Psikoloji Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir işlemsel tanımın özelliklerindendir?


Kavramın farklı değerlerini ölçmemesi
Ölçtüğü kavramın her ölçtüğünde aynı değeri vermesi
Aynı anda birden fazla kavramı ölçmesi
Kavramı bir işlemsel tanımla ölmesi
Ölçülen kavramın farklı düzeylerini birbirinden ayırmaması

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin bir bölümüdür?


Omurilik

Motor nöronlar

Duysal nöronlar

Otonom sinir sistemi

Merkezi sinir sistemi


3.Soru

Deney sonuçlarını araştırma dışındaki insan, grup ve ortamlara ne ölçüde genelleyebileceğimize dair kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İç güvenirlilik

Dış güvenilirlik

Duyarlılık

İç geçerlilik

Dış geçerlilik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözel zekâ için işlemsel tanım örneği olamaz?


Bir dakikada akılda tutulan sözcük sayısı

Bir metindeki empatik olan ya da olmayan iletişim biçimlerini sınıflama becerisi

Bir kere okuyarak bir metindeki anlatım bozukluklarını doğru yakalama sayısı

Sekiz basamaklı yedi sayıyı tek seferde ezberleyebilmek

Etkili hayal kurabilme becerisi


5.Soru

İnsanları iş ortamında inceleyen; liderlik, verim, performans, işten alınan tatmin, motivasyon, ekip çalışması gibi konularda araştırmalar yürüten psikoloji alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Psikometri

Kültürel Psikoloji

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Kişilik Psikolojisi

Bilişsel Psikoloji


6.Soru

Korpus Collasumun işlevini yapamaması (beynin sağ ve sol tarafı arasındaki ilişkinin kesilmesi) durumunda aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?


Kişi sağ görsel alanına giren nesneyi gösterebilir. 

Kişi sağ görsel alana giren nesneyi adlandırabilir. 

Kişi sol görsel alana giren nesneyi sol eli ile gösterebilir. 

Kişi sol görsel alana giren nesneyi adlandırabilir. 

Sağ ve sol beyin arasında iletişim kopar. 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojideki yaklaşımlardan biri değildir?


Biyolojik yaklaşım
Nörolojik yaklaşım
Evrimsel yaklaşım
Davranışsal yaklaşım
İnsancıl yaklaşım

8.Soru

Sinir hücrelerinin gereksinim duyduğu iyon ve molekül dengesinin sağlanması, sinir hücreleri arasında yeni bağlantılarının oluşmasının düzenlenmesi gibi görevlere sahip hücrelere ne isim verilmektedir?


mikroglia
oldenglia
epandim hücresi
astrositler
nöroglia

9.Soru

Bir çobanın kuzularını  seslerinden tanıyabilmesi algı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır?


Alt eşik

Duyum

Dikkat

Fark eşiği

Bölünmüş dikkat


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlemsel tanıma örnektir?


Gün içinde yapılan olumsuz eleştirilerin çetelesinin tutulması
Kişinin ne amaçla okuduğunun belirlenmesi
Çalışanların çay alabilmek için fiş vermeleri
Başı ağrıyan birinin başı ağrıdığında ağrı kesici içmesi
Yöneticinin, odasına gelen misafirlere nazik davranması.

11.Soru

Astrolojinin astronominin kavramlarını kullanması, astrolojinin sözdebilim olmasının hangi özelliğine karşılık gelir?


Bilimsellik kisvesi yaratması

Sınanabilir tahmin yapamaması

Yanlışlanamayacak önerme içermesi

Bilimsel süreçten kopuk olması

Bilimsel olarak çürütülmüş olması


12.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi korelasyon ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


İki kavram arasında düzenli bir ilişki var mı görmek için kullanılan en temel istatistiksel yöntem korelasyondur

Eğer değişkenlerden birinin aldığı değerler artarken diğeri de düzenli olarak artıyorsa veya azalıyorsa bu iki değişken arasında bir korelasyon vardır

Korelasyon katsayısı 0 ile 1 arasında değişmektedir

Bir değişkenin kendisi ile korelasyonu daima 1 değerini alır

Eğer iki değişken arasında hiçbir doğrusal ilişki yoksa korelasyon katsayısı 0 değerini alır


13.Soru

Psikoloji biliminde devam eden tartışmalara göre, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bireysel özelliklerin evrensel kurallara göre daha baskın olduğunu savunmaktadır?


Doğacı yaklaşım
Çevreci yaklaşım
İnsancıl yaklaşım
Kültürel yaklaşım
Nörobilimsel yaklaşım

14.Soru

Ayben, bahçede top oynarken topu bahçede bırakıp su içmek için eve gitti. O sırada evinin balkonundan bunu gören Merve koşarak geldi, topu aldı ve eve götürdü. Ayben geldiğinde topu bulamadı. Annesine söyledi ve birlikte Merveler’in zilini çaldılar. Merve’nin annesi elinde top ile balkona çıktı ve topu Ayben’e verdi. Bir açıklama yapmadı.B senaryoya göre Ayben ve annesinin topu bulamayınca direk Merveler’in zilini çalma davranışının sebebi ne olabilir?I. Merve’nin daha önce böyle bir davranışı yapmış olduğunu bilmeleri.II. Başka birinin Merve’nin topu aldığını söylemiş olması.III. Ayben’in daha önce Merve ile anlaşmış olmasıIV. Topu balkonda görmüş olmaları.


a) I-II
b) II-III-IV
c) IV d) I-II-III-IV e) I-II-III
d) I-II-III-IV
e) I-II-III

15.Soru

Bilimsel araştırmalarda işlemsel tanı yapılabilir mi?


Soyut kavramların işlemsel tanımı yapılamaz, 

İşlemsel tanımla net bilgiye ulaşılmaz,

Soyut kavramların işlemsel tanımı görecelidir, 

İşlemsel tanımla grupları kıyaslayabiliriz,

İşlemsel tanımla bilgiyi başka bilgilerle ilişkilendiremeyiz, 


16.Soru

Kahve tüketim miktarının uyku süresi üzerindeki etkisini araştırmak isteyen bir araştırmacının bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?


Kahve tüketilen ortam

Kahve tüketilen kap

Uyku ortamı

Uyku süresi

Kahve tüketim miktarı


17.Soru

Sosyal psikoloji aşağıdaki hangi bilimsel disiplinlerin birleşimiyle oluşmuştur?


Psikoloji --- Antropoloji

Psikoloji --- Ekonomi

Psikoloji --- Sosyoloji

Psikoloji --- Biyoloji

Psikoloji --- Tıp


18.Soru

Aşağıdaki bireylerden hangisinde glutamatın nöronlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmemesi sonucu ortaya çıkabilecek durumlardan bir tanesi söz konusudur?


Ali, çok duygusaldır.
Ayşe, okumayı öğrenememektedir.
Ahmet, çevresini bulanık görmektedir.
Fatih, uyku bozukluğu yaşamaktadır.
Mehmet çok güzel şarkı söylemektedir.

19.Soru

Psikolojik yaklaşımlardan insan davranışlarını açıklarken birçok yaklaşımı harmanlamak anlamına gelen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyokültürel Yaklaşım

Eklektisizm

Bilişsel Yaklaşım

Davranışsal Yaklaşım

İnsancıl Yaklaşım


20.Soru

Neden sonuç ilişkisi gösterebilen bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Anket
Test
Saha araştırması
Deney
Korelasyonel çalışma