Pazarlama İletişimi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Son dönemlerde satış tutundurmadaki gelişmelerin nedenlerini; yöneticilerin kısa dönemli yaklaşımlara sahip olmaları, ölçmenin kolay olması, reklam etkisinin algılanmasındaki güçlükler, farklılaşmanın eskisi kadar kolay olmaması, marka bağlılığının düşmesi ve tüketicilerin fiyat odaklı davranışlarının artması, tüketici davranışlarındaki sürekli değişim yaşanması ve mağaza içindeki karar verme davranışlarının artması, perakendecilerin gücünün artması ve raflarda daha fazla yer bulabilmesi için işletmelerin rekabet etmesi olarak sıralarsak, bu gelişmeler satış tutundurma pazarındaki neyin değişiminin sonucudur?


Tüketicilerdeki satın alma sıklığının artışı.
Satış tutundurma harcamalarının miktarı.
Satış tutundurmanın pazarlama iletişiminin en dinamik alanlarından biri haline gelmesi ve son dönemlerde markaların satış tutundurma için daha fazla para harcaması.
Farklılaşmaya çalışılması.
Rekabetin dengelenememesi.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün somut bir özelliğidir?


Dayanıklılık

Stil

İmaj

Marka ismi

Kalite


3.Soru

''Doğrudan bir teşvik aracıdır. Satın alma eyleminin hemen gerçekleşmesini sağlamaya yöneliktir'' bu fayda hangi konunun içeriğidir?


Halkla İlişkiler
İletişim
Pazarlama
Satış Tutundurma
Satış

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın görevlerinden biri değildir?


Raf ömrünü uzatması

Ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak

Taşıma kolaylığı ve koruma sağlaması

Belirli miktarda ürün içermek

Ürünlerin kalitesini artırır.


5.Soru

Ambalajın günümüzde geleneksel görevlerinin yanında firmalar için sağladığı fayda ve taşıdığı önem nedir?


Belirli miktarlarda ürün içerir.
Ürünün temiz ve iyi koşullarda saklanmasını sağlar.
Raf ömrünü uzatır.
Taşıma kolaylığı ve koruma sağlar.
Ürünün marka algısını ve tanınmasını sağlar.

6.Soru

Ürün yaşam sürecinde, ürünleri bir insana benzeterek her ürünün ömürleri boyunca giriş, büyüme, olgunluk, gerileme evrelerden geçtiği belirtilmektedir. Pazarlama iletişimi açısından her evrede farklı pazarlama iletişimi stratejileri uygulanmaktadır. Gerileme evresinde olan bir telefon modeli için aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kullanılmalıdır?


Farkındalığı oluşturmak için yoğun reklam kampanyası uygulanır
Olumlu ağızdan ağıza iletişim teşvik edilir
Üreticinin zihninde kalıcı olmak için yoğun reklam kampanyaları yürütülür
Ürün konumlandırma, yeni özellikler ekleme gibi stratejiler gözden geçirilir
Farka sadakati ve marka imajını geliştirmek için faaliyetler yürütülür

7.Soru

1. Tüketim ürünleri talebi doğurandır. 2. Tüketim ürünleri talebi fiyat ve gelire karşı esnektir. 3. Tüketim ürünlerinin alımı genellikle duygusaldır. 4. Tüketim ürünlerinin pazarlama hedef kitlesi bir ülkenin tüm nüfusudur. 5. Tüketim ürünleri göreceli olarak küçük miktarlarda alınırlar. 6. Teknik bakımdan endüstriyel ürünlere göre basit ürünlerdir. Yukarıdaki koşullar göz önüne alınacak olursa, tüketim ürünlerinin diğer ürünlerden ayrılmasını sağlayan en önemli farklılığı nedir?


Son tüketici tarafından yeniden üretim yapmamak üzere kişisel tüketim için alınacak ürünlerdir.
Tüketicilere çeşitli sınıflandırmalar ile satılan ürünlerdir.
Ürünlerin satın alma biçimleri farklıdır.
Ürünlerin satış yerleri farklıdır.
Ürünlerin dayanıklılıkları farklıdır.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "ihtiyaç ve istekleri tatmin etmek üzere pazara sunulan herhangi bir şey" tanımını karşılamaktadır?


Üretim
Tüketim
Reklam
Ürün
Halkla ilişkler

9.Soru

Aşağıdakilerden pazarlamaya İlişkin olarak verilen seçeneklerden hangisi SWOT analizine göre dışsal faktörler arasında yer alır?


