Psikoloji Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

bilimsel yönetim akımıyla ismi en çok anılan kişi kimdir?


frederic w. taylor

frank gilbert

lillian gilbert

henry gantt

harrington emerson


2.Soru

Ortak bir proje yapılırken bir arkadaşınızın üstüne düşen kadar sorumluluklarını yerine getirmemesi sosyal psikolojinin hangi kavramıyla açıklanabilir?  


Sosyal kolaylaştırma
İtaat
Sosyal kaytarma  
Dışsal atıf  
Temel atıf hatası  

3.Soru

Tüketicinin XX marka beyaz eşyaları annesininde sıkça kullanması, bu nedenle bu marka eşyaların daha sağlam olduğunu düşünmesi, tutumların bileşenlerinden hangisiyle açıklanabilir?


Firma özellikleri

Ürün geçmişi

Satın alma eğilimi

İnançlar

Nesne hakkındaki yargı


4.Soru

Sosyal psikolojinin en iyi bilinen, en sansasyonel, en çarpıcı çalışması kim tarafından yapılmıştır?


Stanley Milgram

Solomon Ash

Philip Zimbardo

Richard Cruchfield

Muzaffer Sheriff


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin tanımıdır?


Bir mal, hizmet veya fikrin, kimliği belirli bir kişi veya bir kuruluş tarafından bir bedel karşılığında yüz yüze olmayan bir şekilde medyada hedef kitlelere tanıtımıdır.
Mevcut ve potansiyel müşterilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını teşhis etmek, uyarmak veya tatmin etmek için markalarla ilgili enformasyonun ve anlamların müzik, yazı gibi sembollerin yardımıyla kitlesel ve birebir iletişim araçlarıyla aktarımıdır.
Bir ürüne talebi arttırmak için bir kez veya belirli aralıklarla gerçekleştirilen kısa süreli tutundurma çabalarıdır.
Potansiyel müşteriler ile doğrudan ilişki kurmak ve onlardan hemen yanıtlamak amacıyla posta, telefon, katalog, kupon, telefonla sipariş gibi araçlarla yürütülen iletişim çabalarıdır.
Bir ürün veya hizmeti bir kişi veya gruba tanıtmak, tutundurmak ve/veya doğrudan satmak işlemidir.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ön yargıyı azaltan sebeplerden biridir?


Sosyal hayatı “biz” ve “onlar” kategorilerinde algılamak.
“Biz” i değerli ve üstün görmeye düşkün olmak.
Sınırlı kaynaklara ulaşmak için rekabet etmek.
Gruplar arasında benzerlikleri vurgulamak.
Ön yargı beslediğimiz gruplarla sınırlı etkileşimde bulunmak.

7.Soru

"Bireyin özerkliği, kişilerin kararlarında ne kadar bağımsız olacağı ve diğer bireylerle ilişkilerinde ne derece uyum ve ayrışma ihtiyacı hissettiği ile ilgili değer boyutudur." şeklinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bireycilik 

Güç mesafesi

Erillik dişillik

Kısa vade-uzun vade yönelimi

Belirsizlikten kaçınma


8.Soru

Bir insanın belli bir durumda sergilediği bir davranıştan yola çıkarak elde ettiğimiz sonucun tüm insanlar için geçerli olduğunu söylemek bilimsel bir yol değildir. Bunun yerine bir bilginin bilimsel olduğunu söyleyebilmek için aynı anda bir çok kişi ya da gruptan aynı özellikle ilgili veriler toplayıp ona göre bir sonuca varmamız gerekir. Sözü edilen bilimsel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Genellenebilirlik

Tekrar edilebilirlik

Sınanabilirlik

Görgüllük

Nesnellik


9.Soru

Modern halkla ilişkiler mesleğinin babası olarak kabul edilen ve dünya çapında birçok önemli şirkete pazarlama iletişimi ve halka ilişkiler konusunda danışmanlık yapmış kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Abraham Maslow

Sigmund Freud

Edward Bernays

Ernest Dichter

Gordon W. Allport


10.Soru

İnsanların kendi içlerindeki bilinçdışı psikolojik çatışmalarına yoğunlaşan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Davranışçı yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım

İnsancıl yaklaşım

Nörobilimsel yaklaşım

Eklektisizm


11.Soru

Melike kocası Mazhar’ı çok kıskanıyor ve onun kendisini başka kadınlarla aldatacağını, terk edeceğini düşünüyor. Bu konuda sürekli kav


Kıskançlık kısırdöngüsü
Temel atıf hatası
Mütekabiliyet
İlişkisel kutuplaşma
Kendi kendini gerçekleştiren kehanet

12.Soru

Doğru karar verebilmek hem kişiler hem örgütler için önemlidir. İş hayatında alınan birçok karar ilk başta sağlıklı gibi durmakta ancak daha sonra bu kararların eksik ya da yanlış olduğu görülmektedir. Sorunun temelinde, elimizdeki sınırlı bilgi ve kaynaklarla ancak bir dereceye kadar rasyonel karar verebileceğimiz gerçeği yatar. Bu doğrultuda rasyonel karar alma ile sınırlı rasyonellik kavramına göre karar alma arasında birtakım farklarla karşılaşırız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel karar verme ile ilgilidir?


