Psikoloji Ara 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ellerin temas yoluyla üç boyutlu bir objeyi tanıma işlemine ne ad verilir?


Stereopsis

Haptik algı

Optik akış

Binişim

Duygusal adaptasyon


2.Soru

Bir araştırmacı yumurtanın kolesterol üzerindeki etkisini ölçmek istiyor. Bunun için kontrol grubuna hiç yumurta yedirilmez iken 1.deney grubuna günde bir yumurta 2. Deney grubuna ise üç yumurta yedirilmektedir. Bu çalışmada kolesterol nedir?


Rastgele tahsis

Bağımsız değişken

Bağımlı değişken

Deneysel manipülasyon

Deneysel grup


3.Soru

Uzun süreli belleğin temel bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Bildirimsel bellek/ işlemsel bellek

Duyusal bellek/ anısal bellek

Episodik bellek/ bildirimsel bellek

İşlemsel bellek/ psikomotor bellek

Duyusal bellek/ ilgisel bellek


4.Soru

İnsan davranışlarını çevreye uyum sağlayarak hayatta kalma becerisi bakış açısıyla inceleyen psikoloji bakış açısı hangisidir?


Psikodinamik

Hümanist

Evrimsel

Nörobilimsel

Davranışsal


5.Soru

Sinir hücresi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Akson sonundaki haberci moleküller kimyasal iletim gerçekleştirir.

Dendritler hücre içinde bilgi akışını sağlar.

Hücre gövdesinden sadece tek bir dendrit çıkar.

Aksonlar hücreler arasında bilgi akışını sağlar.

Sinir iletimi uç düğmelerinden başlar.


6.Soru

Gözün arkasında bulunan retinada ışığa duyarlı alıcı hücreler bulunmaktadır. Sayıları ve bulundukları yere göre eşit dağılmayan bu alıcı hücrelerin görevi ışık enerjisini sinirsel mesajlara (aksiyon potansiyeli) dönüştürmektir.Bu hücrelerden hangisi merkezî görmeden sorumludur?


Koni
Çubukçuk
Görme korteksi
LGN
Optik sinir

7.Soru

bir kavramı belli bir kategori içinde ve onu tanımlayan en muhtemel özelliklerinne olduğunu değerlendirip onu adlandırma hangi terim ile açıklanmaktadır.


sembolik temsil
Zihinsel temsil
Önerme
prototip
Zihinsel imge

8.Soru

Yutma, öksürme, çiğneme, esneme, hapşırma, kusma, göz kırpma gibi- istemli ya da refleks hareketlerin koordinasyonundan sorumlu bölgenin adı nedir?


Serebellum

Omirilik 

Ön beyin

Beyin sapı 

Norepinefrin 


9.Soru

Yapısalcılık yaklaşımına göre düşünce ve duyumların incelenmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?


İç Gözlem

Psikanaliz

Gözlemlenebilen davranışlar

Davranışın fonksiyonu

Tümden gelim


10.Soru

Bir öğretmenin derslerinde kullanacağı ders planlarını öğrencilerinin öğrenme şekillerine göre düzenlemesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


Öğretmen, psikoloji bilimi yoluyla ulaşılan bilgileri günlük hayata uygulamak, pratik sorunları çözmede kullanmak amacıyla değerlendirmektedir.
Öğretmen, psikoloji bilimi yoluyla insanın davranışını açıklayan, genel kabul edilebilir bir bilgi tabanı oluşturmak amacıyla kullanmaktadır.
Öğretmen öğrencilerin davranışlarının ne kadarının kalıtsal ve yapısal etkenlerden, ne kadarının ise çevresel etkenlerden kaynaklandığını araştırmaktadır.
Öğretmen öğrencilerin herhangi bir davranışlarının ne kadarının farkında olduğunu, ne kadarının ise bilinçaltı süreçler tarafından belirlendiğini araştırmaktadır.
Öğretmen öğrencilerin davranışlarının ne kadarının kendilerine has, özel vasıflarından dolayı, ne kadarının ise içlerinde yaşadıkları toplum ve kültürün sonucu olduğunu araştırmaktadır.

