Pazarlama İletişimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın gerekli olduğu durumlardan biridir?


Potansiyel müşterilerin üründen haberdar olduğu durumlar

Satın alma kararını bir kişinin verdiği durumlar

Özel iletişim yöntemlerinin etkisiz kaldığı durumlar

Potansiyel müşterilerin her birinin amacının birbirinden farklılık gösterdiği durumlar

Potansiyel müşteri sayısının çok olduğu durumlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi perakende satış kategorileri arasında yer almaz?


Dükkanlarda satış
Tele pazarlama
Kişisel satış ve hizmetler
Mağazalarda satış
Rekreasyonel satış

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın temel amaçlarından biri değildir?


Kandırmak
İkna etmek
Bilgi vermek
Pekiştirmek
Hatırlatmak

4.Soru

Satışı kapatmak kavramı müşterinin ürünü ya da hizmeti kabul etmesi ve satın alması anlamına gelir. Her satış sunuşunun amacı satışı kapatmaktır. Genç ve tecrübesiz satış temsilcileri satışı kapatmaktan korkar ve tedirgin olurlar. Bunun temel nedeni müşterinin almayacağını söylemesinden korkmaları yani reddedilme korkusudur. Aşağıdaki hangisi “satışı kapatmak” süreciyle ilgili doğru bir bilgi değildir?


Satışı kapatmak için ilk hareketi yapmak satışçının işidir
Müşteriye karar vermesi için seçenekler sunulabilir
Müşterinin dikkatini çekecek bir ödeme planı sunulabilir
Müşteriye hemen karar vermek yerine biraz düşünme fırsatı sunulabilir
Müşteriye nihai seçim yapması adına sorular yöneltilebilir

5.Soru

Organizasyonun imajını savunmada yapılan hasar kontrolünün iki yolundan biri olan reaktif stratejiler kapsamına giren unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Hak verme

Güçlendirme

İnternet müdahalesi

Olumlu duyuruma cevap verme

Kriz yönetimi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın sınıflandırmasında hedef pazar açısından yapılan sınıflandırmada yer alan bir reklam türüdür?


Kurumsal reklam

Üretici reklamı

Aracı reklam

Ticari reklamlar

Siyasal reklam


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin basamakları arasında yer almaz?


Krizin gerçekliğini anlamak

Krizi çözümlemek

Krizi anlamsızlaştırmak

Krizden avantaj çıkarmak

Herhangi bir kriz için ön hazırlık


8.Soru

Tek yanlı mesajla çift yanlı mesaj arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Tek yanlı mesajlarda alıcı yokken çift yanlı mesajlarda alıcı vardır.

Tek yanlı mesajlarda verilen mesaj doğrudan alıcılara aktarılırken çift yanlı mesajlarda mesajın kontrol grubuna aktarımı yapılır.

Tek yanlı mesajlarda markaya ilişkin sadece olumlu unsurlara vurgu yapılırlarken çift yanlı mesajlarda olumlu unsurlar ifade edilen olumsuz unsurların içine gizlenmiştir.

Çift yanlı mesajlarda olumlu unsurlar olumsuz unsurlardan daha önemli sayılırken tek yanlı mesajlarda olumsuz unsurlar üzerine durulur.

Tek yanlı mesajların çift yanlı mesajlardan hiçbir farkı yoktur.


9.Soru

Bir meşrubat markasının sattığı şişelerden birinin içinde iğne bulunmasıyla ilgili bir dizi suçlamaya maruz kaldığında, yönetim ekibi, bu olayın pratikte mümkün olmadığını fotoğraf ve video eşliğinde gösterdiği şişeler ve metal kutular içecekle doldurulmadan önce, baş aşağı duruyorlardı. Bu hızlı ve güçlü yanıt, olumsuz duyurumu ortadan kaldırarak, ürünlerin güvenilirliği konusunda güçlü bir durum yarattı. Bu durum aşağıda verilen halkla ilişkilerde hasar kontrolü stratejisine örnektir?


