Para ve Banka Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Gerçekleşen enflasyon
II-Tahvilden alınan vergi
III-Tahvil fiyatı
IV-Tahvilin riski.
Yukarıdakilerin hangileri tahvil talebini etkileyen faktörler arasındadır?


I, II, III, IV

I, II, III

I ve III

II, III ve IV

III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işleyişi doğru olarak ifade etmektedir?


Finansal kurumlar- Fonlar- Borç alanlar
Finansal kurumlar- Finansal varlıklar- Borç alanlar
Finansal piyasalar- Fonlar- Borç verenler
Finansal piyasalar- Finansal varlıklar- Borç alanlar
Finansal kurumlar- Fonlar- Borç verenler

3.Soru

ABD finansal sisteminde 2008 Kasım ayında hangi yatırım bankasının batması, krizin küresel boyutlara sıçramasından önceki son damla olmuştur? 


Bank of America  

Morgan Stanley

 Union Bank

Lehman-Borthers 

HSBC


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paranın değişim aracı olma işlevini yerine getirmek için sahip olması gerektiği özelliklerden biri değildir?


Bozulmaması

Bölünebilir olması

Taşınabilir olması

Bir standarda sahip olması

Elektronik kullanıma uygun olması


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi finansal sistemin işlevlerinden biri değildir?


Tasarrufların ekonomiye aktarılması
Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı
Tasarrufların dış borçlara yönlendirilmesi
Risk yönetimini kolaylaştırma
Değişimin kolaylaştırılması

6.Soru

Bir bankanın toplam varlıkları 2000 TL, özkaynakları 200 TL ve karı 40 TL ise, bankanın özkaynak getiri oranı nedir?


20
15
25
30
10

7.Soru

  1. Tasarruf mevduatı
  2. Ticari mevduat
  3. Resmi mevduat
  4. Döviz tevdiat hesapları

Yukarıda verilen Türkiye'de bankacılık sektörünün mevduat oranları en çoktan en aza doğru sıralandığında nasıl olur?


II-I-III-IV

V-III-II-I

I-IV-II-III

III-IV-I-II

IV-II-I-III


8.Soru

Finansal sistemdeki fon akışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Finansal fonlar (para) el değiştirirken karşılığında finansal varlıklar (tahvil, bono, hisse senedi vb.) değişilmektedir.
Finansal sistem, finansal fonların fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara akışını sağlar.
Fon fazlası olanlar, yani borç verenler tahvil, bono, hisse senedi gibi finansal varlıkların alıcıları, fon açığı olanlar, yani borç alanlar ise finansal varlıkların satıcılarıdır.
Tasarruf sahipleri ellerindeki fonlarını finansal kurumlara aktarıtken, finansal kurumlarda mevcut finansal varlıklarını tasarruf sahiplerine aktarırlar.
Finansal piyasalardan finansal kurumlara bir fon akışı mevcutken, finansal kurumlardan da finansal piyasalara finansal varlık akışı gerçekleşmektedir.

9.Soru

Bankaların sahip oldukları bir liralık varlık başına kazandıkları vergi sonrası net kâra ne ad verilir?


Sermaye oranı 
Özkaynak getiri oranı 
Yatırım getiri oranı 
Varlık getiri oranı 
Gelir oranı 

10.Soru

Bekleyişler kuramına göre ,uzun vadeli bir tahsilin yıllık verimi nasıl olmalıdır?


eşit

eğimli

küçük

farklı

yüksek


11.Soru

Asil-vekil sorunu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bir ters seçim sorunudur.
Bir eksik bilgi sorunudur.
Vekilin asilin çıkarları yerine kendi amaçlarına hizmet etmesinden kaynaklanır.
Bir ahlaki tehlike sorunudur.
Vekilin asilin ne yapacağına dair tam bilgiye sahip olmamasıdır.

12.Soru

Bir ülke için reel döviz kurunun olması gereken değerini bulmak için aşağıda yer alan üç değişkenden hangisine ihtiyaç vardır?


Nominal döviz kuru - Yurtiçi faiz oranı - Yurtdışı faiz oranı
Nominal döviz kuru - Yurtiçi fiyat endeksi - Yurtiçi faiz oranı
Nominal döviz kuru - Yurtiçi fiyat endeksi - Yurtdışı fiyat endeksi
Nominal döviz kuru - Yurtiçi fiyat endeksi - Yurtdışı faiz oranı
Nominal döviz kuru - Yurtdışı faiz oranı - Yurtdışı faiz oranı

13.Soru

I-Nominal döviz kuru, bir birim yabancı paranın yerli para cinsinden değeridir.
II-Reel döviz kuru aynı para birimi cinsinden ifade edildiğinde iki ülkedeki malların göreli fiyatlarını verir.
III-Yüksek faiz her zaman düşük kura sebep olur
IV-Kısa dönemde döviz kurunun satın alma gücü paritesine uygun biçimde hareket etmemektedir
Döviz kuru ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I.II

I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,III,IV


14.Soru

Kaza sigortası yaptıran bir şoförün aracını daha dikkatsizce kullanmaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir?


Ahlaki tehlike

Asil vekil problemi

Maddi teminat

Bedavacılık

Ters seçim


15.Soru

Finansal sistemin iktisadi büyüme üzerindeki etkisi aşağıdaki yer alan ikili kanallardan hangisinde doğru verilmiştir?


Sermaye birikimi - tasarruf artışı
Sermaye birikimi - teknolojik yenilik
Sermaye sağlama - teknoloji kullanımı
Teknolojik verimlilik - tasarruf aktarımı
Sermaye verimliliği - teknolojik birikim

16.Soru

Bankacılık sektöründe aktif-pasif eşitliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Varlıklar=Yükümlülükler+Özkaynaklar

Varlıklar=Yükümlülükler-Özkaynaklar

Varlıklar=Yükümlülükler*Özkaynaklar

Varlıklar=Yükümlülükler/Özkaynaklar

Varlıklar=(Yükümlülükler*Özkaynaklar)/2


17.Soru

_________ sorunu bilginin özel kurumlarca toplanıp satılması yöntemiyle _________ sorununun giderilmesini zorlaştırır.


asil-vekil; ahlaki tehlike
asil-vekil; ters seçim
bedavacılık; asil-vekil
bedavacılık; ahlaki tehlike
bedavacılık; ters seçim

18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Gelişmiş ekonomilerin menkul kıymetler piyasaları yükselen pazar ekonomilerine göre daha gelişmiştir.
Gelişmiş ekonomilerinin bankacılık kesimi yükselen pazar ekonomilerine göre daha az gelişmiştir.
Sigorta şirketleri, borsa aracı kurumları gibi bankadışı finansal kurumlar en önemli finansal kurumlardır.
Dünyada şirketlerin en önemli finansman kaynağı hisse senedi piyasalarıdır.
Genel olarak bankaların varlıklarının değeri menkul kıymetler piyasalarının değerinden düşüktür.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikincil piyasalardan biri değildir?


İstanbul menkul kıymetler borsası

Vadeli opsiyon borsası

Tahvil borsası

Döviz piyasası

Devlet iç borçlanma senetlerinin, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemi ile satımı 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, finansal sistem ile ekonomik aktivite arasındaki etkileşimi olumsuz etkileyebilecek ve 3. faktör olarak adlandırılan unsurlardan birisi değildir? 


Siyasi Kurumlar

Vergi Sistemi

Teknolojik Gelişmeler

Adalet Sistemi

Yolsuzluklar