11.Soru

Bir zekâ testi bir öğrenciye bir ay arayla iki kere uygulandığında alınan sonuçların birbirine çok yakın olması bekleniyorsa, bu söz konusu aracın hangi özelliğinin yüksel olması anlamına gelmektedir? 


Test-yeniden test güvenilirliği

Kavramsal geçerlilik

Ölçümsel güvenilirlik

İç Geçerlilik

Dış Geçerlilik


12.Soru

Bir araştırma daha çok spor yapan insanların daha az hasta olduğunu göstermiş olsun. Araştırma, yapılan spor miktarı ile hastalığa yakalanma ihtimali arasında negatif bir korelasyon göstermiştir. Bu durumda tek başına ' Spor yapmanın hastalığa yakalanma riskini azaltması' çıkarımını yapmak neden doğru değildir?


İki değişken arasındaki korelasyonun 0 olması her zaman aralarında bir ilişki olmadığı anlamına gelmez.
Değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyorsa katsayı negatiftir.
İki değişken arasında pozitif ya da negatif bir korelasyon olması birinin diğerinin sebebi olduğu anlamına gelmez.
Korelasyon kavramlar arasındaki doğrusal ilişkilere işaret eder.
İki değişken arasında kuvvetli ama doğrusal olmayan bir ilişki mevcut olabilir.

13.Soru

Psikoloji biliminin ilişkili olduğu “kültürleri, evrimi ve insan çeşitliliğini” inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Antropoloji

Biyoloji

Tıp

Sosyoloji

Ekonomi


14.Soru

Ayakta dengeyi sağlayamayan ve tekrarlayan motor hareketleri öğrenemeyen bir kimsenin aşağıdaki beyin kısımlarından hangisinde bir farklılaşmanın olduğu söylenebilir?


Hipotalamus

Amigdala

Serebellum

Limbik sistem

Neokorteks


15.Soru

Aşağıda yer alan hangi seçenekte üç aşamalı bellek modeli doğru ifade edilmiştir?


Bilgi - Duyusal bellek - STM - LTM
STM- Duyusal bellek - LTM - Bilgi
Duyusal bellek - STM - LTM - Bilgi
LTM - Bilgi - STM - Duyusal Bellek
Bilgi - LTM - Duyusal Bellek - STM

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözdebilimin iddialarının çürütülmesine dayanan özelliğidir?


Sınanamaz olması 

Bilimsel süreçten kopuk olması

Bilimsel kisve yaratması 

Yanlışlama imkanı vermemesiŞüpheli tahminlerde bulunması 

Şüpheli tahminlerde bulunması 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllarda bilişsel psikolojinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan gelişmelerden biri değildir?


Bilgi Teorisi (Shannon, 1948)
Dil Teorisi (Chomsky, 1959 ve 1965)
Kısa süreli bellekte 7 ±2 kümeleme kavramı ( Bruner ve ark 1956)
Genel problem çözme modeli
Yapay zeka çalışmaları

18.Soru

İnsan canlıdır ve beslenir.Hayvan canlıdır ve beslenir.Bitki canlıdır ve beslenir.O hâlde tüm canlılar beslenir.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi tek tek olgulardan genel önermelere geçmek için izlenen düşünme yolu hangisidir.


Tümevarım
Tümdengelim
Akıl yürütme
Problem çözme
Bilişsel işlem

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir refleks yayı içinde bulunmaz? 


Reseptör 
Afferent (duysal) sinir 
Motor korteks 
Efferent (motor) sinir 
Yanıt organı 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikologların anlamaya çalıştıkları soyut ancak dolaylı olarak ölçebildiği davranışlardan değildir?


Algı

Rüya

Motivasyon

Empati

Tutum