Para ve Banka Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Merkez bankasının enflasyonun yükseleceğinden korktuğunda açık piyasa işlemleri ile sisteme çıkan likiditeyi çekmesine, ters repo yapması ve/veya doğrudan tahvil satmasına ne ad verilir?


sterilizasyon

İletişim politikası

Zorunlu karşılık sistemi

Politika faizi

Koridor sistemi


2.Soru

Bir ekonomide gerçekleşen üretim düzeyi potansiyel üretim düzeyinin altındayken nominal faizlerin sıfır sınırına düşmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Beklenen enflasyon

Deflasyon

Enflasyon

Likitide tuzağı

Beklenmeyen enflasyon


3.Soru

Likidite yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Sadece faiz oranlarını değiştirerek yapmak

Merkez bankasının amaçlarına uygun likidite koşulları oluşturmak

Sadece zorunlu karşılık oranı kullanarak yapmak

Bankaların amaçlarına uygun likidite koşullarını oluşturmak

Sadece döviz piyasasına müdahale ederek yapmak


4.Soru

"Parasal taban" ve "para çarpanı" değerlerinin çarpılması ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?


Para arzı

Dolaşımdaki para

Menkul kıymetler

Rezervler

Likidite


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun beklenen maliyetlerinden değildir?


Para bulunduranlar gizli bir enflasyon vergisiyle karşılaşır.
Firmalar menü maliyetleri ile karşılaşır.
Nominal geliri sabit olan bireyler doğrudan negatif etkilenir.
Vergi sisteminin etkinliğini arttırarak tasarruflar üzerinde pozitif etki yaratır.
Vergi sisteminin etkinliğini arttırarak tasarruflar üzerinde pozitif etki yaratır.

6.Soru

Finansal gelişme ve iktisadi aktivite ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Ekonomilerin kurumsal yapıları, adalet sisteminin işleyişi ve siyasi istikrar durumları finansal sektörün işleyişinde etkili değildir. 
Etkin çalışan bir finansal sistem ekonomide kaynak dağılımının etkinliğini arttırarak sermaye birikiminin hızlanmasına yol açar. 
Teknolojik gelişmeler finansal sistemin daha etkin çalışmasına yol açar.
Etkin çalışan bir finansal sistem teknolojik yenilik yapacak yatırımcıların daha kolay kaynak bulmasını sağlayarak teknolojik yeniliklerin hızlanmasına yol açar. 
İktisadi büyüme finansal sektöre olan talebi de arttırarak finansal sektörün büyümesine yol açar. 

7.Soru

I. İşgücüne katılma oranı

II. Faiz dışı denge/GSYİH oranı

III. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı

IV. Bütçe açığı/GSYİH oranı

V. Kamu borç stoku/GSİYH oranı

Yukarıdakilerden hangileri mali baskınlık göstergeleridir?


I,II,III

I,III,V

II,III,IV

II,IV,V

III,IV,V


8.Soru

Yapılan uygulamalı çalışmalar kredi kanalının oldukça önemli bir kanal olduğunu göstermektedir. Kredi kanalı hangi aktarım mekanizmalarına sahiptir ?


Banka kredileri kanalı ve Bilanço kanalı.
Banka kredileri kanalı ve Kur kanalı.
Banka kredileri kanalı ve Varlık Fiyatları kanalı.
Faiz kanalı ve Bilanço kanalı.
Faiz kanalı , Bilanço ve Kur kanalı.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mali baskınlık düzeyini izlemek için kullanılan göstergelerden biridir?


Kamu net borç stoku/GSYH

Bütçe açığı/Büyüme

Cari açık/GSYH

Kamu net borç stoku/Cari açık

Cari açık/Bütçe açığı


10.Soru

Bir merkez bankasının mevduat, kredi ve tahvil faizlerini düşürmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Tüketim harcamalarında düşme meydana gelir.

Yurt içinde üretilen mallara olan talep artar.

Yatırım yapma isteğinde azalma olur.

Kredi maliyetleri artar.

Fiyatlar genel düzeyinde azalma olur.


