Pazarlama İletişimi Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken, iletişim hedefleri bağlamında, bu alanda çalışan tüm reklamcıların ortak noktada buluştuğu, iletişime etkisi olan reklam hedefi hangisidir?


Rakip ürünleri karşılaştırmak
Hedef kitleye ürün hakkında bilgi vermek
Marka farkındalığı
Satın alma
İşletmenin saygınlığını arttırmak

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın pazarlama iletişimi içindeki güçlü yönlerinden birisidir?


Kişisel satış çabaları için diğer iletişim araçlarına göre daha yüksek maliyete katlanılır
Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi
Bir işletmenin satış gücünü oluşturan kişisel satışçıların işe alınmasını, yerleştirilmesini, eğitimini ve denetimi içeren satış gücü yönetimi
Günümüzde insanlar reklam gibi kitlesel iletişim faaliyetlerinden mutluluk duyması, maruz kalmak istemesi
Yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İletişimin insanlarda etki edebileceği noktalardan olan "İnsanların konuya ilişkin bilgileri" arasında yer almaz?


Özellik
Yeterlilik
Rekabet
Değer
Kullanım bilgisi

4.Soru

Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi çabalarının geniş bir perspektiften ele alınması gerektiğini savunan bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı içerisinde yer alan bütünleşik marka iletişimi yaklaşımına göre iletişimin temel ögelerinden biri olan mesajın nasıl bir tarzda olması gerekmektedir?


Kitlesel
Kişisel
Tek yanlı
Tek sesli
Marka / işletme odaklı

5.Soru

Kişiler arası iletişime dayalı, müşterilerle ilişki kurmayı ve sürdürmeyi içeren; müşteriyi bilgilendirmek, ikna etmek, sorun çözmek gibi pek çok işleve sahip olan disipline ne ad verilmektedir?


Pazarlık

Satış

İletişim

Halkla ilişkiler

Müşteri hizmeti sağlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin araçları arasında değildir?


Sponsorluk ve bağışlar

Özgeçmiş oluşturma

Kurum içi dergiler

Müşteriye yönelik dergiler

Fotoğraf çekimleri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam hedefleri arasında yer almaz?


Algı
Eğitim
İkna
İnandırma
Dezenformasyon

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Satış profesyonellerini tanımlayan kavramlar " arasında yer almaktadır?


Pazarlamacı
İş geliştirme yöneticisi
Fırsat yakalayıcı
Müşteri sağlayıcı
Distribütör

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Rosisster ve Percy'e göre belirli bir reklam kampanyası  yada iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında tanımladıkları iletişim etkileri arasında yer almaz?


Marka farkındalığı        
Ürün kategorisini tanıtmak
Satın alma
Marka satın alma niyeti
Kategori gereksinimi

10.Soru

Özellikle mühendislik hizmetlerinin satışında ve endüstriyel pazarlamada yaygın kullanılan satış  modeli  aşağıdakilerden hangisidir?


Etki-Tepki Modeli
Satış modeli 
AIDA Modeli
İhtiyaç Tatmini Modeli
Problem Çözümü Teorisi

11.Soru

I. İnandırıcılık,
II. İçerik
III. Duygusallık
Yukarıdakilerden hangisi halkla ilişkiler programında yer alacak kişinin iletişimde bulunması gereken özellikleri arasında yer alır?


I, II

I, III

II, III

Yalnız II

Yalnız III


12.Soru

Perakende satışın en yaygın şekli nerelerde yapılmaktadır?


Tele pazarlama ile
Kapıda
Dükkan ve mağazalarda
Fuarlarda
Liman veya gar benzeri noktalarda

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin sınırlılıklarından biridir?


Tanınırlık
Uygunluk
Uyumluluk
Güvenilirlik
Bütünleşiklik

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin basamaklarından biridir?


Krizin gerçekliğini anlamak

Krizden kaçınmak

Bankadan kredi almak

Borç bilgilerinin paylaşılması

Tüketiciden destek sağlamak


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın  temel amaçlarından biri değildir?


İkna etmek 
Pekiştirmek 
Satmak 
Bilgi vermek 
Hatırlatmak

16.Soru

Satış temsilcisinin müşteriyle ilk ilişki kurduğu, ilk karşılaştığı aşama, yaklaşma olarak bilinen süreç aşağıdakilerden hangisini açıklar?


Satış Sunuşu

Pazar Analizi ve Ortaklık

Müşteri Hizmeti Sağlama

Alıcı-Satıcı Ekip Koordinatörü

Bilgi Toplayıcı


17.Soru

Dağıtım kanalında yer alan toptancı, perakendeci gibi alıcılara yönelik olan ve aracıların stok bulundurmasını ürün satmasını ve tanıtmasını teşvik eden reklam aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketici reklamları

Ticari reklamları

Endüstriyel reklamlar

Kurumsal reklam

Ürün reklamı


18.Soru

Philip Kotler'a göre pazarlama stratejisinin beşinci P'si aşağıdakilerden hangisidir?


Halkla İlişkiler
Reklam
Satış
İletişim
İnsan

19.Soru

I. Kişilerarası / bireylerarası iletişim II. Kitle iletişimi III. Kültürlerarası / toplumlararası iletişim Yukarıda sıralanan iletişim türlerinin hangisi ya da hangilerinde alıcının özelliklerine ve tepkisine göre değişmeyen yani herkes için aynı özellikte olan kanal biçimi öne çıkmaktadır?


I, II
II, III
I
II
III

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinde özellikle sunuş aşamasında satışçıların yararlanabileceği bazı modellerden biri değildir?


Etki-Tepki Modeli
Satış modeli 
AIDA Modeli
İhtiyaç Tatmini Modeli
Problem Çözümü Teorisi