Para ve Banka Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ülkede başlayan finansal krizin etkilerinin başka ülkelere hızlı ve şiddetli biçimde yayılması nasıl isimlendirilir?


Finansal derinleşme

Resesyon

Depresyon

Finansal bulaşıcılık

Yayılma etkisi


2.Soru

Tahvil talebini artıran her unsur tahvil arzını etkilemiyorsa denge fiyat düzeyini nasıl etkiler?


denge fiyat düzeyini azaltır

risk ve faizi oranlar

denge fiyat düzeyini arttırır

talebin faizini arttırır

denge fiyat düzeyini eşitler


3.Soru

İmar Bankası skandalı aşağıdakilerden hangisinin bir örneğidir?


Ters seçim

Bedavacılık

Asil-vekil problemi

Limon piyasası

Dışsal maliyet


4.Soru

Bir finansal piyasa içinde şu iki tarafın varlığını hayal edelim. Bir taraf yıllık izne çıkmış olmasına ve bu iznini ailesi ile birlikte tatil yaparak bir otelde geçirmek istemesine rağmen bu tatil için yeterli parası olmayan bir baba olsun. Diğer taraf ise otelinde boş odaları olan ve otelinin işletmesini sürdürebilmek için bu boş odaları satmak isteyen bir otel işletmecisi olsun. Eğer ki finansal sistem (mesela bu durumda bu baba için tatil kredisi imkânı sunacak bir banka) olmasaydı, bu aile tatile gidemeyecek ve otel işletmecisi de otelinin sürekliliğini sağlamakta zorluk çekecekti. Fakat finansal sistemin bir parçası olan bankacılık sektörü bu aile için tatil kredisi sunar, böylelikle aile tatiline gitmiş olur ve otel işletmecisi de işlerinin devamını sağlar. Yukarıdaki durumda finansal sitemin hangi işlevi örneklendirilmiştir?


Tasarrufların ekonomiye aktarılması
Yatırımlar hakkında bilgi edinme maliyetinin düşürülmesi
Risk yönetiminin kolaylaştırılması
Menkul kıymetlerin değişimini kolaylaştırması
Mal ve hizmetlerin ticaretinin kolaylaştırması

5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi asil vekil problemi için söylenemez?


Bir tür ahlaki tehlike sorunudur

Vekillerin asillerin çıkarı doğrultusunda hareket etmesi sonucu ortaya çıkar

Özellikle ortaklık piyasalarında ortaya çıkar

Bilgi eksikliğini gidererek bu sorun çözülebilir

Bu sorundan kaçınmanın bir yolu da borç senetlerinin tercihidir


6.Soru

Uluslararası Basel II uzlaşısına göre sermaye yeterlilik oranının en alt limiti yüzde kaç olmak zorundadır?


6

8

10

12

16


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paranın değişim aracı olma işlevini yerine getirmek için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


Taşınabilir olması

Bölünebilir olması

Bozulmaması

Bir standarda sahip olması

Hesap birimi olması


8.Soru

“Tahvil fiyatlarındaki değişiklikler farklı vadelerdeki tahvillerin taleplerinin beklenen getirilerini dengeye getirmektedir” ifadesi hangisini açıklamaktadır?


Bekleyişler kuramı

Verim eğrisi

Mal para sistemi

Risk ve vade ilişkisi

Vade primi


9.Soru

Bir bankanın döviz varlıklarının değeri 15 milyon $ ve döviz yükümlülüklerinin değeri ise 25 milyon $ ise, bu bankanın ne kadar açık pozisyonu bulunmaktadır?


5 milyon $

10 milyon $

15 milyon $

20 milyon $

25 milyon $


10.Soru

Reel döviz kurunu belirleyen unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?


yurtiçi fiyatlar genel düzeyi ve nominal döviz kuru
yurtdışı fiyatlar genel düzeyi ve yurtiçi fiyatlar genel düzeyi
yurtiçi fiyatlar genel düzeyi, nominal döviz kuru ve yurtdışı fiyatlar genel düzeyi
yurtiçi fiyatlar genel düzeyi ve nominal faiz oranı
yurtdışı fiyatlar genel düzeyi ve nominal faiz oranı

11.Soru

Banka kârının bir faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemine ne denir?


