Psikoloji Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğumdan ileri yaşlara kadar insanların zihinsel yetilerinin hangi sebeplerle ne şekilde değiştiğini ve bu değişimlerin nasıl sonuçlara yol açtığını anlamaya çalışan psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Biyolojik Psikoloji

Bilişsel Psikoloji

Gelişimsel Psikoloji

Kişilik Psikolojisi

Eğitim Psikolojisi


2.Soru

Psikolojide "kaygı" kavramı ile ilgilenen ve çocuklarda bu kavramı araştıran bir bilim insanı, bu kavramın ne anlam ifade ettiğini somutlaştırmak ve alabileceği değerleri sayılara dönüştürmek üzere puan veren bir ölçme aracı geliştirmek istemektedir. Bu bilim insanının bu ölçme aracını gelişitirmesi için öncelikle ne yapması beklenir?


Kavramın işlemsel tanımının açıklamasını yapması

Kişilik ile ilişkisinin nasıl olduğunu betimlemesi

Bilimsel yöntemin basamaklarını sırasıyla izlemesi

Sözdebilimin bilimsel süreçten kopukluğu ortaya koyması

Hakemli dergilerde makale olarak yayımlaması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk psikologlar içerisinde sayılmaktadır?


Carl Rogers
B. F. Skinner
Stanley Milgram
Leon Festinger
David Hubel

4.Soru

 1. Betimleme
 2. Yordama
 3. Çarpıtma
 4. Açıklama
 5. Değiştirme

Yukarıdaki maddelerden hangileri bilimin temel amaçlarındandır?


II, IV

II, III, IV

I, II, III, V

I, II, IV, V

I, II, III, IV, V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözdebilimin özelliklerinden biri değildir? 


Bilimsel kavramları kullanmayı tercih etmesi 
Tahminlerinin sınanmasının zorluğu 
Bulgularının bilimsel unvana sahip olmayan kişilerce ortaya çıkarılması 
Tahminlerin belirsiz ifadeler içermesi 
Topluma olan katkının, ticari kazançların önünde tutulması 

6.Soru

Depresyon ile yalnızlık arasında olumlu korelasyon gösteren bir araştırmadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?


Depresyon yalnızlığı artırmaktadır.

Depresyon artıkça yalnızlık artmaktadır

Depresyon azaldıkça yalnızlık da azalmaktadır.

Depresyonun nedeni yalnızlıktır.

Yalnızlığın nedeni depresyondur.


7.Soru

İçinde bulunulan bir ortamdan uyaranların içerdiği bilginin ilgili duyu sistemi tarafından yakalanarak sistem içine alınması ve beyindeki ileri fizyolojik merkezlere iletilmesi süreçlerini kapsayan olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Algı
Duyum
Tanıma
Eylem
Görme

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlemsel bir tanım değildir?


Nezaket, gün içinde “lütfen” ve “teşekkür ederim” deme sayısıdır.

Hafıza, kelimelerden oluşan bir liste okunduğunda akılda kalan kelime sayısıdır.

Tokluk, yemek yedikten sonra doymuş hissetmektir.

Uykusuzluk, en son uykudan uyanıldığından beri geçen zamandır.

Mutluluk, günde kaç kez güldüğünün sayısıdır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünme ile ilgili doğru bir ifadedir?


Düşünme iç sesimizi oluşturan sözcük ve cümlelerden oluşur.

Bilginin işlemlenebilmesi için zihnimizde görsel imgelere dönüştürtülmesi gerekir.

Düşünce zihnimizde ham halde bulunur, manipülasyona kapalıdır.

Motor hareketlerin zihinsel temsilleri motor bellek ile ilişkilidir.

Bilginin zihinsel temsilleri üzerinde yapılan manipülasyonlara düşünme denir.


10.Soru

Deneyimi parçalara ayrıma yerine bütüne odaklanmak gerektiğini savunan psikoloji yaklaşımı hangisidir?


Psikanaliz

Gestalt psikolojisi

Yapısalcılık

İşlevselcilik

Davranışcılık


11.Soru

 1. Beyin
 2. Motor nöronlar
 3. Omurilik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri merkezi sinir sistemini oluşturur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


12.Soru

Beyin ve zihinin birbirlerinden ayrı ancak etkileşimde oldukları fikrine dualizm (ikicilik) denmektedir. Bu fikri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Franz Joseph Gall

René Descartes

Wilhelm Wundt

Edward Titchener

Hermann Ebbinghaus


13.Soru

Beynin bölümleri ve işlevlerine ilişkin verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


Frontal- Motor hareketler

Pariyetal- somatik duysal korteks

Oksipital- tat alma korteksi

 Temporal- işitme korteksi

Prefrontal-uygun davranışsal yanıtların seçimi


14.Soru

Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Otonom sinir sistemi merkezi sinir sisteminin bir bölümüdür.
Organların işleyişini etkiler.
İstemli çalışır.
Sempatik sistem ve parasempatik sistem benzer etkilere sahiptir.
Otonom sinir sistemi beyin kabuğu tarafından kontrol edilir.

15.Soru

 1. Bilimsel süreçle iç içedir.
 2. Sınanamayacak önermelerde bulunur.
 3. Bilimin gerektirdiği standartları taşımaz.

Sözdebilim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

Yalnız III

II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi omurilik ile bağlantılı olan çevresel sinirlere verilen genel addır?


Spinal Sinir
Kafa Sinirleri
Visseral Sinir
Somatik Sinir
Afferent Sinir

17.Soru

Bilinci parçalara bölerek inceleme fikrine karşı çıkan çünkü bütünün toplamının parçalarından daha fazla anlam ifade edeceğini düşünen bir psikolog aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemiştir?


Psikanaliz

Geştalt

Bilişselcilik

İşlevselcilik

Yapısalcılık


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel psikoloji ile ilgili doğru bir ifade değildir?


Bilişsel psikolojiye göre beyin sınırlı bir bilgi işleme kapasitesine sahiptir.

Bireylerin yaşantıları, deneyimleri bilgi işleme sürecinde etkilidir.

İşlevselcilik yaklaşımını kabul eden bilişsel psikoloji beyin ve zihin ilişkisine önem verir.

Wundt ve arkadaşları bilişi anlamaya çalışan ilk deneysel çalışmaları yapmışlardır.

Bilinçaltı bilişsel yaklaşımın temel konuları arasındadır.


19.Soru

Optik akış nedir?


odak noktasının ötesindekilerin bireyin hareketi ile aynı yönde hareket ediyor gibi algılanmasıdır

kişinin kendi hareketinden kaynaklanan görme alanındaki hareketin algılanması

Bireyin çevrede odaklandığı bir noktadan kendisine yakın olan objeler bireyin hareketinin aksi yönünde algılamasıdır.

iki gözün içeriye doğru (burun yönünde) hareket ettirilmesi

Uzaktaki objeler yakındaki objelere göre retinada daha küçük görüntüler oluşturması


20.Soru

I Bir inşaatta çalışan işçilerin iskele kurmaları II-Boya kokularının işçileri zehirlemesi, III-İşçilerin dayanışma içinde çalışmalarıIV-İşçilerin yeterli miktarda gündelik almalarıYukarıda verilen durumlarla aşağıdaki bilim dalları eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?


Sosyoloji
Fizik
Biyoloji
Ekonomi
Kimya