İlk kabul gören çözüm benimsenir.

Birkaç çözüm seçeneği geliştirilmelidir.

Sorun kolay anlaşılır bir biçimde ele alınır.

Hâlihazırda geçerli çözümlere benzer çözümler geliştirilir.

Eksik ve zaman zaman konuyla ilgili olmayan bilgiye başvurulur.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden değildir?


Yararcı işlev
Değer ifade eden işlev
Ego savunucu işlev
Bilgi kazandırıcı işlev
Bilişsel işlev

14.Soru

Hawthorne etkisi, hangi sava dayanmaktadır?


Çalışanların grup dinamiklerine ihtiyaç duydukları
Çalışanların iş memnuniyetlerinin önemsenmesine ihtiyaç duydukları
Çalışanların grup normlarına ihtiyaç duydukları
Çalışanların motivasyon ve yüksek performans için paradan daha başka şeylere ihtiyaç duydukları
Çalışanların birbirleriyle olan iletişimin kalitesine ihtiyaç duydukları

15.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde, davranış hakkında karar verirken temel atıf hatası yapma olasılığı yüksektir?


Başkalarıyla benzerlik, ayırt ediciliği ve tekrar ederliği düşük 
Başkalarıyla benzerlik ve ayırt ediciliği yüksek, tekrar ederliği düşük
Başkalarıyla benzerlik, ayırt ediciliği ve tekrar ederliği yüksek
Başkalarıyla benzerlik ve ayırt ediciliği düşük, tekrar ederliği yüksek ise 
Başkalarıyla benzerlik ve tekrar ederliği düşük, ayırt ediciliği yüksek

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Y kuşağının X kuşağından farklılaşan özelliklerinden biri değildir?


Y kuşağı daha yaratıcı insanlarla birlikte çalışmak ister.
Y kuşağı için çalışmak bir araçtır.
Y kuşağı daha girişimci ruha sahiptir.
Y kuşağı daha hoşgörülüdür.
Y kuşağı iş yaşamında yükseliştedir.

17.Soru

Anne babasına karşı gelen, asilikler yapan bir çocuğun bu davranışlarını genetik, öğrenme yaşantıları, alışkanlıklar, hormonal değişimler gibi birbirinden farklı faktörlerle açıklamak mümkün olabilir. Bu belirleme psikoloji bilimine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun düşmektedir?


Bir davranışın görünen ve görünmeyen bir çok nedeni olabilir.

Bir davranışın sergilenmesi o davranışın en önemli tarafıdır.

Genetik faktörler insan davranışlarının asıl nedenleridir.

Öğrenme yaşantıları insan davranışlarının ana nedenidir.

Uygunsuz davranışların nedenleri daha karmaşıktır.


18.Soru

Tüketici davranışlarının analizinde önemli konuların başında, tüketicinin karar
verme süreci gelir. Bu süreç beş temel basamaktan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu basamaklardan biri değildir?  2) bilgi arayışı, 3) alternatif değerlendirme ve bütünleştirme, 4) satın alma
kararı, 5) satın alma sonrası değerlendirme (Belch ve Belch, 2001).


Problem teşhisi

Satın alma kararı

Alternatif değerlendirme

Marka değerini değerlendirme

Satın alma sonrası değerlendirme


19.Soru

Uzmanlar, sözdebilimin bilimden farkının, iddiaları öne sürerken bilimsel ilke ve süreçleri izlememesi olduğunu savunmaktadırlar. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı belirten bir özelliktir?


İddiaların bilimsel olarak test edilmesi
Bilimsel dergilerde yayınlanması
Çok fazla örnekten genellemeye varması
Anekdotları rastgele seçmesi
Anekdotları bilimsel iddiaları doğrulamak için seçmesi

20.Soru

6. Kendine yontan atıf hatası aşağıdakilerden hangisi ile ifde edilir?


Başkalarının davranışlarını genelde dışsaldan çok içsel atıflarla açıklamaya yatkınızdır.
b. Başarılarımızı içsel ve kalıcı, başarısızlıklarımızı ise dışsal ve geçici atıflarla açıklama eğilimiz vardır.
c. Davranışın sebebini kişinin içsel özelliklerinde görür.
d. Olayın sebebini kişinin dışında kalan, çevresel faktörlere bağlarız.
“ Güzel olan iyidir” kalıp yargısı uyarınca, daha güzel insanlarda daha olumlu kişilik özellikleri görmeye yatkınızdır.