Psikoloji Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi ilk keşfedilen nörotransmiterdir?


GABA

Serotonin

Asetilkolin

Norepinefrin

Dopamin


2.Soru

Hangisi psikolojinin kötü bir alışkanlığı bırakmakla ilgili araştırmalar yapan alt dalı olabilir? 


Eğitim psikolojisi

Sosyal Psikoloji

Kantitatif

Nöropsikoloji

Klinik 


3.Soru

Beyinde temel uyarıcı nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?


GABA

Dopamin 

Glutamat 

Seratonin 

Norepinefrin 


4.Soru

Beyinde temel uyarıcı nörotransmiter gulutamatin aşırı salgılandığı durumlarda ve beyne verdiği hasarı azalmak için ne yapmak gerekir?


GABA/glutamat dengesini bozmak
GABA reseptörlerinin uyarılması
Klinikte endişe azaltıcı ilaç kullanımı
GABA reseptörlerini baskılamak
Glutamat antagonisti ile baskılamak

5.Soru

Çevreden gelen ödül ve cezaların insanı nasıl etkilediğini araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Bilişsel yaklaşım
Davranışçı yaklaşım
Sosyokültürel yaklaşım
Nörobilimsel yaklaşım
İnsancıl yaklaşım

6.Soru

Aşağıdaki alanlardan hangisi psikolojinin uygulamalı bir alanıdır?


Sosyal psikoloji

Sağlık psikolojisi

Psikometri

Kültürel psikoloji

Biyolojik psikoloji


7.Soru

Bir kişinin agresif davranışları açıklanmaya çalışılırken hem ailede öğrenilmiş davranışlara, hem de kişinin yetiştiği kültürdeki cinsiyet rollerine eğilerek, davranışsal ve sosyokültürel yaklaşımların bir arada kullanılabildiği yaklaşıma ne ad verilmektedir?


Psikodinamik Yaklaşım

Davranışsal Yakşalım

Nörobilimsel Yaklaşım

Eklektisizm

Sosyo Kültürel Yaklaşım


8.Soru

Multiple skleroz (MS) hastalığı  hangi hücrelerin etkilendiği bir bozukluktur?


oligodendroglialar

mikroglialar

bipolar

unipolar

miyelin


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işlemsel tanımdır?


Sevgi
Aşk
Gün içinde el yıkama sayısı
Titizlik
Adalet

10.Soru

I. Pons

II. Serebellum

III. Talamus

yukarıda numaralandırlan bölgelerden hangisi veya hangileri beyin sapının bir bölümünü oluşturur?


yalnız I

yalnız II

yalnız III

I ve II

II ve III


11.Soru

İnsanın işitmenin duyusunu düşündüğünüzde bir insan aşağıdaki hangi sesi duyamayacaktır?


25 Hz
3500 Hz
11.000 Hz
250 Hz
21.000

12.Soru

Üç renk kuramı aşağıdakilerden hangisini temel alarak geliştirilmiştir?


Retinada rengi algılamak için üç konik hücrenin olması

Görme süreci talamus, parital ve oksipital lopların etkileşimiyle gerçekleşmesi

Gözün dış dünyayı iki boyutlu görmesi, beynin üç boyutlu algılaması

Renklerin ton farklarını belirleyen fark eşiğinin belirlenmesi

Optik yanılsamalar sonucu görüntünün ters düşmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojide korelasyona yönelmemizin en önemli nedenidir?


Ölçülen kavramları birbirleriyle ilişkilendirerek açıklamak.

Ölçülen kavramların içeriğini ortaya koymak.

Ölçülen kavramların önemini ortaya koymak.

Tek başına bir kavramı açıklayamamak.

Ölçülen kavramları sayılarla ifade etmek.


14.Soru

Öğrencilerin farklı sınıf seviyelerindeki arkadaş sayıları ile yalnızlık algıları arasındaki ilişkinin aynı öğrenciler üzerinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki ölçümlerle araştırıldığı bilimsel çalışmanın türü  aşağıdakilerden hangisidir?


Enlemesine çalışma

Boylamsal çalışma

Deneysel çalışma

Sözdebilimsel çalışma

Yarı deneysel çalışma


15.Soru

Olguların ve olayların sadece tarif edilmesini içeren, bilimin dört temel amacından en basit olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Betimleme

Yordama

Açıklama

Değiştirme

Derinleştirme


16.Soru

Merkezi sinir sisteminini koruyan fiziksel tampon aşağıdakilerden hangisidir?


Ventrikül

Kan beyin bariyeri

BOS

Beyin dış yüzey zarı

Beyin iç zarı


17.Soru

Fal bakan bir kişi karşısındaki kişiyi ikna etmek için "yıldız", "gezegen", "simetrik hareketler" gibi bazı kavramları kullanmakta ve böylece kendini inanılır göstermeye çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sözdebilimin bu özelliğini açıklamaktadır? 


Sözde bilim bilimsel belirlemelerden yola çıkar.

Sözdebilim bilimsel terimler kullanabilir.

Sözdebilim sınanabilir iddialarda bulunur.

Sözdebilim bilimsel süreçleri izlemez.

Sözdebilimin önermeleri sınanamaz.


18.Soru

Hangi bellek sisteminin kapasitesi en düşüktür?


Uzun süreli bellek
Kısa süreli bellek
Çalışma belleği
Duyusal bellek
Epizodik bellek

19.Soru

Araştırmalarda neden sonuç ilişkilerini bilmek bizim için neden önemlidir?


Nedeni bilinen şeyleri kontrol altına almak için önemlidir.
Aralarındaki korelasyonu bilmek için önemlidir.
Değişkenlerin hepsini sabit tutmak için önemlidir.
Psikolojinin temel yöntemini öğrenmek için önemlidir.
Korelasyon bulgularından neden sonuç ilişkisi çıkarmak için önemlidir.

20.Soru

Fizik, kimya, biyoloji gibi doğa olaylarını çalışan bilim dalları hangi kategoride ele alınmaktadır?


Sosyal bilimleri

Eğitim bilimleri

Beşeri bilimler

Doğal bilimler

Tıbbi bilimler