Para ve Banka Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen kredi-sermaye oranlarına göre hangisi daha yüksek bir kaldıraç oranını gösterir?


240-120

240-100

240-80

300-100

360-90


2.Soru

İslami bankacılık, faizsiz bankacılık ya da özel finans kuruluşları adıyla da bilinen kurumlar Türkiye’de ilk defa kaç yılında faaliyete geçmişlerdir?


1980

1982

1985

1988

2000


3.Soru

I-Fiyat istikrarı
II-Araç bağımsızlığı
III-Amaç bağımsızlığı
IV-Politik bağımsızlık
TCMB Kanunu’nda yer alan “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçlarını doğrudan kendisi belirler.” maddesi yukarıdakilerden hangileri açısından önem taşır?


Yalnız I

I ve II

II, III ve IV

I, II, ve IV

III ve IV


4.Soru

Limon piyasası terimi aşağıdaki sorunlardan hangisinde kullanılır? 


Ahlaki tehlike 
Asil-vekil problemi 
Bedavacılık 
Ters seçim
Batmak için çok büyük olmak 

5.Soru

Alıcı ve satıcıların belirli bir mekanda toplanmadan, uzaktan elektronik olarak alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasa türüne ne ad verilir?


Tezgah üstü piyasa
Organize piyasa
Spot piyasa
Vadeli piyasa
İkincil piyasa

6.Soru

Banka dışı kesimden bir kişi, bankada bulunan mevduatını çekip nakit olarak tutmaya başlarsa aşağıdakilerden hangisi azalır?


Dolaşımdaki para miktarı

Enflasyon

Rezerv miktarı

Likidite

Emisyon


7.Soru

Dalgalı Döviz Kuru Rejimleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


En büyük avantajı döviz kurunda oluşabilecek dalgalanmaların, önemli bir makro-ekonomik değişkenin alacağı değerlerdeki belirsizliği arttırmasıdır.
Kur arz ve talep koşullarına bağlı olarak piyasada belirlenir.
Dalgalı döviz kuru rejiminde merkez bankasının koruyacağı bir döviz kuru yoktur.
Sürdürülebilir bir döviz kuru rejimidir.
Saf dalgalı kur ve kirli dalgalı kur sistemi gibi çeşitleri vardır.

8.Soru

Tarihte yaşanan hiperenflasyonların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


İç talep yetersizliği

Dış talep yetersizliği

Merkez bankalarının kamu açıklarını finanse etmesi

Yüksek faiz oranları

Döviz kuru dalgalanmaları


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrarsızlık çeşitlerinden biri değildir?


İktisadi temeller ve balonlar
Vade uyuşmazlığı
Sorunlu krediler
Yetersiz sermaye
Açık döviz sorunu

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin en önemli ön koşullarından biridir?


Ekonomi orta gelir tuzağında olmamalı

Merkez Bankası bağımsız olmalı

Üretim açığı olmamalı

Dış ticaret açığı olmamalı

Faizler doğal seviyesinde olmalı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının takip etmekte olduğu para politikasında bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu an ile söz konusu para politikası değişikliğini uygulamaya başladığı an arasında geçen zamanı ifade etmektedir?


Faiz kanalı

Faiz oranı geçişkenliği

Kredi kanalı

Para politikasında iç gecikme

Para politikasında dış gecikme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonominin deflasyon sürecinden çıkmasının çok uzun sürmesinin nedenleri arasındadır?


Ekonominin likidite tuzağına girmesi

Talebin sürekli artıyor olması

Ücretlerin sürekli yükseliyor olması

Fiyat seviyelerinin hızla yükselmesi

Nominal faiz oranlarının negatif olması


13.Soru

Mal paranın mübadele edildiği geçmiş tarihteki piyasada, maden içeriği yüksek olan ve düşük olan aynı nominal birimde mal para bulunuyorsa tüketiciler değerli olanı tutarak düşük değerli olanı harcamayı tercih edeceklerini açıklayan yasanın adı ve kısa ifadesi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Graham Yasası - İyi para kötü parayı kovar

Kesham Yasası - İyi para kötü parayı iyileştirir

Greenwald Yasası - Kötü para iyi parayı bozar

Gresham Yasası - Kötü para iyi parayı kovar

Kehkeshan Yasası - Kötü para iyi parayı bozar


14.Soru

Finansal sistemde fon akışı finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleşiyorsa bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Tahvil piyasası
Doğrudan finansman
Kamu aracılığı ile finansman
Piyasa finansmanı
Dolaylı finansman

15.Soru

Bankaların hangi yükümlülüklerinin zorunlu karşılık uygulamasına tabi olduklarını aşağıdakilerden hangisi belirler?


BDDK

TBMM

TCMB

İMKB

ECB


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz?


Tüketici kredileri 
Vadeli mevduat 
Repodan sağlanan fonlar
Özkaynaklar 
Merkez bankasından kullanılan krediler 

17.Soru

Finansal sektörün büyüklüğünün ölçülmesine ilişkin aşağıdaki seçeneklerde verilen değişkenlerden hangilerinin birlikte kullanılması gerekir?


Mevduat Bankalarının yerli varlıkları+Sermaye piyasasının değeri/GSYİH
Finansal Kapitalizasyon Değeri/GSYİH
Sermaye piyasasının değeri/GSMH
Döviz tevdiat hesaplar+Sermaye piyasasının değeri+parasal taban /GSMH
Tahvil Piyasa Değeri/ GSYİH

18.Soru

Sabit Döviz Kuru Rejimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sabit döviz kuru rejiminin en önemli avantajı sürdürülebilir olması halinde döviz kurunun ileride alacağı değerler hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmasıdır.
Sabit döviz kuru rejiminin en büyük dezavantajı ise sürdürülebilirliğin oldukça zorlu koşullara bağlı olmasıdır.
Sabit döviz kuru rejimi genellikle inatçı ve yüksek enflasyonla boğuşan ülkelerin geçmişle bağlarını koparmak ve saygınlık kazanmak için başvurdukları bir rejimdir.
Sabit döviz kuru rejiminde döviz kuru sabit tutularak önemli bir makro-ekonomik değişken hakkındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
Sabit döviz kuru rejiminde yurt içi faiz hadlerinin yurt dışı faiz hadlerinin üzerine çıkması beklenir.

19.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangilerinde resmi dolarizasyon uygulaması örneği görülmüştür?


Ekvator ve Panama

Türkiye ve Azerbaycan

Uruguay ve Meksika

Arjantin ve Şili

Pakistan ve Afganistan


20.Soru

Finansal kesimin döviz cinsinden borçları ile döviz cinsinden varlıkları arasındaki farka ne ad verilir?


Cari açık

Bütçe açığı

Döviz pozisyon açığı

Dış ticaret açığı

Vade uyuşmazlığı