Psikoloji Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin parçalarından biridir?


Motor nöronlar
Otonom sinir sistemi
Somatik sinir sistemi
Sempatik sinir sistemi
Omurilik

2.Soru

Akraba veya tür içi tanıma, üreme
Veya mekânsal organizasyon gibi birçok davranışsal işlemin belirleyicisi hangisidir?


İşitme

Dokunma

Görme

Koku

Dokunma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyin sapının işlevlerinden biri değildir? 


Göz hareketlerinin kontrolü 
Hormonların salgılanması 
Uyku-uyanıklığın kontrolü 
Ağrı kontrolü  
Solunumun kontrolü 

4.Soru

Çevresel yapılardan merkezî sinir sistemine duysal bilgiyi taşıyan sinirlere ne ad verilir?


Somatik

Parasempatik

Afferent

Otonom

Efferent


5.Soru

Bilimin gerektirdiği standartları taşımadığı ve bilimsel araştırmalarla desteklenmediği halde bilim kılıfı altında bize sunulan bilgi ve pratiklere ne denir?


Deney
Korelasyon
Bilim
Sözdebilim
Önerme

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözde bilim kapsamında değerlendirilebilir?


Gastroloji

Psikoloji

Sosyoloji

Antropoloji

Astroloji


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevresel sinirlerin merkezî sinir sistemine giriş veya çıkış yaptığı ve refleks yanıtların oluşması için duyusal ve motor sinyaller arasında bağlantıların kurulduğu bölgedir?

  1. Önbeyin
  2. Omurilik
  3. Beyin sapı
  4. Beyincik


I ve II

I ve III

II ve III

I ve IV

II ve IV


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duyum süreci olarak ifade edilir?


Acı tadın deneyimlenmesi
Bireyin bir duygu üzerine öznel algısı
Bireyin gördüğü nesne ile ilgili yorumu
Fiziksel uyaranın ölçümü
Bireyin duyuları kategorileştirmesi

9.Soru

Belli bir zaman, yer ve bağlamda oluşan olaylarla ilgili bellek türü hangisidir


Somatik bellek
epizodik bellek
anlamsal bellek
bildirimsel bellek
kısa süreli bellek

10.Soru

5. Sinir hücrelerini diğer hücrelerden ayıran en önemli özelliği nedir?


Elektrokimyasal sinyal iletimini gerçekleştirebilmesidir.
Hücre gövdesinin bulunmasıdır.
Hücre çekirdeğin olması
Sitoplazmanın bulunması
Organeller olarak adlandırılan küçük organların bulunması

11.Soru

Bir okulda yürütülen görsel algı konusundaki bir deney çalışmasında A sınıfındaki sabahçı öğrenciler deneyin gündüz saatlerinde yürütülen deney grubuna, B grubundaki öğlenciler ise akşam saatlerinde yürütülen kontrol grubuna dahil edilmiştir. Bu işlem yolu izlenen bir araştırmada, deneysel yöntemin hangi temel ilkesi ihlal edilmiştir?


Rastgele Atama

Deneysel Manipülasyon

Plasebo

Dış geçerlik

Kontrol Grubu


12.Soru

Diğer beyin bölgeleriyle yaptıkları bağlantılar sayesinde; yeme, içme, cinsel davranışlar, korku ve öfke tepkileri gibi davranışların ifadesinde rol oynayan beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Hipotalamus

Beyin sapı

Omurilik

Talamus

Amigdala


13.Soru

Hareket, öğrenme, ödül ve motivasyon ile ilgili nörotransmiter hangisidir?


Glutamat

GABA

Asetilkolin 

Serotonin

Dopamin


14.Soru

Bilimsel psikolojinin kurucusu olarak kabul edilen bilim insanı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?


Max Wertheimer

Wilhelm Wundt

Edward Titchener

Hermann Ebbinghaus

Wolfgang Köhler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın özelliklerinden biridir?


Bilinçdışı psikolojik çatışmalar üzerine yoğunlaşır
Genetik faktörler, hormonlar ve beyin gibi biyolojik ögele yoğunlaşır
İnsanların gözlenebilir hareket ve davranışlarına yoğunlaşır
Her insanın kendine has dünyayı algılayış şekliyle ilgilenir
İnsanların direkt olarak gözlemlenemeyen süreçlerlerine odaklanır

16.Soru

Psikanalizmin kuramlarının bilime aykırı olarak görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Evrensel olması

Olgusal olması

Değişebilme ve kendini yenileyebilmesi

Tekrarlanma özelliğine sahip olması

Gözlemlerle doğrulanamaması


17.Soru

Sözdebilimin öne sürdüğü iddialar aşağıdakilerden hangisi için bir araç olarak kullanılabilir?


Toplumsal fayda

İnsan yaşamını geliştirmek

Kavramsallaştırma

Genelleştirme

Kitap satmak


18.Soru

I. Sinir hücreleri, diğer sinir hücreleri ile benzer biçimde elektrokimyasal sinyal iletimi gerçekleştirirler

II. Sinir hücreleri, diğer hücreler gibi dendrit ve akson gibi uzantılara sahiptirler

III. Aksonlar diğer sinir hücrelerinden sinyal alırken dendritler sinyalleri diğer hücrelere aktarırlar

IV. Dendritlerin bazıları yağ içeriği yüksek miyelin kılıfa sarılmış biçimde bulunur

V. Sinir hücresinde sinir lifinin ileti hızını artıran unsurlardan biri de sinir lifinin çapıdır

VI. Sinir hücreleri her hücrede olduğu gibi DNA içeren hücre çekirdekleri içermez

Yukarıda verilen sinir hücresi ifadelerinden hangisi/hangileri doğru bir ifadedir?


III

IV

II

I ve VI

V


19.Soru

Duygular ile ilgili sinirsel devrelerin oluşturduğu limbik sistem aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


Korteks

Amigdala

Hipokampus

Serebellum

Talamus


20.Soru

Aşağıdaki bölgelerden hangisi zarar gördüğünde yeni bilgilerin kalıcı hale gelmesi olumsuz etkilenmektedir? 


Hipotalamus
Amigdala
Hippocampus
Talamus
Beyin Sapı