Psikoloji Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisi iki değişken arasındaki daha kuvvetli bir ilişkiyi gösterir?


0.2

0.5

0.8

-0.1

-0.9


2.Soru

Bilimsel yöntemin temel özelliklerinden olan nesnellik kişiden kişiye değişmeyen yargılardan ve ölçülebilen verilerin analizleriyle açıklanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nesnelliğe uygun bir örnektir?


Şehir planlamasında fiziki ortamlar engellilere göre yapılmamış.
Kitapta hüzünlü bir olay anlatılıyor.
Aynı olaylara insanlar aynı tepkiyi gösterirler.
İnsanlar yaz mevsimini sever.
Bütün bitkiler insanlar için şifa kaynağıdır.

3.Soru

Herhangi bir sistematik metoda dayanmayan bir araştırmanın bilimsel değeri yoktur. Bilimsel bilginin özellikleri düşünüldüğünde bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Tekrarlanabilirlik

Yalanlanabilirlik

Genellenebilirlik

Nesnellik

Gözlemlenebilirlik


4.Soru

Beyin kabuğu ile ilhili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Duysal ve motor sinyaller arasında bağlantıların kurulduğu yerdir

 Beyin kabuğu bilinçli işlevlere aracılık eder

 Girinti ve çıkıntılarla oldukça geniş bir yüzey alanına sahiptir.

 İnsanda en gelişmiş olan beyin bölgesidir

Beyin yarımkürelerinin en dışında bulunur


5.Soru

Her iki gözün retinasında oluşturulan görüntülerin karşılaştırılması sonucu oluşan derinlik algısı işlemine ne isim verilir?


Mutlak eşik

Duyusal adaptasyon

Haptik algı

Stereopsis

Doğrusal perspektif


6.Soru

Beyin omurilik sıvısının olmaması, aşağıdaki durumlardan hangisinde büyük bir tehlikeye yol açabilir?


Uzun süreli uyku
Loş ortamda bulunma
Topa kafayla vurma
Fazla oturma
Düzensiz beslenme

7.Soru

1. Hücre içine giren kalsiyum akson ucundaki keseciklerin hücre zarıyla birleşip içindeki kimyasal haberci molekülleri dışarı salmasına yol açar 2.Kalsiyum kanalları açılır 3.Aksonun ucundan hücre içine kalsiyum girişi olur 4. Sinir hücresinde oluşan aksiyon potansiyeli akson ucuna kadar ulaşır 5.Sinir aksonu boyunca aksiyon potansiyeli şeklinde elektriksel olarak iletilen sinyal, diğer hücreye kimyasal olarak aktarılır Yukarıda verilen sinir hücreleri arası haberleşme sürecinin doğru sırası aşağıdakilerden hangisidir?


1, 2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 1, 5
4, 1, 2, 3, 5
1, 3, 4, 2, 5
4, 2, 3, 1, 5

8.Soru

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi dopamin ile ilgilidir?


Uyanıklık ve dikkat

Uyku ve sakinleşme

İştah ve dürtüsellik

Kasların hareketi

Öğrenme ve motivasyon


9.Soru

Nörotransmiterlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Akson uçlarından salınan kimyasal haberci moleküllerdir. 

Sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgeleridir. 

Merkezî sinir sisteminde yer alan nöronlar dışındaki hücrelere verilen isimdir. 

Beyinde omurilik sıvısının yapımından sorumlu hücrelerdir. 

Beyin sapı seviyesindeki sinirlere verilen isimdir. 


10.Soru

çocukların doğuştan gelen zihinsel dil bilgisine sahip olduğunu ve bunun da dil öğrenme için bir temel oluşturduğunu öne süren kimdir?


Broadbent

Chomsky

Miller

Wundt

James


11.Soru

"Bir olguyu ve olgular arasındaki ilişkiyi ........... bir biçimde açıklayan genel bilgi ve açıklama düzenidir". Kuramın bu tanımda boşluğu dolduran kelime aşağıdakilerden hangisidir?


Açık

Nesnel

Kanıtlanmış

Anlaşılır

Sistematik


12.Soru

Aşağıda yer alan duyu sistemi - alıcı hücreler eşleşmelerinden hangisi doğrudur?


Görme - Saç hücreleri
İşitme - Koni ve çubukçuklar
Koku - Derideki hücreler
Dokunma - Derideki hücreler
Tat- Burundaki hücreler

13.Soru

Sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine ........ denir.


sinaps

miyelin kılıf

dentrir

akson

hiçbiri


14.Soru

Psikolojide ölçmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Gruplar arasında karşılaştırma yapma olanağını verir. 

Kavramları hassas bir biçimde tasvir etmeyi sağlar. 

Kavramları diğer kavramlarla ilişkilendirmeyi sağlar. 

Kıyaslama yoluyla yeni bilgiye ulaşma olanağını verir. 

Bilimin somut olgular üzerinde çalışmasını sağlar.


15.Soru

19. yüzyılda yasamış olan Phineas Gage adlı bir demir yolu isçisi geçirdiği kaza sonucu kişilik değişimine yol açan davranışlar göstermiştir. Bu örnek beyindeki hangi bölümün etkilendiğini göstermektedir?


prefrontal korteks

frontal lob

parietal lob

premotor korteks

temporal lob


16.Soru

Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisi değişkenler arasındaki en zayıf doğrusal ilişkiyi gösterir?


0,5

-0,86

0,1

-0,9

0,82


17.Soru

Sinir hücreleri arasındaki kimyasal haberleşme aşağıdaki hangi yapılarda gerçekleşmektedir?


Dendrit
Sinaps
Akson
Nörotransmitter
Soma

18.Soru

Deneyde bağımsız değişkenle birlikte değişim gösteren değişkenler manipülasyonumuzu kirletir. Bu gibi değişkenlere kirletici değişken adı verilir. 

Bu kirletici değişkeni bertaraf etmek için bir ilacın etkisinin incelendiği bu tür araştırmalarda kontrol grubuna sahte bir hap verilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


Plasebo etkisi

Halo etkisi

Öncelik etkisi

Sonralık etkisi

Kontrol değişkeni


19.Soru

Sağ ve sol beyin yarım küreleri sinir lifi demetlerinden oluşan bir yapı ile birbirine bağlanır. bu yapıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


korpus kallosum

serebellum

oksipital lob

talamus 

serebrum


20.Soru

Bir ölçeğin aynı koşullar altındaki her ölçümde aynı sonucu vermesi, rastlantıya bağlı ölçüm hatalarından arınmış olması ölçeğin hangi özelliğini yansıtır?


Ölçümsel güvenilirlik

Test-yeniden test güvenilirliği

Kavramsal geçerlilik

Ölçümsel güvenilirlik

İç Geçerlilik