Proaktif stratejiler
Kriz yönetimi
Özür stratejileri
Olumsuz duruma cevap verme
Güçlendirme

10.Soru

Etkinlik işletmenin genel iletişim stratejisinde planlanan çalışmaların uygulama sürecinden oluşur. Etkinlik stratejisinin tanımında hangi öğe yer alamaz?


Karmaşıklık
Görünürlük
Markanın hedef kitle ile yüz yüze gelmesi
Kurumun kendi vitrinini oluşturması
Kurumun yeni bir ürün projesinde iş birliği yapması

11.Soru

Reklamın diğer tutundurma karması elemanları ile ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Reklamın en zayıf yönlerinden biri markanın reklamda vereceği mesajı kontrol edememesidir.

Reklamın etkisi halkla ilişkilere göre daha uzundur.

Tutundurma karması elemanları içinde reklam en az maliyetli olandır.

Reklam yayınlandıktan sonra hemen satış gerçekleşir.

Reklam markaya özgüdür ve diğer markalar tarafından taklit edilemez.


12.Soru

Satış sunuşunun amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Müşteriyle tanışmak

Müşteriye ürünü tanıtmak

Müşterilerin itirazlarını yanıtlama

Problem çözmek

Müşteriyi ikna etmek


13.Soru

Pazarlama iletişiminde gönderici aşağıdakilerden hangisidir?


Hedef kitle

Marka

Televizyon

Radyo

RTÜK


14.Soru

Organizasyonların dikkate alması gereken çeşitli dış hedef kitleler vardır. Aşağıdakilerin hangisi organizasyonun dış hedef kitlesi arasında yer almaktadır?

 


Ortaklar ve yatırımcılar

Kuruluş üyeleri

Sendika üyeleri

Emekliler

Dağıtımcılar


15.Soru

Finansal halka ilişkiler etkinliklerinden yıllık rapor kapsamına giren ve şirketin üst düzey yöneticisinin bir fotoğrafının yer aldığı; geçmiş yılın toplam performansı, endüstriye genel bir bakışı, çevreyi ve şirketin gelecek beklentilerini içeren iletişim etkinliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


İşletme tanıtımı

Finansal incelemeler

Açıklama ve analiz

Paydaşlara mektup

Grafikler


16.Soru

Reklamın, diğer tutundurma karması elemanlarına göre belli üstünlükleri ve zayıflıkları vardır. Aşağıdakilerden hangisi reklamın zayıf yönlerinden birisidir?


Kısa sürede etki etmekte ve etkisi kısa süre içerisinde ölçülebilmektedir.

Çok sayıda insana ulaşmanın etkin bir yoludur.

Tutundurma karması elemanlarından en maliyetli olanlardan biridir.

Markaya reklamda vereceği mesajı tam olarak kontrol etme olanağı sunmaktadır.

Reklam, markaya özgüdür ve markanın yaptığı özgün bir reklam fikri tüketicinin zihninde yer edinmektedir.


17.Soru

Bir şirketin kilit finansal iletişim aracı nedir?


Yıllık rapor
Üç yıllık rapor
Beş yılık apor
On yıllık rapor
Haftalık rapor

18.Soru

Halkla ilişkiler stratejik planlama sürecinin temel uygulama aşamalarından biri de mesaj ve medya stratejilerinin belirlenmesini içeren iletişim stratejisidir. Aşağıdakilerden hangisi bir halka ilişkiler programında yer alacak iletişim stratejisinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?


A) İnandırıcılık
B) Planlama
C) Açıklık
D) Tutarlılık
E) Süreklilik

19.Soru

Reklamın işlevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Markanın kullanımına bir etkisi yoktur.

Tutumu pekiştirme işlevi yoktur.

Satın alma sıklığını azaltır.

Marka farkındalığını uyarır.

Mevcut durumu korumaz.


20.Soru

Müşteri yeterliliğine karar verme faaliyeti kişisel satış sürecinin hangi aşamasında yer almaktadır? 


Hazırlanma 
Satış sunuşu 
Satışı kapatma  
Müşteri arama 
İzleme