Para ve Banka Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir merkez bankasının enflasyon hedeflemesi uygulayabilmesi için gerekli olan ilk ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?


mali baskınlık olmamalı

merkez bankası faizi ile yabancı ülke faizi arasındaki ilişkinin aynı yönlü olması

merkez bankasının bağımsız olması

finansal sistemin sağlıklı olması

geçmiş enflasyona bakılarak geleceğe ait enflasyon bekleyişlerinin oluşturulmaması


2.Soru

Merkez bankasının bankacılık sistemine kullandırttığı kredilere ne ad verilir?


Avans kredisi

Reeskont Kredisi

Banka Rezervleri

Zorunlu Rezervler

Serbest Rezervler


3.Soru

1997 yılında Doğu Asya’da, 1998 yılında Rusya’da ve 2001 yılında Türkiye’de yaşanan finansal krizlerin ortak noktası nedir?


Döviz krizleridir.
Bankacılık krizleridir.
İkiz (döviz ve banka) krizlerdir.
Küresel krizlerdir.
Borsa krizleridir.

4.Soru

"Bir merkez bankasının basitleştirilmiş bilançosunun pasifinde, aynı zamanda merkez bankasının parasal yükümlülükleri olarak da bilinen, ............ ve ............ kalemleri yer almaktadır. "

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?


Menkul Kıymetler-Reeskont Kredileri 

Rezervler-Döviz Rezervleri

Menkul Kıymetler-Rezervler

Dolaşımdaki Para-Rezervler

Dolaşımdaki Para-Reeskont Kredileri


5.Soru

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Üretici fiyatları endeksi tarım, imalat sanayi, madencilik ve enerji sektörlerinde üretimi yapılan malların, üretici tarafından yurtiçi peşin satış fiyatlarındaki değişmeleri göstermektedir.

Üretici fiyatları endeksinde ülke ekonomisi içinde üretimi yapılan tüm malların fiyatlarının takip edilmesi imkânsızdır.

Üretici fiyatları endeksinde ürünün toplam satış değerinin, toplam satış gelirlerinden aldığı paya göre bir seçim yapılmaktadır.

Hizmetler üretici fiyat endeksi kapsamında yer almaktadır.

Ürün seçimi sektörler ve alt sektörler ayrımında yapıldığı için herhangi bir üretim faaliyetinin değerlendirme dışı kalmaması sağlanmaktadır.


6.Soru

Merkez bankasının politika faizini artırması durumunda döviz kuru düşer ve yerli paradaki bu değerlenme ile net ihracat azalır. Bu, yurtiçinde üretilen mallara olan toplam talebi azaltacağından, kısa dönemde üretimin de düşmesine neden olur.

Yukarıda anlatılan süreçte işleyen parasal aktarım mekanizması kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


Faiz kanalı

Döviz kuru kanalı

Bilanço kanalı

Kredi kanalı

Enflasyon kanalı


7.Soru

Merkez bankasının zorunlu karşılık oranlarını arttrıması sonucunda hangisi gerçekleşir?


~~Bankaların kredi olarak açabilecekleri kaynakları azalır.
~~Bankaların kredi olarak açabilecekleri kaynakları artar.
~~Sistemdeki döviz miktarı azalır.
~~Reeskont kredisinin faizi azalır.
~~Reeskont kredisinin faizi artar.

8.Soru

I- Kredi kanalı, II- Banka kredileri kanalı, III- Bilanço kanalı, IV- Kur kanalı, V- Faiz kanalı. Çağdaş Merkez Bankalarının para politikasını yürütürken temel araç olarak kullandıkları politika faizlerindeki değişikliklerin, uzun vadeli faizleri etkileme gücünün zayıf olması hâlinde ve uzun vadeli faizler ile yatırım ve tüketim harcamaları arasındaki ilişki zayıfsa, yukarıda sayılan kanallardan hangisi etkin çalışmayacaktır?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
Yalnız V

9.Soru

  1. Geçmiş enflasyonun yüksekliği (diğer unsurlar aynı kaldıkları sürece) bugünkü enflasyonu artırıcı yönde etki yapıyor.
  2. Gelecekteki enflasyonun yüksek olacağına dair bekleyişler (diğer unsurlar aynı kaldıkları sürece) bugünkü enflasyonu da artırıcı yönde etki yapıyorlar.
  3. Çıktı açığı ne kadar yüksekse (diğer unsurlar aynı kaldıkları sürece) bugünkü enflasyon da o kadar yüksek oluyor.
  4. Çıktı açığı ne kadar yüksekse bugünkü üretim de potansiyelinden o kadar yüksek oluyor.