Kapalı analizi

Açık analizi

Likidite Riski 

Özkaynak Çarpanı

Varlık Getiri Oranı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin para biriminin, yabancı bir para birimi karşısındaki satın alma gücünü ifade etmektedir?


Reel Döviz Kuru

Nominal Döviz Kuru

Dalgalı Kur

Çapraz Kur

Esnek Piyasa Döviz Kuru


13.Soru

21. yüzyılın ilk finansal krizi 2008 sonlarında ABD’de patlak veren.........kriziyle başlayarak büyük çaplı bir küresel finansal krize dönüşmüştür. 


Eşikaltı ipotek krizi

İsveç ekonomi krizi

ABD Kredi ve Tasarruf Mevduatı Krizi

Wall Street iflası

Asya Ekonomik Krizi


14.Soru

Yüksek risk alma eğiliminde olan yatırımcıların daha aktif olarak borç almaya çalışmaları durumu finansal kurumlar açısından aşağıdaki problemlerden hangisine yol açar?


Ters seçim

Bedavacılık

Asil vekil problemi

Ahlaki tehlike

Limon piyasası problemi


15.Soru

Ülke örneklerine bakıldığında genel olarak yüksek gelirli gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin büyüklüğüne oranla finansal sektörlerinin orta gelirli yükselen pazar ekonomilerine göre daha büyük olduğu görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş bir ekonomi olmakla beraber finansal derinliği düşük ülkelerden birisidir? 


İtalya

Malezya

Türkiye

Amerika

İngiltere


16.Soru

Finansal kriz ortamında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


Artan belirsizlik sonucu bilgi alma maliyetleri yükselerek eksik bilgi sorunlarını arttırır.
Riskten kaçınma davranışı sonucunda finansal varlıklara olan talebin düşmesi tahvil ve hisse senedi fiyatlarının düşmesine yol açar.
Emlak ve benzeri reel varlık fiyatları düşer.
Faizler düşer.
Kredi daralması yaşanır.

17.Soru

Devletin ya da özel şirketlerin kısa vadeli borçlanarak fon kullanmalarını sağlayan borç senetleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Tahvil
Bono
Hisse senedi
Temettü
Devlet İç Borçlanma Senetleri(DİBS)

18.Soru

‘Parasal büyüklük’ olarak adlandırılan ekonomideki para miktarına ilişkin çeşitli tanımlar kullanılmaktadır. Bu parasal miktarkardan kısaca M2 olarak bilinen para miktarı aşağıdakilerden hangisi büyüklüğü ifade eder?


Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat

Dolaşımdaki Para + Vadeli Mevduat

Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat + Repo + Para Piyasası Fonları

Dolaşımdaki Para + Vadeli Mevduat + Repo + Para Piyasası Fonları

Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat + Vadeli Mevduat


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limon piyasası sorunun doğru bir ifadesidir?


Kullanılmış araba piyasasında fiyatlar arabaların gerçek değerine eşittir.
Pazarlarda limon fiyatlarının oluşumu finansal piyasalardaki fiyatları etkiler.
Kullanılmış araba piyasasında ters seçim sorunu kötü arabaları olduklarından değerli, iyi arabaların ise değerlerinin altında satılmasına yol açar.
Kullanılmış araba piyasasında ters seçim sorunu kötü arabaların değerlerinin altında satılmasına yol açar.
Kullanılmış araba piyasasında ters seçim sorunu iyi arabaların değerlerinin üstünde satılmasına yol açar.

20.Soru

Reel faiz haddinin %2 gibi belirli bir düzeyde sabit olduğunu varsayarsak enflasyon beklentilerinin artarak %8 olduğu bir ekonomide nominal faiz oranlarının olması gereken düzey en az kaç olmalıdır?


% 6
% 7
% 8
% 9
% 10