Para ve Banka Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tahvil fiyatı arttıkça (faizi düş­tükçe) aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?


Talebi Düşer

Talebi Artar

Talep Değişmez

Likiditesi Yükselir

Beklenen Enflasyon Oranı Düşer


2.Soru

Değişken faizli varlıklar 40 TL, değişken faizli yükümlülükler 70 TL ve faiz değişikliği 5 puan olduğu durumda, bankanın karında ne kadarlık ve nasıl bir değişme gerçekleşir?


1 TL artar
1 TL azalır
1.5 TL artar
1.5 TL azalır
2 TL artar

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir? 


Kredi daralması 
Menkul kıymet fiyatlarının yükselmesi
Riskten kaçınma 
Borçlanmanın maliyetinin yükselmesi
Şirketlerin özsermayesinin düşmesi

4.Soru

Ters seçim sorununu gidermek amacıyla özel kuruluşların bilgi toplayarak satması aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?


Tobin İkilemi

Risk Paradoksu

Ahlaki Tehlike

Bedavacılık

Azalan Verimler


5.Soru

Beklenen reel faiz haddi aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Beklenen enflasyon oranı - Nominal faiz haddi

Nominal faiz haddi - Nominal döviz kuru

Nominal faiz haddi - Beklenen enflasyon oranı

Nominal döviz kuru - Nominal faiz haddi

Nominal döviz kuru - Beklenen enflasyon oranı


6.Soru

Yurtiçi faiz haddinin yurtdışı faiz haddi ile nominal döviz kurundaki değişim beklentisinin toplamına eşit olacağını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlak satın alma gücü paritesi yaklaşımı

Göreli satın alma gücü paritesi yaklaşımı

Dönemler arası yaklaşım

Kapsanmamış faiz paritesi yaklaşımı

Keynesyen yaklaşım


7.Soru

2008 krizi sonrası Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından finansal sistemin istikrarını sağlamak amacıyla hangi kurtarma kanununu devreye sokulmuştur?


Yeni İstikrar Kanunu

Pazar ve Finans Kanunu

Acil Bankacılık Kanunu

Acil Ekonomik İstikrar Kanunu

Acil Finans İstikrar Kanunu


8.Soru

İskontolu bir tahvilin fiyatı ile faizi arasında............yönlü ilişki vardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Ters

Doğrusal

Uyumlu

Dik

Eğik


9.Soru

İş başındaki yöneticilerin, sahiplerin çıkarı yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan ahlaki tehlike problemidir.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ters seçim

Sürü davranışı

Limon piyasası

Asil-vekil problemi

Bedavacılık


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomiyi risklerden korumak amacıyla kamu kesiminin finansal kurumlar üzerinde yaptığı düzenlemelerden değildir?


Girişin kısıtlanması
Şeffaflık
Banka bilançolarının denetlenmesi
Mevduat sigortası
Bilgi paylaşımının kısıtlanması

11.Soru

Bir kişi 80 TL'yi 2 yıl sonra tamamını geri almak üzere vadeli mevduat hesabında bileşik faize yatırmıştır ve vade boyunca hesaba para eklemeyecektir veya çekmeyecektir? Faiz haddi %50 ise bu kişinin eline 2 yıl sonra kaç TL geçecektir?


100

120

150

180

200


12.Soru

Kaza sigortası yaptıran bir şoförün aracını daha dikkatsizce kullanmaya başlaması, bilgi eksikliği türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?


Asil vekil problemi
Ahlaki tehlike
Maddi teminat
Bedavacılık
Ters seçim

13.Soru

Bir bankanın değişken faizli varlıkları değişken faizli yükümlülüklerinden fazla ise faiz oranındaki __________ banka kârını __________.


artış; arttırır
artış; düşürür
düşüş; arttırır
düşüş; etkilemez
artış; etkilemez

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançolarının pasifinde yer alır?


Zorunlu rezervler

Menkul kıymetler

Krediler

Serbest rezervler

Vadeli mevduatlar


15.Soru

Finansal bir sözleşmede sözleşmenin taraflarından birinin diğer taraf açısından hoşa gitmeyen ya da sakıncalı bulunan faaliyetlerde bulunmasıdır. Sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkar.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ters seçim

Ahlaki tehlike

Sürü davranışı

Bedavacılık

Asil vekil problemi


16.Soru

Finansal sistemin risk yönetimini kolaylaştırma işlevi aşağıdakilerden hangisini sağlar?


Finansal sistem sunduğu alternatif finansal varlıklarla risklere karşı pozisyon alma olanağı

Finansal sistem sadece finansal varlıkların değişimini kolaylaştırması

Tasarrufları ekonomiye kazandırarak mal ve hizmet değişimini de kolaylaştırması

Küçük tasarruf sahiplerinin sisteme çekilebilmesi sağlanması

Finansal sistem hakkında bilgi edinmenin ve bilgiyi değerlendirmenin maliyetini düşürerek kaynak dağılımının iyileşmesini


17.Soru

Tahvilin talebini etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi yanlıştır?


Tahvilin talebi ile fiyatı arasındaki ilişki ters yönlüdür.
Servet ne kadar yüksekse diğer unsurlar aynı kaldığı sürece tahvil talebi de o kadar düşük olacaktır.
Diğer unsurlar aynı kaldığı sürece, bir tahvilin likiditesi diğer tahvillere kıyasla artıyorsa talebi de artar.
Diğer unsurlar aynı kaldığı sürece, tahvilden alınan vergi, alternatif finansal varlıklardan alınan vergiye göre düşüyorsa tahvilin talebi yine yükselecektir.
Diğer unsurlar aynı kaldığı sürece, beklenen enflasyon azaldıkça tahvil talebi artacaktır.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisifinansal kiralama (leasing) şirketlerinin özelliklerinden biri değildir?


Kredilendirerek mal ve hizmet alımını kolaylaştıran aracı kurumlardır.
Yatırımcılara finansal kiralama olanağı sağlarlar.
Finansal kiralama işlemleri kiralayan, kiracı ve satıcı arasında üçlü bir finansal ilişkiye dayalıdır.
Sözleşme süresi sonunda mülkiyet kiracıya devredilir.
Satın alınması planlanan mal ve hizmetlerin finansmanının öz kaynaklar dışında sağlanmasını sağlarlar.

19.Soru

Son yaşanan Küresel Finans Krizi'nde küresel hacmi yaklaşık olarak ne kadar daraldı?


%10'un üzerinde

%30'un üzerinde

%50'nin üzerinde

%70'in üzerinde

%90'ın üzerinde


20.Soru

Bankalar ticari işletmelerdir ve her ticari işletme gibi temelde kâr etme amacı güderler. Ticari bir banka topladığı kaynakları kullanarak yarattığı gelirin bu kaynaklarının maliyetine farkı kadar kâr elde edecektir. Bankalar bu temel bankacılık işlemi sırasında bir tür varlık dönüşümü yapmaktadır. Bankalar aracılık fonksiyonunu gerçekleştirirken piyasada vadeleri uzatmakta ve riskleri azaltmaktadır. Mevduat dışında bankalar kredi kullanarak da kaynak yaratabilir. Bankalarının kullanabileceği kredilerin Merkez Bankası tarafından sağlananına reeskont kredisi ve bu kredinin Merkez Bankası tarafından belirlenen faizine de reeskont faizi adı verilir. Yukarıda yer alan anlatımda hangi öge çıkarılırsa temel bankacılık tanımlanmış olur?


Banka ticari işletmeleri
Merkez Bankası
Bankaların aracılık fonksiyonu
Piyasalarda vade uzatma
Riskleri azaltma