir beceri analizi basamaklarından biri değildir?


Cep telefonunu kulağına götürüp sembolik oyun kurgusu yapması beklenir.

Cep telefonunun açma/kapama tuşunu basılı tutup telefonun açılması beklenir.

Telefon açıldıktan sonra telefon menüsünden rehber uygulaması seçilir.

Aramak istediğiniz kişinin adı rehberden bulunup ara tuşuna basılır.

Aradığınız kişinin telefonu açması beklenir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, konuşma becerisinin sonradan yitirilmesine yol açan bir sağlık sorunudur?


Otizm

Angleman sendromu

Down sendromu

Parkinson hastalığı

Fragile X sendromu