Psikoloji Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsan kaynakları politikalarının çalışanların davranış ve tutumlarındaki hata oranını azaltmak için gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve kararlara katılım uygulamaları çalışanlar arasında aşağıda verilenlerden hangisini azaltmaya yöneliktir?


İş güvencesi
çalışanların performansını
Takımların kendilerini yönetme başarılarını
Çalışanlar arasındaki statü farklarını
Çalışanların psikolojik sermayelerini

2.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi şiddet  ile ilgili yanlış bir bilgidir?


Zor kullanımı ve zarar içerir.

Bilinçli bir davranış değildir.

Anlık tahrik sonucu doğar.

Hedefe ulasmada engel varsa devreye girer.

Kadinlar kışkırtılmadığı sürece fiziksel şiddete  başvurmaz.


3.Soru

Bireylerin, kabul etme alanına yakın düşen mesajları yorumlarken bu tür mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine (gerçekte olduğundan) daha yakın olduğunu düşünmesi durumu aşağıdakilerden hangidir?


Bağlantısızlık alanı

Yadırgama

Özümseme

Zıtlık etkisi

İnanç değiştirme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Performanslı İş Sistemi'ne dahil olması gerektiği belirtilen uygulamalar arasında yer almaz?


İş Güvencesi

Personel Seçiminde Seçicilik

Bilgi Paylaşımı

Dönüştürücü Liderlik

Gelirin Eşit Dağıtılması


5.Soru

I. Bir gelecek hayalinin paylaşılmasını ve görev bilincinin gelişmesini sağlar.II. Yüksek hedefleri vurgular.III. Her zaman yaratıcı çözüm geliştirilmesini destekler.Yukarıdaki koşullar göz önünde bulundurulduğunda bir lider hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?


Lider, çalışanların zihinsel sorunlarına çözüm arar.
Lider, inandığı bir biçimde davranır.
Çalışanların motivasyonlarını arttırıcı bir tavır sergiler.
Lider, yalnızca işler yürümediğinde işlere müdahil olur.
Lider, çalışanları zihinsel ve entelektüel olarak harekete geçirmeye odaklanır.

6.Soru

İhtiyaçları ölçülecek kişiye bir dizi resim gösterilip her resimde ne olup bittiğine ilişkin birer hikâye anlatmaları istenen test aşağıdakilerden hangisidir?


California Kişilik Testi

 Omnibüs Kişilik Envanteri

 Edwards Kişisel Tercih Çizelges

 Myers-Briggs Tip Envanteri

Tematik Algı Testi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel bilim yaparak akademik ortamlarda çalışan psikologların yaptığı işlerden biridir?


Zihinsel hastalıkları klinik ortamda tedavi eder.
Günlük hayattaki pratik sorunlara çözümler bulur.
Öğrenme şekillerine göre ders programı düzenler.
İnsan davranışlarının sebeplerini, sonuçlarını ve ilişkilerini açıklayan kuram oluşturmak üzere çalışır.
İş yerlerine hizmet içi program sunar.

8.Soru

3. Merkezi sinir sisteminin bölümlerinden omurilik ve beyin sapının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


İç ve diş ortama ait duysal bilgileri alıp, işleyen ve bu işlem sonucu algı, duygu, düşünce ve davranış yanıtları üretir.
Merkezi sinir sistemi ile vücudun deri, iç organlar, iskelet kasları gibi bölümleri arasında iki yönlü bağlantıyı sağlamaktır.
Çevresel sinirlerin merkezi sinir sistemine giriş ve çıkış yaptığı ve refleks yanıtların oluşması için duysal ve motor sinyaller arasında bağlantıyı sağlamaktır.
Merkezi sinir sisteminden çevre yapılara sinyal taşımaktır.
Çevresel sinir sisteminden merkezi yapılara sinyal taşımaktır.

9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yöneticilerin bilgiye dayalı rolleri doğru olarak verilmiştir?


Sembol, Lider ve Bağlantı
Gözleyen, Aktaran ve Sözcü
Gözleyen, Lider ve Sözcü
Girişimci, Çözen ve Paylaştıran
Sembol, Girişimçi ve Paylaştıran

10.Soru

İnsan deneyimlerini ve bilincini parçalara bölerek inceleme fikrine karşı çıkan görüş aşağıdakilerden hangisidir?  


