Psikoloji Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların, İşgücünün işyeri düzeyinde çalışma şartları ve toplumsal düzeyde de ekonomik ve sosyal politikalar üzerine söz hakkını ve kimlik sahipliğini ifade eden fonksiyonudur?


Ekonomik fonksiyon

Normatif fonksiyon

Demokratik temsil fonksiyonu

Sosyal fonksiyon

 

Çoğulcu fonksiyon


2.Soru

Schwartz’in modelindeki özaşkınlık hangi değerleri kapsamaktadır?


Uyarılım ve hazcılık
Özyönelim ve başarı
Uyum ve başarı
Evrenselcilik ve iyilikseverlik
Uyum ve evrenselcilik

3.Soru

Her yıl ölçüm alarak 500 çocuğun sözcük dağarcığının yıllara göre artış düzeyini incelemeyi amaçlayan bir çalışma yaptığımızda bu çalışma nasıl bir çalışma olur?


Enlemesine
Boylamasına
Dış geçerliliği yüksek
Sözdebilim
Deneysel

4.Soru

Tekilcilik yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Tekilcilik yaklaşımına göre, işveren ve çalışanların çıkarları ortaktır.

Bazı örgütlerde tekilcilik yaklaşımı karar verme yetkisinin tek elde toplandığı ve sendikalara karşı baskı kurarak sağlandığı otoriter yönetim stilinde görülmektedir.

Tekilcilik, yönetim düşüncesindeki kabulu sorgulanmayan, bir kurumda çalışan herkesin ortak amaçlar etrafında birleştiği varsayımına dayanır.

Tekilcilik, çalışan ve işveren arasında çatışmanın kaçınılmazlığını ileri sürer ve çatışmayı yönetme yollarının üzerinde durur.

Tekilcilik bakış açısı özellikle 1980’lerden sonra yeniden ortaya çıkan yönetimsel özgüven düşüncesinin temelini oluşturmuştur.


5.Soru

16. Yüzyılda çalışarak zengin olmanın ve yatırım yapmanın insanlara cennetin kapılarını açacağına dair inanış aşağıdakilerden hangisine aittir?


Katolik Etik Anlayışı

Protestan Etik Anlayışı

Ortodoks Etik Anlayışı

Musevi Etik Anlayışı

İslami Etik Anlayışı


6.Soru

Sosyal psikoloji insanı hangi açıdan inceleyen psikolojinin alt dallarından biridir?  


Biyolojik  
Bilişsel  
Endüstri  
Sosyal bağlam  
Kültürel

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatın değişik yönleriyle ilgili zihnimizde oluşturduğumuz şemalardan biri değildir?


Benliğimiz

Sosyal roller

Sosyal statüler

Sosyal durumlar

Sosyal gruplar


8.Soru

Farklı perdeden üretilen seslerin değişik işitme nöron setlerinde sinirsel ileti oluşturarak, işitme siniri içinde farklı fiberleri uyardığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

 

 


Yer kuramı

Zamansal Perde Algısı Kuramı

Sıklık Kuramı

Erken Filtre Kuramı

Silinme Kuramı


9.Soru

Kitap okumak ile düzgün Türkçe konuşmak arasındaki ilişkinin nedensel açıklamasının güçlü olması hangi kavramı ifade eder?


Dış geçerlililik

Kavramsal geçerlilik

İç geçerlilik

Duyarsız işlemsel tanım

Kirlenmiş işlemsel tanım


10.Soru

Çevresel sinir sisteminin, sinir sistemi açısından temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?


Reflekslere ve bilinçli işlevlere aracılık ederek bedensel kontrolü oluşturmak

Merkezi sinir sistemini fiziksel ve kimyasal olarak koruma altına almak

Merkezi sinir sistemi ile vücut bölümleri arasında iki yönlü bağlantıyı sağlamak

Koku ve görme duyusu ile ilgili sinyalleri merkezi sinir sistemine aktarmak

Kan ile beyin omurilik sıvısı madde geçişini kontrol altında tutmak


11.Soru

Taylorism olarak bilinen ve verimliği artırmaya yönelik uygulamaları tanımlayan yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Çalışma saatleri daha az olursa verim artar

İnsan üretkenliği artırılan bir makine gibi ele alınır

Performans için maddi ödüllendirme yöntemi kullanılmalıdır

ABD’de uygulanmıştır

İnsancıl olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda tüketicinin markanın sözcüsü hakkındaki olumsuz düşünceleri reklamın tutumları değiştirme konusundaki etkinliğini azaltır?


Kaynak Alçaltma 

Biliş İhtiyacı

Kaynak Destekleme

Davranışsal Kontrol Algısı

Yararcı İşlev


13.Soru

Dönüştürücü bir liderden aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenir?


Örgütün var olan çalışma sistemini korumak

Problemi çözme odaklı hareket etmek

Maaşların motivasyon için yeterli olduğuna inanmak

Örgüt sistemininin devamlılığını sağlamak

Yüksek hedeflere birlikte ulaşmayı hedeflemek


14.Soru

Çalışma psikolojisinde ele alınan bireysel özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?


Değerler

Kişilik

İnanç

Bilgi

Yönetim anlayışı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimci liderliğin özelliklerinden biridir?


Bir gelecek hayalinin paylaşılmasını ve görev bilincinin gelişmesini sağlar.

Yüksek hedefleri vurgular, bunları basit bir dille ifade eder.

Başarı ve çalışma karşılığında ödül alınmasına ve verilmesine odaklanır.

Sembollerle konuşur.

Her zaman yaratıcı çözüm geliştirilmesini destekler.


16.Soru

I. Eşitlik kuramıII. X-Y kuramıIII. Beklenti kuramıIV. İki faktör kuramıYukarıdaki motivasyon kuramlarından hangileri sürece odaklanır?


I,II
II, III
I,IV
II, IV
I, III

17.Soru

1. Sosyal psikoloji neyi anlamaya çalışır?


Psikolojik sorunları olan insanları anlamayı amaçlar.
İnsanı özellikle başka insanlarla olan ilişkileri anlamak arzusundadır.
Benliğini değerli görme ihtiyacı olan insanları anlamaya çalışır.
Hayatımız üzerinde hakimiyet sahibi olmak isteyen insanları anlamaya çalışır.
Saldırgan insanları anlamaya çalışır.

18.Soru

Tüketicinin Karar Verme Sürecini Etkileyen Psikolojik ve Bilişsel Unsurlar Maslow’un Hiyerarşisi KuramıMaslow’un, 1940’lı yıllarda geliştirdiği ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramının üçüncü basamağında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?


Güvenlik ihtiyaçları
Sevgi/ait olma ihtiyaçları X
Değer ihtiyaçları
Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
Fizyolojik ihtiyaçlar

19.Soru

Aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisi bildirimsel (dekleratif) belleğin oluşmasından birincil olarak sorumludur?


Bazal gangliyonlar

Talamus

Hipotalamus

Hipokampus

Serebellum


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek kaliteli bir işin özelliklerinden biri değildir?


İşin birden fazla beceri gerektirmesi
İşin tanımlı bir bütünü temsil etmesi
İş sonuçlarının önemli olması
İş sonuçlarının kolaylıkla öğrenilemiyor olması
İşin motive etme potansiyelinin yüksek olması