Para ve Banka Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumuna ne ad verilir?


Enflasyon

Deflasyon

Dolarizasyon

Devalüasyon

Revalüasyon


2.Soru

Türkiye’de ithal mallara olan talep arttığında, diğer koşullar sabitken, $/TL kurunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi oluşur?   


Döviz arzı ve talebi artacağı için TL’nin değeri değişmez

Döviz arzı artacağı için TL değer kazanır

Döviz talebi artacağı için TL değer kaybeder

Döviz arzı artacağı için TL değer kaybeder

Döviz talebi artacağı için TL değer kazanır


3.Soru

Merkez bankası politika faizini artırdığında reel faiz oranları artar ve kredi maliyetleri yükselerek, yatırım ve tüketim harcamaları özellikle dayanıklı tüketim harcamaları düşer. Bu süreç aşağıdaki parasal aktarım mekanizması kanallarından hangisine örnek olabilir?


Döviz kuru kanalı

Merkez bankası kanalı

Kredi kanalı

Faiz kanalı

Bilanço kanalı


4.Soru

Finansal kesimin döviz borçları ile döviz cinsinden varlıkları arasındaki farka ne ad verilmektedir?


Finansal istikrar

Vade uyuşmazlığı

Politika faizi

Açık pozisyon

Yetersiz sermaye


5.Soru

Bir ülkenin sağlıklı işleyen bir ekonomik yapıya sahip olması için birinci dereceden hangi sistemin sağlıklı işlemesi gerekmektedir?


Bilgi sistemi

Bankacılık sistemi

Politik sistem

Finansal sistem

Kredi sistemi


6.Soru

Merkez bankasının bankalara kullandırdığı 4 milyon lira değerindeki reeskont kredisi merkez bankasının bilançosunda nasıl bir değişiklik yaratmaktadır?


Reeskont kredisinde 4 milyon liralık artış

Banka rezervlerinde 4 milyon liralık artış

Reeskont kredisinde 4 milyon liralık artış

Banka rezervlerinde 4 milyon liralık azalış

Reeskont kredisinde 4 milyon liralık azalış

Banka rezervlerinde 4 milyon liralık artış

Reeskont kredisinde 4 milyon liralık azalış

Banka rezervlerinde 4 milyon liralık azalış

Reeskont kredisinde 2 milyon liralık artış

Banka rezervlerinde 2 milyon liralık artış


7.Soru

Para politikasındaki değişiklerle ekonomiyi etkileyen kanallardan biri de kredi kanalıdır. Kredi kanalı hangi alt aktarım mekanizmalarından oluşmaktadır?


Faiz kanalı, dış ticaret kanalı, bilanço kanalı
Banka kredileri kanalı, bilanço kanalı
Banka kredileri kanalı, özel finans kurumları kanalı, resmi krediler kanalı
Bilanço kanalı, döviz kuru kanalı, faiz kanalı
Banka kredileri kanalı, faiz kanalı

8.Soru

I. Dolaşımdaki para,

II. Zorunlu karşılıklar,

III. Vadesiz mevduatlar,

Yukarıdakilerden hangileri parasal tabanı etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumu aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanır?


Enflasyon

Resesyon

Stagflasyon

Depresyon

Deflasyon


10.Soru

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?


Senyoraj
İtibari para
Mal para
Çek
Likidite

11.Soru

Merkez Bankasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Maliye politikası araçlarını belirlemek
Fiyat istikrarını sağlamak
Hükümetin büyüme politikalarını belirlemek
İşsizliği azaltıcı çözüm önerileri sunmak
Bankalara kredi verme işini yürütmek

12.Soru

Faiz kordirounun üst ve alt sınırı sırası aşağıdakiierden hangi şıkda doğru olarak verilmiştir?


Üst sınır merkez bankasının bankalara borç verme faizi,
Alt sınırını ise merkez bankasının bankalardan borç alma faizidir

Üst sınır merkez bankasının bankalara borç alma faizi,
Alt sınırını ise merkez bankasının bankalardan borç verme faizidir

Üst sınır merkez bankasının açık piyasa işlemlerinde alım yapacağı en yüksek tahvil faizi,
Alt sınırını ise merkez bankasının açık piyasa işlemlerinde alım yapacağı en düşük tahvil faizidir.

Üst sınır merkez bankasının açık piyasa işlemlerinde satım yapacağı en düşük tahvil faizi,
Alt sınırını ise merkez bankasının açık piyasa işlemlerinde satım yapacağı en yüksektahvil faizidir.

Faiz kordirounun üst ve alt sınırı, politika faizin yüz baz puan üstü ve altıdır. 


13.Soru

Tahvil talebini etkileyen unsurlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ekonomik birimlerin servetlerinin artması tahvil talebini artırır

Beklenen enflasyonun artması tahvil talebini artırır

Tahvilin likiditesinin yükselmesi tahvil talebini artırır

Tahvilden alınan verginin düşmesi tahvil talebini artırır

Tahvilin talebi ile fiyatı arasında ters yönlü bir ilişki vardır


14.Soru

  1. İç talepteki azalma
  2. Üretimdeki düşüş
  3. İşsizlikteki azalma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Küresel Kriz'den sonra, fiyat istikrarı ile uyumlu olduğu kabul edilen %2'lik enflasyonun düşük olabileceğine yönelik görüşlerin ortaya atılmasının sebeplerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Reel faizlerin yüksek olduğu 1990’larda yurtdışından düşük faizle borç alıp Türkiye’de Türk Lirası cinsinden yüksek faiz getirisi elde etmek bankaların yaygın olarak baş vurdukları bir yöntemdi.

Yukarıda ifade edilen bu durum aşağıdaki risklerin hangisine yol açar?


Faiz riski

Kur riski

Piyasa riski

Likidite riski

Kredi riski


16.Soru

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi reel para talebini göstermektedir?


Md /P = L(i,Ms)

Md = P × L (i,Ms)

Md = P × L (i,r)

Md = P × L (i,Y)

Md /P = L(i,Y)


17.Soru

I. Menü maliyetleri

II. Para yanılgısı

III. Artan belirsizlik

IV. Tasarruf ve yatırımların olumsuz etkilenmesi

V. Enflasyon vergisi

Yukarıdakilerden hangileri beklenen enflasyonun maliyetleridir?


I,II,III

I,III,IV

I,III,V

I,IV,V

I,II,IV,V


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması kanallarından biri değildir?


Faiz kanalı

Kur kanalı

Kredi kanalı

Bekleyişler kanalı

Bilanço kanalı


19.Soru

Bankaların rezervlerini oluşturan bileşenler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


Menkul kıymetler+Döviz rezervleri

Serbest rezervler+Döviz rezervleri

Menkul kıymetler+Dolaşımdaki para miktarı

Dolaşımdaki para miktarı+Bankaların rezervleri

Zorunlu karşılıklar+Serbest rezervler


20.Soru

Verim eğrisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


Aynı risklilik düzeyinde, aynı ölçüde likit, aynı şekilde vergilendirilen ama farklı vadelerdeki tahvillerin verimleri arasında zamanın belli bir noktasındaki ilişkiyi gösterir.

Yatay eksende vade dikey eksende verim yer alır

Yukarı doğru eğimli ise gelecek yıl kısa vadeli faizlerin düşmesi beklenir

Yatay ise gelecekte kısa vadeli faizlerin değişmeyeceği beklenir

Aşağıya doğru eğimli ise gelecekte kısa vadeli faizlerin düşmesi beklenir.