Gestalt Psikolojisi

İşlevselcilik

Yapısalcılık

Psikanaliz

Davranışçılık


11.Soru

Bilişsel psikoloji hangi felsefi akımdan etkilenmiştir?


Akılcılık

Olguculuk

İşlevselcilik

Deneycilik

Varoluşçuluk


12.Soru

".......................... düşünme, hatırlama, hissetme gibi içsel olgulara işaret eder. Ancak
davranışlara olan yansımaları ile dolaylı olarak ölçülebilirler." Boşluğa ne gelmelidir?


Zihinsel süreçler

Evrimsel süreç

Olgusal süreç

Bulgusal süreç

Varoluşsal süreç


13.Soru

Sosyal psikoloji psikolojinin alt dalları arasında en dinamik ve disiplinler arası bilgi üreten dallardan biridir. Aşağıdaki tarihsel süreçlerden hangisi bu verimli çalışma alanının oluşmasında önemli katkı sağlayan faktörlerden biri olmuştur?


Hitler Almanya’sından kaçan çok sayıda psikoloğun 1940'lı yıllarda Amerika’ya yerleşip buradaki üniversitelerde başarılı çalışmalarda bulunması.

Teknolojinin etkisiyle toplumsal yapıda meydana gelen hızlı değişim. 

Özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da ekonomik sistemlerin neoliberalizme dönüşmesi

Amerika ve İngiltere'de 1900'lü yılların başında ilk defa “sosyal psikoloji” adını taşıyan iki ders kitabının yayınlanması.

Amerika’nın I. Dünya Savaşı’nda görevlendirilecek askerlerin seçiminde sosyal psikoloji alanındaki bilgilere ihtiyaç duyması ve ilgili alanı maddi olarak desteklemesi 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin ilgilendiği grubun bireyi etkileme yöntemlerinden biri değildir?


Sosyal kolaylaştırma

Sosyal kaytarma

Sosyal onaylanma

Grup kutuplaşması

Kitlelerin bilgeliği


15.Soru

Bisiklet tamir için nelerin yapılması gerektiğini hatırlamak için kullandığımız bellek biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Anlamsal bellek
Epizodik bellek
Kısa süreli bellek
Örtük bellek
İşlemsel bellek

16.Soru

"_____________yapılan işin gerekleriyle çalışanın yeteneklerinin veya ihtiyaçlarının örtüşmediği ya da kullanılan kaynakların işleri götürmeye yetmediği durumlarda ortaya çıkan, çalışanı gerek bedenen gerek duygusal olarak yıpratan sonuçların ve tepkilerin bütünüdür." tanımlamasındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Rol çatışması

İş stresi

İş-aile çatışması

Tükenmişlik sendromu

Normatif bağlılık


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin dönüştürücü bir liderde bulunması beklenir?


Öncelikli olarak örgütü değiştirmekle ilgilenmez.
Kişiler arası değiş-tokuş ilişkisini vurgular.
Çalışanların yaptıkları iş karşılığında aldıkları ödül ile motive olduğuna inanır.
İşlere daha çok bir sorun çıktığında müdahale eder.
Çalışanlarına hem ilham hem güven verir.

18.Soru

Ali arkadaşları ile bir lokantaya gidiyor. Yanlarına yaklaşan garson asık bir yüzle siparişlerini vermek için acele etmeleri gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine Ali garsonunun ne kadar sinirli ve kaba biri olduğundan bahsediyor. Ali’nin garson hakkında çevresel faktörleri dikkate almadan yaptığı bu yorum aşağıdaki olgulardan hangisi ile açıklanır?

 


Sosyal etki

İçsel atıf

Kendine yontan atıf hatası

Temel atıf hatası

Kendi kendini gerçekleştiren kehanet


19.Soru

"...... hücreler özelleşmiş nöronlar olup çevremizdeki farklı fiziksel uyaranları yakalarlar." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Alıcı

Ökaryot

Mitokondri

Prokaryot

Koful


20.Soru

Bilinçli işlevlere aracılık eden en gelişmiş beyin bölgesi hangisidir? 


Talamus

Amigdala 

Hipotalamus

Korteks 

Hipokampus