Yukarıdakilerden hangileri klasik enflasyon hedeflemesinde bu amaçla kullanılan denklemde, mevcut dönemdeki enflasyonun geçmiş enflasyona, beklenen enflasyona ve çıktı açığına bağlı olarak ifade edilmesinin nedenleridir?


I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangi uygulamada bir ülke sağlam bir liman olarak gördüğü ülkenin para birimin kullanmaya başlar?


Para kurulları
Sabit döviz kuru rejimi
Dalgalı döviz kuru rejimi
Parasal kontrol rejimi
Resmi dolarizasyon

11.Soru

Parasal aktarım mekanizması para politikası uygulamalarının üretim ve fiyatlar genel düzeyi değişenlerini bazı kanallar aracılığıyla ne kadar bir gecikmeyle ne ölçüde etkilediğini inceler. Aşağıdakilerden hangisi bu etkilere yol açan kanallardan biri değildir?


Faiz kanalı
Yatırım kanalı
Kur kanalı
Kredi kanalı
Bilanço kanalı

12.Soru

TCMB’nin ilk parasal kontrol uygulaması hangi yılda başlamıştır?


1980

1990

2000

2010

2015


13.Soru

Bir mali varlıktan bugün elde edilecek yüz lira ile bir yıl sonra elde edilecek yüz lira aşağıdaki durumlardan hangisinde aynı olur?


Faiz haddi sıfır ise

Faiz haddi negatif ise

Faiz haddi pozitif ise

Faiz haddi altın fiyatına bağlı ise

Faiz haddi dolar kuruna bağlı ise


14.Soru

Türkiye'de 2001 Krizi ile sonuçlanan ve IMF'nin desteklediği ekonomik istikrar programını aşağıdakilerden hangisidir?


Artış hızı önceden belli döviz kuru sistemi

Sabit dövüz kuru sistemi

Serbest kur rejimi

Örtük enflasyon hedeflemesi

Klasik enflasyon hedeflemesi


15.Soru

Merkez Bankasının finansal sitemden döviz alması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


Faizlerin artmasına

Yerli paranın değer kazanmasına

Parasal tabanın artmasına

Enflasyonun azalmasına

Yabancı paranın değer kaybetmesine


16.Soru

Likiditeye ilişkin olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?


Bir finansal varlığın ikinci el piyasasının olması likiditesini arttırmaktadır.
Likidite bir varlığın paraya dönüştürülebilme hızıdır.
Bir gayrimenkul bir finansal varlığa göre daha likittir.
Likidite finansal varlık talebini arttıran bir özelliktir.
Bir finansal varlığın likiditesinin artması paraya çevrilmesi esnasında işlem maliyetinin düşmesine yol açar.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dolaşımdaki Para formülünü doğru olarak göstermektedir?


Dolaşımdaki Para = Emisyon + Madenî Para - Bankaların Kasası

Dolaşımdaki Para = Merkez Bankası Tahvilleri + Madenî Para - Bankaların Kasası

Dolaşımdaki Para= M1  + Vadesiz Mevduat

Dolaşımdaki Para= M1  + Vadeli Mevduat

Dolaşımdaki Para= M1  + M2 - Vadeli Mevduat


18.Soru

İş başındaki yöneticilerin, sahiplerin  çıkarı yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan ahlaki tehlike problemi aşağıdakilerden hangisidir?


Ters seçim

Ahlaki tehlike

Limon piyasa

Asil-vekil problemi

Bedavacılık


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde parasal taban eşitliği doğru olarak ifade edilmiştir?


Parasal taban = Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduatlar 

Parasal taban = Dolaşımdaki para + Rezervler

Parasal taban = Zorunlu karşılıklar + Serbest rezervler

Parasal taban = Zorunlu karşılıklar + Serbest rezervler + Vadesiz mevduatlar

Parasal taban = Zorunlu karşılıklar + Serbest rezervler + Dolaşımdaki para


20.Soru

Hanehalklarının tüketim harcamalarında yer alan mal ve hizmetlerin belirli zaman aralıklarında fiyatlarındaki değişmeleri gösteren endeks aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Hedeflenen fiyat endeksi

Gerçekleşen fiyat endeksi

Para yanılgısı