Pazarlama İletişimi Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bir siyasi parti ya da bir siyasi aday tarafından yapılan reklamlardır”. Bu bilgiler aşağıdaki hangi reklam grubunu oluşturur?


Aracı Reklamı

Üretici Reklamı

Siyasal Reklam

Hizmet İşletmesi Reklamı

Sosyal Sorumluluk Reklamı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi kullanan  işletmeler için bir engel değildir?


Yönetimin  BPI'nin yararını anlayamaması 
Birimler arasımnda üstünlük sağlama mücadelesi 
Uzmanlık alanlarında uzmanlık yütürme korkusunun ön plana çıkması 
Maliyetleri arttırması 
Planlama yaklaşımının getirdiği kısıtlılıklar  

3.Soru

Örgütlerin değişim ilişkisi  kurmak için belirlediği  hedef kitlenin  hemen ve doğrudan işletmeye yönelik tepki vererek ilişki kurmasına olanak veren pazarlama iletişi karması elemanı hangisidir?


Kişisel Satış 
Reklam
Halkla ilişklier 
Satış tutundurma 
Doğrudan Pazarlama 

4.Soru

Halkla ilişkileri tanımlamada bazı kavramlardan faydalanılır. Bu bağlamda aşağıdaki kavramlardan hangisi organizasyonun hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi olarak tanımlanan iki yönlü bir süreci ifade eder?


 Pazarlama

İlgili çevre

Anlayış

Organizasyon

Ürün yönetimi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin sahip olduğu avantajlar ve sınırlılıkların gruplamasındaki görünürlük ve erişim başlığı ile ilgili olarak doğrudur?


Halkla ilişkilerin nispi maliyeti, satış arttırıcı çabaların diğer formları ile karşılaştırıldığında düşüktür.

Reklamın yapılmasına izin verilmeyen bazı ürünlerin alıcılarına ulaşılır.

Duyurumla ilgili kontrolleri kapsar.

Satış liderliği yaratmaya yardım edebilir.

Marka vaadi inşasına yardım eder.


6.Soru

“Bir kişi ya da topluluğun diğer bir kişi ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için bazı bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarması süreci” neyi tanımlar?


İletişim

Diyalog

Temas

Veri Aktarma

Veri Algı Yönetimi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kotler ‘in belirttiği reklamın amaçlarından biri değildir?


Bilgi vermek 
Hatırlatmak
Marka imajı oluşturmak 
Pekiştirmek 
İkna etmek

8.Soru

Satışı kapatmak kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 


Satış işleminin gerçekleşmemesi durumu
Müşterinin ürünü ya da hizmeti kabul etmesi ve satın alması 
Ürün ya da hizmetin satış işleminin durdurulması  
Müşterinin satış işlemini bırakması 
Gün sonunda insan kaynaklarının toplanması   

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kotler’e göre reklamın amaçlarından birisi değildir?


Bilgi Vermek

İkna Etmek

Hatırlatmak

Pekiştirmek

Alıma Teşvik Etmek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “hedef pazar açısından” yapılan bir reklam sınıflandırmasıdır?


Ticari reklamlar

Üretici reklamı

Aracı reklamı

Siyasal reklamlar

Sosyal sorumluluk reklamı


11.Soru

İletişim sürecinde alıcının, göndericiye gönderdiği tepkiye ne ad verilir?


Geri bildirim
Gürültü
Mesaj yönü
Rapor
İletişim etkisi

12.Soru

İletişim sürecini göz önüne aldığımızda reklamveren aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?


Mesaj
Kaynak
Alıcı
Kanal
Gürültü

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arzu edilen hedef kitleye ilişkin tepki tanımlandıktan sonra iletişim sürecinin gönderen unsurunun etkin bir mesaj geliştirmesi ve iyi bir mesajın arzu edilen kalitede oluştu­rulmasına imkân tanıyan modelin bileşenlerinden biri değildir?


Dikkat

 İlgi

İstek

Davranış

Farkındalık


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi marka bilinirliği ve farkındalığı yaratmadaki  en önemli pazarlama iletişimi ele­manıdır?


Sponsorluk

Reklam

Doğrudan pazarlama

Sergi ve Fuarlar

Satış Tutundurma


15.Soru

Bir firmanın satış temsilcileri ile aday müşteriler arasında kurulacak ilişkiler yoluyla sipariş alınmasına, müşteri tatminine ve satış sonrası servise yol açan doğrudan iletişim çabaları neyi tanımlar?


Kişisel Satış

Perakende Satış

Doğrudan Satış

Online Satış

Teknik Satış


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işler arasında yer almaz? 


Çalışan ilişkilerini pasifleştirmek 
Şirkete yönelik anlayış yaratmak 
Şirketin ürünlerini satmak 
Hisse senedi fiyatlarına istikrar getirmek 
Şirketin prestijini artırmak 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangi reklam türü reklam yapanlar açısından yapılan sınıflandırma içerisinde değilidir?


Ürün reklamı 
Hizmet işletmesi reklamı
Aracı reklamı 
Üretici reklamı 
Tüketici tarafından oluşturulan reklam 

18.Soru

“Herkes tarafından bilinen markalar için, kamuya açık bir şekilde yayılan ve her türlü tüketicinin ürettiği reklamlardır”. Bu bilgiler aşağıdaki hangi reklam grubunu oluşturur?


Aracı Reklamı

Tüketici Tarafından Oluşturulan Reklam

Siyasal Reklam

Hizmet İşletmesi Reklamı

Sosyal Sorumluluk Reklamı


19.Soru

I- Markanın reklamda vereceği mesajı tam olarak kontrol etme olanağı sunarII- Tüketicide markaya yönelik alg› ve tutum oluşturulmasında önemlidirIII- Markaya özgüdür, diğer markalar tarafından taklit edilmesi mümkün değildirIV- Yalnızca marka sahibi firmalar tarafından hazırlanırAşağıdaki seçeneklerden hangisinde reklamın diğer tutundurma karmasına göre üstünlükleri doğru olarak verilmektedir?


I ve II
III ve IV
I ve IV
II, III, ve IV
I, II ve III

20.Soru

"Herhangi bir ürüne olan talep, çeşitli faktörler tarafından etki altındadır. Bu faktörler, tüketicinin gelir düzeyi ve gelir düzeyindeki değişmeler, fiyat, rakip ürünlerin varlığı ve bu ürünlerin maliyeti, demografik değişmeler, zevkler, din ve adetler ve reklamcılık olarak sıralanabilir. Unutulmamalıdır ki burada reklam en az diğer etmenler kadar güçlüdür”.
Yukarıdaki cümleler ile reklamın önemini ortaya koyan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?


J. Backman

P. Kotler

F. Jefkins

G. Burton

W.F. Arens