Psikoloji Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ülkemizde iş gücüne katılımın düşük olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Emek yoğun üretimin az olması

Tarım gibi çalışma kollarının kayıt altına alınmasının güçlüğü

Kadının çalışma yaşamına yeterince katılmaması

Tüketime dayalı büyüme anlayışının görülmesi

Çalışma kollarında çeşitliğin azlığı


2.Soru

Sinan ortaokul ve liseyi yedi yıl boyunca aynı insanlarla okumuş ve kendini onlara çok yakın hissetmektedir. Sınıf arkadaşlarının hepsinin 


Dış grup düşmanlığı
İç grup kayırmacılığı
Dış grubun homojenliği yanılgısı
Asgari grup etkisi
Grup kutuplaşması

3.Soru

Tüketici davranışlarının analizinde önemli konuların başında, tüketicinin karar verme süreci gelir. Bu süreç beş temel basamaktan oluşmaktadır. “Tüketicinin kullandığı ürünün bitmesi ya da stokunun azalması: Örneğin, diş macununun bitmesi sonucu satın alma kararı genellikle oldukça basit ve rutindir; tüketici ya sürekli kullandığı markayı tekrar almaya ya da onu ikame edebilecek tanıdık başka bir markayı satın almaya yönelebilir.” örneği bu beş basamaktan hangisi ile ilgilidir?


Bilgi arayışı

Problem teşhisi

Satın alma kararı

Satın alma sonrası değerlendirme

Alternatif değerlendirme ve bütünleştirme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden yararlı işleve örnek oluşturmaktadır?


Bilgisayarın hızının önemli olduğunu düşünen birinin hızı yüksek olan bilgisayarı satın almaya yönelimli olması
Muhafazakar birinin bu görüşte yayın yapan gazeteyi okuması
Deodorant reklamlarında ter kokusuna vurgu yapılması nedeniyle, bireyin deodorant kullanmaya yönelmesi
Bireyin almak istediği çamaşır makinesine ilişkin çevreden duyduğu alakasız bilgileri elemesi
Bireyin yerli ürünleri satın almaya eğilimli olması

5.Soru

Beyinin ve zihnin birbirinden farklı olduğunu, beyinin somut maddeden oluştuğunu, zihnin ise ruhani bir varlık olduğunu öne süren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Descartes

Aristo

Plato

Dekart

Pavlov


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Y Kuşağı’nın tipik özelliklerinden biridir?


Çalışmayı meydan okuma olarak görmek
Şüpheci olmak
Hoşgörülü olmayı önemsemek
Kurallara uymaya öncelik vermek
Girişimci ruha sahip olmak

7.Soru

Tek bir özelliğine bakarak bir kişi hakkında genel anlamda olumlu izlenim geliştirmeye ne ad verilir?


Algıda seçicilik

Karşılaştırma etkisi

Kalıp yargı

Hale etkisi

 Temel atıf hatası


8.Soru

İnsanların çoğu yetenek ve zeka gibi olgular açısından kendilerini ortalamanın üstünde görmektedirler. Bu durumun ortaya çıkaran temel güdü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Sosyal ilişkileri güçlendirmek

Benlik değerini korumak

Kontrol duygusunu güçlendirmek

Sosyal kabulü artırmak

Özerklik gereksinimini karşılamak


9.Soru

Bireysel ve örgütsel ihtiyaçları ve istekleri tatmin etmek üzere belli bir bedel karşılığı değiş-tokuş edilecek fikirlerin, mal ve hizmetlerin biçimlendirilmesi, fiyatlandırılması, tanıtılması, dağıtımı gibi süreçlerin araştırılmaya ve planlamaya dayalı şekilde yönetilmesine ne ad verilir?


Pazarlama
Marka
Marka değeri
Pazarlama iletişimi
Reklam

10.Soru

Bir örgütün çalışanlarının sahip olduğu bilgi, eğitim, beceri ve uzmanlık seviyesine ne ad verilir?


Kişisel Gelişim

Bireysel Gelişim

Entellektüel Birikim

İş Gücü

Beşeri Sermaye


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güvenle ilgili yanlış bir ifadedir?


Güven tanıdıklarına inanmandır.

Güven, ekonomiyi olumlu etkiler.

Güven, bireylerin kendilerini koruma altında hissetmelerini sağlar.

Güven, işbirliği sağlar.

Güven, başkalarından sana zarar gelmeyeceğini bilmektir.


12.Soru

'Sorunlarımdan kaçma yerine sorunumu çözmeye çalışırım', 'Sorun yaşadığımda onu çözmek için bulduğum çözüm yolu işe yarayana kadar vazgeçmem' ve 'Bir sorunla karşılaştığımda tüm çözüm yollarını düşünerek çözeceğime inanırım' gibi sorulardan oluşan bir ölçekten alınan puan aşağıdaki hangi kavramın ölçülmesinde kullanılabilir?


Eleştirel düşünme
Tükenmişlik
Öz yeterlilik
Yaratıcı düşünme
Problem çözme

13.Soru

Beyin omurilik sıvısının (BOS) görevi nedir?


Merkezi sinir sistemi ile vücudun diğer bölümleri arasında iki yönlü bağlantıyı sağlar.
Merkezî sinir sistemi için, fiziksel ve kimyasal bir tampon işlevi görür.
Merkezi sinir sisteminden çevresel yapılara iletiyi sağlar.
Duyusal bilgiyi merkezi sinir sistemine aktarır.
Merkezi sinir sisteminden kaynaklanan uyarıları yanıt organlarına aktarır.

14.Soru

Sosyal bilişsel süreçler kapsamında yapılan araştırmalarda kişilik algısının gözlemlerle bağlantılı sonuçlara ulaşıldığı saptanmıştır. Bu doğrultuda hiç tanımadığımız kişiler hakkında nasıl bir yargı oluşmaktadır?


Doğru yargı

Yanlış yargı

Eksik yargı

Taraflı yargı

Bilinçsiz yargı


15.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal bir kimlik kazandırdığını ancak kapitalist 


Max Weber
Charles Darwin
Frederick W. Taylor
Mary Parker Follett
Karl Marx

16.Soru

Psikolojinin bir bilim olarak kurulmasını sağlayan çalışmaları ilk yapan aşağıdakilerden hangisidir? 


Helmholtz

Sigmund Freud

Wilhelm Wund

Edward Titchener

Hermann Ebbinghaus


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkileri akımının ürünlerinden biridir?


İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı

Alan kuramı

Sosyo teknik sistemler kuramı

Yapılandırma kuramı

Sosyal bilişsel kuram


18.Soru

"Bilimsel çalışmalardan da faydalanarak toplumdaki sorunları belirlemek; bu sorunlar ve çözümleri hakkında araştırmalar yapmak; araştırma fonlarını yönetmek; sosyal politikalar alanında kanun yapıcılara destek vermek" İşi kapsamında yukarıda yer alan faaliyetlerde bulunan bir psikolog aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışıyor olabilir?


Sivil toplum örgütü

Özel eğitim okulu

Üniversite

Adliye

Ruh sağlığı merkezi


19.Soru

Tüketicinin o ürün ile ilgili önem verdiği tüm özellikler hakkındaki inançları ve değerlendirmelerinin toplamının sonucuna ne denir?


Algılama
Tutum
Güdüleme
Marka değeri
Pazarlama

20.Soru

Proteinlerin temel yapı taşı hangisidir?


Nöroglia

Dopamin

Miyelin

Asetilkolin

Amino asit