Para ve Banka Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir ekonomide gerçekleşen üretim düzeyi potansiyel üretim düzeyinin altındayken nominal faizlerin sıfır sınırına düşmesi durumudur?


Likidite tuzağı
Deflasyon
Kredi balonu
Arz şoku
Enflasyon

2.Soru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunda “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır" ibaresi hangi tarihte eklenmiştir?


21 Nisan 2001

25 Nisan 2001

27 Nisan 2001

29 Nisan 2001

30 Nisan 2001


3.Soru

TCMB’nin Bankalararası Para Piyasası’nda bankalardan mevduat satın alması ya da bankalara mevduat satması işlemine ne nedir?


Repo-ters repo

Reeskont işlemleri

Depo alım-satımı

Döviz müdahaleleri

Rezerv opsiyon mekanizması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarını ifade etmektedir?


Emtia Geliri
Faiz Geliri
Senyoraj Geliri
Döviz Geliri
Vergi Geliri

5.Soru

"Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarıdır." tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


İtibari para

Banknot

Senyoraj

Elektronik para

Tahvil


6.Soru

Menkul kıymet satışında teslim ve ödemenin hemen veya bir iki gün içinde yapıldığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Birincil piyasa

İkincil piyasa

Organize piyasa

Vadeli piyasa

Spot piyasa


7.Soru

.............. Kredisi Merkez bankasının bankacılık sistemine kullandırttığı kredilere verilen isimdir.

Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?


Likidite

Reeskont

Bono

Banka

Döviz


8.Soru

Finansal kriz dönemlerinde bankaların fon gereksinimlerini karşılayamamaları durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Yetersiz sermaye

Likidite yetmezliği

Batık krediler

Vade uyuşmazlığı

Açık pozisyon


9.Soru

İş başındaki yöneticilerin sahiplerin çıkarı yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sonucu ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?


Ters seçim

Asil-vekil problemi

Bedavacılık

Limon piyasası

Gruplar arası çatışma


10.Soru

Bankaların TCMB'da tutmak zorunda oldukları karşılıkların ne kadarlık kısmı Türk Lirası türünden olmalıdır?


%40

%10

%20

%70

%50


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin ön koşullarından biri değildir?


Merkez Bankasının araç bağımsızlığı olması 
Maliye politikasının disiplinli olması 
Sabit döviz kuru rejimi olması 
Finansal sistemde büyük sorunlar olmaması 
Mali baskınlık olmaması 

12.Soru

Para politikasın reel ekonomi üzerindeki etkisini reel faiz oranları ve
yatırım harcamaları aracılığıyla gerçekleştiğini savunan parasal aktarım kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


Döviz kuru kanalı

Kredi kanalı

Bilanço kanalı

Faiz kanalı

Varlık fiyatları kanalı


13.Soru

  1. Enflasyon bekleyişlerini şekillendirmek
  2. Hedef alınan enflasyonla uyumlu miktarda paranın sistemde dolaşması
  3. Para tabanını emisyondan düşürmek

Yukarda belirtilen ifadelerden hangisi ya da hangileri parasal kontroldeki amaçlar arasındadır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

I., II. ve III.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCMB varlıkları arasında yer almaz?


hazine borçları

bankacılık sektörüne krediler

TMSF'ye krediler

IMF acil yardım takip kredileri

Rezerv para


15.Soru

Parasal tabanı ifade eden formül aşağıdakilerden hangisidir?


Dolaşımdaki para miktarı + bankaların rezervleri

Dolaşımdaki para miktarı * bankaların rezervleri

Para çarpanı * Vadesiz mevduat

Para arzı * para çarpanı

Dolaşımdaki para miktarı * para çarpanı


16.Soru

Merkez bankasındaki koridor sistemini sınırları nasıl belirlenir?


Üst sınır merkez bankasının bankalara borç verme faizi

Alt sınır merkez bankasının bankalardan borç alma faizi

Sınır merkez bankasının gecelik faiz oranı tarafından

Üst sınır merkez bankasının bankalara borç verme faiz oranı iken alt sınır merkez bankasının bankalardan borç alma faiz oranı tarafından

Merkez bankasında tutulan zorunlu karşılıklardan 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, merkez bankalarının amaçlarına ulaşmak için ne tür para ve döviz kuru politikası araçları kullanmak istiyorlarsa onları istedikleri gibi kullanmakta özgür olmaları anlamına gelmektedir?


Amaç bağımsızlığı

Araç bağımsızlığı

Ekonomik bağımsızlık

Politik bağımsızlık

Parasal kontrol


18.Soru

I. Merkez Bankası,

II. Bankacılık sektörü

III. Mevduat sahipleri,

Yukarıdaki aktörlerden hangileri para arzını etkileyen birimler arasında yer almaktadır?


I ve III

II ve III

I, II ve III

I ve II

Yalnız I


19.Soru

Kapsanmamış faiz haddi paritesine göre yurtiçi faiz haddi (yaklaşık olarak) aşağıdakilerin hangisinin toplamına eşit olmaktadır?


Yurt içi ortalama faiz haddi ile seçili yabancı ülkelerin ortalama faiz hadlerinin farkına
Yurt içi tahvil piyasası ortalama getiri faiz haddi ile seçili yabancı ülkelerin tahvil piyasas ortalama getiri faiz hadlerinin farkına
Tahvil faizleri ile enflasyon oranının farkına
Yurt dışı faiz haddi ile nominal döviz kurundaki değişim beklentisinin toplamına
Mali varlık talebinin döviz kurundan etkilenme oranı ile nominal faiz hadlerinin toplamına

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik enflasyon hedeflemesi uygulamasının temel amacında yer alan dört değişkenden biri değildir? 


enflasyon

enflasyon hedefi

üretim 

talep

potansiyel üretim düzeyi