11.Soru

"Para otoritesinin aldığı kararlar, bu kararların gerekçeleri ve ekonomik gelişmeler hakkındaki düşünceleri açısından şeffaf olmalıdır. Bu da hesap verme ilkesiyle gerçekleşmektediir."

Bu açıklamaya göre, para otoritesinin hesap verdiği muhatabı esas olarak hangi mercidir?


Basın ve yayın organları

Sosyal medya ve halkla ilişkiler

Televizyon ve ekonomi yorumcuları

Uluslararası kurum ve kuruluşlar

Bağlı olduğu ülkenin meclis veya parlementosu


12.Soru

I. Zorunlu karşılıklar
II. Döviz kurları
III. İşsizlik oranı
IV. Hazinenin borçlanma politikaları
V. Bankaların müşterilerinin nakit taleplerindeki değişiklikler
Yukarıdakilerden hangileri bankacılık sisteminin likidite talebini belirleyen üç ana unsurdur?


I, II ve III

I, III ve V

I, IV ve V

II, III ve V

 II, IV ve V 


13.Soru

I. Serbest rezervler

II. Zorunlu rezervler

III. Reeskont kredisi

IV. Menkul kıymet satımı

V. Kredileri azaltma

Yukarıdakilerden hangileri bir bankanın likidite yönetiminde kullanabileceği araçlardandır?


I,II,III

I,III,IV

I,IV,V

II,III,IV,V

I,III,IV,V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen faiz haddi doğru olarak tanımlanmıştır?


Reel faiz haddi ile nominal faizin toplamına eşittir.
Nominal faiz haddi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki farktır.
Reel faiz haddi ile gerçekleşen enflasyonun toplamıdır
Reel faiz haddi ile enflasyon arasındaki pozitif farktır.
Nominal faiz haddi ile beklenen enflasyon arasındaki farktır.

15.Soru

Bankaların işleri iyiye giderken gaza daha az, işleri kötüye giderken de bu sefer frene daha az basmalarını sağlamaya yönelik önleyici Merkez Bankası uygulamalarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Önlemeye yönelik düzenlemeler

Proaktif para politikaları

Ekonomi soğutucu düzenlemeler

Makro-sakıngan önemler

Defansif para politikası uygulaması


16.Soru

TCMB’nin........... bağımsızlığı yok. Buna karşın,........... bağımsızlığı ve ......... bağımsızlığı var. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?


Amaç /Ekonomik/ Araç

Ekonomik/ Amaç/ Araç

Araç /Ekonomik /Amaç

Araç /Amaç/ Ekonomik

Amaç /Araç/ Ekonomik


17.Soru

Neoliberal iktisat politikalarından kurtulmak isteyen demokratik bir yönetimin, Merkez Bankasının hangi bağımsızlığını kısıtlaması gerekir?


Araç bağımsızlığı 

Amaç bağımısızlığı

Ekonomik bağımsızlık

Politik bağımsızlık

Siyasi bağımsızlık


18.Soru

Şirketin borçları düşüldükten sonra sahip olduğu varlıklarına ne ad verilir?


Limon piyasası

Kamu düzenlemeleri

Bedavacılık

Özsermaye

Maddi teminat


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yabancı bir paranın kullanılmasını ifade eder?


Dalgalı Döviz Kuru Rejimleri
Resmi Dolarizasyon
Sabit Döviz Kuru Rejimleri
Amaç Bağımsızlığı
Araç Bağımsızlığı

20.Soru

Merkez bankasının para politikası araçlarından biri olan koridor sistemine kolu olan borç faizi oranıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kamu otoritesi tarafından Merkez Bankasından bağımsız belirlenen bir faiz oranıdır.

Para piyasasında piyasa koşullarına göre belirlenen ortalama faiz oranıdır.

Bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu tarafından belirlenen bir faiz oranıdır.

Bankalar arası para piyasasında, bankalarca belirlenen bir faiz oranıdır.

Merkez bankasının borç verme faiz oranı geçici likidite sıkışıklığına düşen bir bankanın merkez bankasından kısa vadeli borçlanmak için ödemeyi kabul ettiği faiz oranıdır.