Para ve Banka Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Zorunlu karşılıklar oranının %5’den %10’a çıkması durumunda, aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilanço kalemlerinde meydana gelecek olan değişmeyi doğru olarak vermiştir?


Serbest Rezerv artar

Serbest Rezerv azalır

Serbest Rezerv değişmez

Mevduat azalır

Mevduat artar


2.Soru

I-Varlık Yönetimi Şirkeleri, II- Faktöring Şirketleri, III- Tüketici finansman Şirketleri, IV- Leasing Şirketleri, V- Anonim Şirketleri. Verilen şirketlerden hangisinde yapılan sözleşme boyunca malın mülkiyet hakkı yatırımcının lehinde olacaktır?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
Yalnız V

3.Soru

Büyük Buhran olarak adlandırılan finansal kriz hangi yüzyılın başlarında meydana gelmiştir?


19.yüzyıl
20.yüzyıl
17.yüzyıl
21.yüzyıl
18.yüzyıl

4.Soru

I. Likidite yönetimi II. Varlık yönetimi III. Yükümlülük yönetimi IV. Özkaynak yönetimi V. Risk yönetimi Yukarıda başlıklar hâlinde verilen mevduat bankası temel sorunlarının en iyi şekilde yönetilme çabasının sonucunda ulaşılmak istenen ana düşünce için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bankaların daha geniş halk kitlelerine hitap edebilme düşüncesidir.
Bankaların kamu ve özel kesime sürekli ve artan bir şekilde kaliteli hizmet sunabilme düşüncesidir.
Bankaların diğer ticari işletmeler gibi maksimum kâr elde edebilme düşüncesidir.
Bankaların para akışına en iyi aracılık eden bir iktisadi işletme olabilme düşüncesidir.
Her ticari işletmede olduğu gibi ticari faaliyetleri gösteren iyi bir mali tabloları oluşturabilme düşüncesidir.

5.Soru

Türkiye'de Demirbank ve Pamukbank gibi 21 adet bankanın temelde özkaynak düşüklüklerinden ötürü batarak ekonomik kriz yaşanan yıl hangisidir?


1990

1994

1998

2001

2008


6.Soru

I. Döviz krizleri

II. Bankacılık krizleri

III. Küresel kıtlıklar

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri finansal kriz türleri arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

I ve II

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdaki nesnelerden hangisi mal para yerine geçmemiştir?


Çicek

Balina dişi

Fildişi

Deniz kabuğu,

Papirüs


8.Soru

Ters seçime örnek olarak ifade edilen limon piyasası örneği veren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


R. Thaler

G. Akerlof

D. Kahneman

A. Smith

J. M. Keynes


9.Soru

Reel döviz kurunun arttığı bir ortamla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Yerli para reel olarak değer kazanır

İhracat artar

İthalat artar

Cari açık artar

Yabancı para reel olarak değer kaybeder


10.Soru

I Bilgi eksikliğinin kamusal olarak giderilmesi II Maddi teminat III Şirketlerin özsermayesi IV Özel kuruluşların bilgi toplayarak satması V Tasarrufların mobilize olması Yukarıdaki ifadelerden hangileri ters seçim sorununun çözüm yolları arasında yer alır?


Yalnız I
Yalnız V
I ve III
III ve IV
I, II, III, IV

11.Soru

Nominal döviz kurundaki artışın, yurtiçi enflasyon ile yurtdışı enflasyon arasındaki fark kadar olması gerekliliği aşağıdakilerden hangi kavramı açıklamaktadır?


Göreli satınalma gücü paritesi

Mutlak satınalma gücü paritesi

Döviz kuru

Nominal döviz kuru

Reel döviz kuru


12.Soru

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu- Sermaye Piyasası Kurulu - Hazine Müsteşarlığı - Merkez Bankası- Türkiye Bankalar Birliği- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu- Özel Finans Kurumları BirliğiYukarıda listesi verilen ve Türkiye’de faaliyet kurumların ortak amacı nedir?


Uluslararası mali hareketliliği gözlemlemek.
Finansal piyasaları düzenlemek ve denetlemek.
Mali konularda yasalar hazırlamak ve koymak.
Menkul kıymetler borsalarını yönetmek.
Bankalar arasındaki haksız rekabeti engellemek.

13.Soru

Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


Vadesiz mevduat bankaların fonlarının temel kaynağıdır.
Bankaların topladıkları fonları büyük ölçüde faiz getiren hazine bonosu gibi menkul kıymetlerde tutması beklenir.
Bankalar fonlarını daha çok kullandıkları krediler aracılığı ile toplarlar.
Vadeli mevduata faiz ödenmediği için bankalar açısından düşük maliyetli bir kaynaktır.
Bankaların mevduatının büyük kısmı vadeli mevduattır.

14.Soru

Türkiye’de bulunan tek vadeli piyasa olma özelliğine sahip VOB hangi yılda ve nerede kurulmuştur?


2002-İstanbul

2003-Ankara

2005-İzmir

2005-İstanbul

2006-Ankara


15.Soru

Merkez bankacılığı tarihinde ilk merkez bankası olma özelliğine sahip merkez bankası ne zaman ve nerede kurulmuştur?


1640-Çin

1650-İngiltere

1668-İsveç

1846-Almanya

1882-Japonya


16.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Ticari Bankalar, mevduat aracılığı ile topladıkları fonlarla kredi veren finansal aracı kurumlardır.

Katılım Bankaları, kâr ortaklığı ile mevduat toplayan aracı kurumlardır.

Sigorta, poliçe sahibinin belirli bir oranda prim ödeyerek kendini belirli bir riske karşı koruduğu bir anlaşmadır.

Borsa Aracı Kurumları, SPK’den yetki belgesi alarak finansal varlıkların alım satımı yanı sıra yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetleri de sunan şirketlerdir.

Üretici Finansmanı, tüketim harcamalarının özkaynaklar dışında sağlanabilmesini sağlayan bir tür tüketici kredisi anlaşmasıdır.


17.Soru

Türkiye’de gerçekleşen enflasyon oranı, ABD’de gerçekleşen enflasyon oranından büyük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Nominal döviz kuru azalır
Türk Lirası değer kazanır
Dolar değer kaybeder
Nominal döviz kuru değişmez
Nominal döviz kuru artar

18.Soru

Pa fiyatını satın alınan bir tahvil Ps fiyatına satılıyorsa bu tahvilden elde edilecek getiri oranı aşağıdakilerden hangisi olur?


(Ps/Pa) -1

(Pa/Ps) -1

(Ps/Pa) +1

(Pa/Ps) +1

1- (Pa/Ps)


19.Soru

Bir bankanın varlıkları arasında likiditesi en yüksek olanı hangisidir?


Vadesiz mevduat

Devlet tahvili

Tüketici kredileri

Özkaynaklar

Serbest rezervler


20.Soru

Verim eğrisi tahvillerin vadesi ve verimi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi verim eğrisi için doğrudur?
I-Aynı risklilik düzeyinde
II-Aynı ölçüde likit
III-Aynı şekilde vergilendirilen
IV-Aynı vadelerdeki tahviller
V-Farklı vadelerdeki tahviller


I, II, III, V

I, V

II, IV,III

I, III, IV

I, II, III, IV