Pazarlama İletişimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin "Üçüncü şahsın onayı gibi algılanması, yansız olarak algılanması, güven ve güvenilirliği ortaya çıkarması. Marka farkındalığı, marka bilgisi ve marka vaadi inşasına yardım etmesi" aşağıdaki hangi avantaj ve sınırlılıkları arasında yer almaktadır?


Güvenirlik
Görünürlük
Kontrol
Maliyet
Erişim

2.Soru

Wilcox ve Cameron'a göre pazarlama hedeflerine ulaşmada halkla ilişkilerin nasıl hizmet ettiğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Satış görüşmelerini azaltmak

Reklam ve satış arttırıcı çabalara yönelik bütçeyi arttırmak

Reklam bütçesi büyük olan ürünlerin satışına yardımcı olmak

Ekonomi basınında yer alan makaleler yoluyla satış lideri yaratmak

Yeni pazarlar için müşteri değiştirmek


3.Soru

Dağıtım kanalları vasıtasıyla markaların nihai tüketicilere ulaştırılmasını ifade eden kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


İtme stratejisi

Çekme stratejisi

Bekleme stratejisi

Doğrudan pazarlama

Dolaylı pazarlama


4.Soru

“Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı reklamdır”. Bu bilgi aşağıdakilerden hangi reklam grubuna girmektedir?


Üretici Reklamı

Siyasal Reklam

Sosyal Sorumluluk Reklamı

Hizmet İşletmesi Reklamı

Aracı Reklamı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin görev ve uygulama alanı içersinde yer almaz?


İç hedef kitleyle iletişim
Dış hedef kitleyle iletişim
Lobicilik uygulamaları
İşletmenin imajı ile ilgili danışmanlık
işverenin imajıyla ilgili danışmanlık

6.Soru

BPİ (Bütünleşik Pazarlama İletişimi) kavramını ilk kim ortaya atmıştır?


Schultz (Amerika)

Duncan (İngiltere)

Kitchen (Almanya)

Linton (Hollanda)

Adams (İngiltere)


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini oluşturan temel ögelerden biri değildir?


Maliyet
Kaynak
Mesaj
Kanal
Alıcı

8.Soru

Reklamı yapanlar açısından reklam grupları arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?


Kar amacı gütmeyen kuruluşların reklamı

Tüketici reklamı

Ticari reklam

Endüstriyel reklamlar

Seçici talep reklamı


9.Soru

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin yararlarına karşın bu yaklaşımın iş­letmelerce etkin bir şekilde kullanılmasının önünde birtakım engeller bulunmak­tadır. Aşağıdakilerden hangisi bu engellerden biridir?

 

 


Operasyonel etkinlik

Bütünlük yaratması

Yönetimin yararları anlayamaması

Mesajda tutarlılık sağlaması

Maliyet avantajı


10.Soru

Reklam, tüketicilere gönderilen çeşitli mesajları içermekte ve bu yolla onların davranışlarını etkilemeye çalışmaktadır. Bu yönüyle reklam birtakım ikna etme süreçlerini kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ikna süreçleri içerisinde yer almaz?


Tüketiciyi, ürünü denemeye hazırlamak

Rakipler arasında en fazla bu üründen yararlanabileceğine inandırmak

Ürünün yeni bir kullanış tarzını göstermek

Tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inandırmak

Ürünü hatırlatıcı sembol ve işaretleri yerleştirmek


11.Soru

I-Aylık rapor

II-Yıllık rapor

III-Üç yıllık rapor

IV-Medya ilişkileri ve medya izleme

Finansal halkla ilişkiler çalışanları bir dizi iletişim etkinliğinde sorumludurlar. Buna göre yukarıdakilerden hangileri bu iletişim etkinliklerindedir?

 


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II, III ve IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın işlevlerinden biri değildir?


Hatırlatıcı

Pekiştirici

İkna

Savunmacı

Tamamlayıcı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kişisel satış sürecinin adımları doğru olarak verilmiştir?


Müşteri Arama ve Hazırlanma, Satış Sunuşu, Müşteri itirazlarını Yanıtlama, Satışı Kapatma ve izleme
Müşteri Arama, Satış Sunuşu, Müşteri itirazlarını Yanıtlama, Satışı Kapatma ve izleme
Müşteri Arama, Hazırlanma, Müşteri itirazlarını Yanıtlama, Satışı Kapatma ve izleme, Satış Sunuşu
Müşteri Arama, Hazırlanma, Satış Sunuşu, Satışı Kapatma ve izleme, Müşteri itirazlarını Yanıtlama,
Satış Sunuşu, Müşteri itirazlarını Yanıtlama, Müşteri Arama ve Hazırlanma, Satışı Kapatma ve izleme

14.Soru

Pazarlama ve reklamcılık alanlarında kullanılan AIDA modelinin aşamaları, aşağıdakilerden hangisinde verilmektedir?


Dikkat, İlgi, Arzu ve Eylem
Bilişsel, duyuşsal, davranış ve eylem
Hoşlanma, haberdar olma, ikna ve bilgi
Tercih, dikkat, kavrama ve satın alma
Kabul, tutma, ilgi ve deneme

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler çalışanlarının sorumluluklarından biridir?


Üç yıllık rapor

Dört yıllık rapor

Satış danışmanlığı

Pazarlama

Sergi oluşturma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde kurumun denetleyebileceği mesaj tiplerinden biri değildir?


Planlanmış
Çıkarsamaya dayalı
Satış sonrası hizmetten kaynaklanan
Planlanmamış
Stabil seyreden

17.Soru

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler pazarlama iletişimi alanını da etkilemiştir. Kişisel satış ve bilgi iletişim teknolojilerinin kesişimi bağlamında kişisel satış uygulamalarına yüksek bir değer kazandıran faktör aşağıdakilerden hangisidir?


İlişkisel pazarlama
Rekabetin yoğunlaşması
Ürün özelliklerinin artması
Müşteri beklentilerinin değişmesi
Pazarlama çalışmalarındaki kapsam genişlemesi

18.Soru

Organizasyona zarar verecek olumsuz bir duyurum meydana gelinceye kadar beklemek ve ondan sonra tepki vermektense birçok şirket herhangi bir olumsuz duyurumun kötü etkisini en aza indirmek için proaktif stratejiden yararlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi proaktif bir stratejidir?


Güçlendirme stratejisi

Kriz yönetimi stratejisi

Özür stratejisi

Olumsuz duyuruma cevap verme stratejisi

Hedef şaşırtma stratejisi


19.Soru

Bir işletme, bütün pazarlama karması elemanlarını ve pazarlama iletişimi elemanlarını bütüncül bir şekilde ele alarak onları ortak bir amaç ve hedefe doğru koordine ediyorsa bu işletme için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?


Karlı bir işletmedir.

Verimli bir işletmedir.

Satış gücü yüksektir.

Halka ilişkiler faaliyetleri başarılıdır.

Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına sahiptir.


20.Soru

Ürün ya da hizmete dair hoşa gitme, tercih etme, tutum oluş­turma ve satın alma davranışı oluşturmak olarak açıklanan reklam amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi vermek

İkna etmek

Hatırlatmak

Pekiştirmek

Savunmak