Hibrid teknolojisi

'Just In Time' üretim

Güvenilir ve yüksek kalite

Güçlü bir marka

Ar-Ge ve yenilikçilik


10.Soru

İleri istatistiksel analizler ve modelleme teknikleri uygulayarak işletmenin işine yarayacak kalıplar ve ilişkiler keşfetme faaliyetlerine ne ad verilmektedir?


Doğrudan pazarlama
Veri tabanlı pazarlama
Veri madenciliği
Marka yerleştirme
Amaca yönelik pazarlama

11.Soru

Bir restoranda mönü kalemlerinin fiyatlandırılmasında tüketici davranışlarını temel alan psikolojik taktik fiyatlandırması aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama amaçlı fiyatlandırma
Sabir fiyat uygulaması
Maliyet odaklı fiyat uygulaması
Talep odaklı fiyatlandırma
Kar amaçlı fiyatlandırma

12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tüketim ürünlerinin sınıflandırılması doğru olarak verilmiştir?


Kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler
Kolayda ürünler, beğenmesiz ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler
Kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özelliksiz ürünler ve aranmayan ürünler
Kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranan ürünler
Kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özelliksiz ürünler ve aranan ürünler

13.Soru

Pazarlama iletişimi öğelerinden hangisinin değerlendirilmesinde mesajın alıcısı, kitlenin kapsamı, tepkisi ve kampanyanın etkisi gibi ölçüm faktörlerinden yararlanılabilir?


Reklam etkinliğinin değerlendirilmesinde

Kişisel satış etkinliğinin değerlendirilmesinde

Satış tutundurma etkinliğinin değerlendirilmesinde

Sponsorluk etkinliğinin değerlendirilmesinde

Halkla ilişkiler etkinliğinin değerlendirilmesinde


14.Soru

I. Pazarlama, üretici ve tedarikçiden tüketiciye mal veya hizmetlerin aktarımını destekler. Halkla ilişkiler ise, bir kurumla hedef kitlesinin karşılıklı uyumuna yardım eder. II. Pazarlamanın doğrudan amacı satıştır. Halkla ilişkilerin doğrudan amacı, kurumun hedef kitlesiyle karşılıklı anlayışı geliştirmektir. III. Pazarlamanın örtülü amacı kârdır. Halkla ilişkilerin örtülü amacı, pozitif algı ve eğilimlerdir. Yukarıda verilen ifadeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki farklar
Pazarlama iletişimi olarak halkla ilişkiler
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Pazarlama iletişiminin halkla ilişkilere etkisi
Halkla ilişkilerin pazarlama açısından önemi

15.Soru

Aşağıdak seçeneklerden hangisi tüketim ürünlerinin satın alımlarının özelikleri arasında değildir?


Talebi doğrudandır.

Talebi fiyat ve gelire karşı esnek değildir.

Alımı genellikle duygusaldır.

Göreceli olarak küçük miktarlarda alınırlar.

Teknik bakımdan endüstriyel ürünlere göre basit ürünlerdir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyasının hedefleri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar arasındadır?


Çevresel hedeflere öncelik vermek

Duygusal olmak

Hedeflerin ekonomik ilişkiler hedefleri olmasına dikkat etmek,

Bütçe sınırlarını zorlamak

Erişilebilir hedefler koymak


17.Soru

1. Satış Noktası Malzemeleri 2. Yarışmalar 3. Posta Armağanları 4. Ticari indirimler ve Armağanlar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Aracılara Yönelik  Satış  Tutundurma Araçlarındandır?


1,2,4
2.4
1,3,4
2.3
1,2,3

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün soyut özelliklerinden biridir?


Garanti

Tat

Boyut

Dayanıklılık

Renk


19.Soru

• Toplumsal açıdan iyi niyet oluşturması,• Yüksek inandırıcılık,• İşletme, marka imajını oluşturmada etkililik• Sosyal paydaşlarla iletişim kurmada başarı• Geniş kitlelere ulaşmaYukarıdaki maddeler hangi pazarlama iletişimi ögesinin güçlü yönlerini vurgulamaktadır?


Halkla İlişkiler
Reklam
Satış Tutundurma
Doğrudan Pazarlama
Kişisel Satış

20.Soru

Her türlü tüketim, tarım ve sanayi ürünleri sergilenebilen, halka açık fuarların adı aşağıdakilerden hangisidir?


İhtisas (dikey) fuarları

Genel (yatay) fuarlar

Tüketici fuarları

Entegre fuarlar

Bölgesel fuarlar