Psikoloji Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çalışma hayatında beşeri sermayenin kıtlığı sorun olduğu gibi çalışan bireylerin de kendi beşeri sermayelerine uygun işlerde çalışma imkanı bulamamaları da büyük sorundur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Çalışan bireyler yaptıkları işlerden memnundur.
Beşeri sermeyesi yüksek olan bireyler farklı alanda
Bireyleri kendi beşeri sermayesine uygun işlerde çalıştırmak verimliliğini artırır.
İşgücüne dahil olan bireyler kendi beşeri sermayelerine uygun işlerde çalışırlar.
Üretim alanında kullanımı artan otomasyon beşeri sermayenin önemini azaltmıştır.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Deal ve Kennedy’in örgüt kültürü tanımlamasına göre, bildirimlerin ve risklerin düşük olduğu organizasyonları tarif etmek için kullanılan süreç kültürüne yakındır?


Finans Şirketleri
Kamu Kuruluşları
Reklamcılık
Brokerlik
Mimarlık Ofisleri

3.Soru

Seçeneklerden hangisinde merkezî sinir sisteminin üç ana bölümüne yer verilmiştir?


Omurilik, Beyin sapı, Ön-beyin

Omurilik, Omurilik soğanı, Ön-beyin

Beyincik, Omurilik, Ön-beyin

Beyincik, Beyin sapı, Ön-beyin

Omurilik, Omurilik soğanı, Beyin sapı


4.Soru

4. Kişi algısı, şemalar ve davranışlara sebep atfetme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


a. Bilişsel psikolojinin temel ilkeleri
b. Sosyal psikolojinin temel ilkeleri
c. Sosyal etki
d. Sosyal ilişkiler
e. Psikolojik ihtiyaçlar

5.Soru

İnsanların normatif sosyal etki altında kalmalarının sebebi nedir?


Doğru davranışın ne olduğunu başkalarından öğrenmek
Grup tarafından kabul görmek, dışlanmamak
Başka insanların performansımızı iyileştirmesi
Başka insanların motivasyonumuzu düşürmesi
Otorite tarafından yöneltilen talebe uyma

6.Soru

1950'lerde normatif sosyal etkiyi kart testiyle ispatlayan sosyal psikolog kimdir?


Norman Triplet

Solomon Asch

Stanley Milgram

Leon Festinger

Albert Bandura


7.Soru

3. Hayatımız üzerinde hakimiyet sahibi olmak, sevmek, sevilmek, ait olmak, benliğimizi değerli görmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


a. Sosyal psikolojinin temel ilkeleri
b. Sosyal psikoloji
c. Psikoloji
d. Psikolojik ihtiyaçlar
e. Sosyal biliş

8.Soru

"......... belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir." Boşluğa ne gelmelidir?


Bilim

Psikoloji

Bilişim

Algı

Davranış


9.Soru

Uyku eğiliminin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Norepinefrin etkinliğinin artması
Serotonin seviyesinin düşmesi
Dopamin aktivitesinin artması
GABA etkinliğinin artması
Asetilkolin etkinliğinin eksilmesi

10.Soru

"Duyularla algılanabilen, deneyime dayalı. Örneğin bir kişinin zeka seviyesini ölçmek için kullanılacak veri, kişinin çeşitli zeka testlerinde aldığı puanlar olabilir." Bu tanım hangisinindir?


Ampirik/Görgül

IQ

Zeka

Algılama

Davranış


11.Soru

Profesyonel bilardo oyuncularının çevrelerinde izleyiciler varken daha iyi bilardo oynamaları etraflarında izleyiciler yokken ise daha kötü bilardo oynamaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?


Sosyal kolaylaştırma
Sosyal kaytarma
İtaat
Grup kutuplaşması
Kitlelerin bilgeliği

12.Soru

Kirlemiş işlemsel tanım nedir?


İlgilenilen değişken dışındaki değişkenleri de içeren işlemsel tanım
Ölçülen değişkenin farklı düzeylerini ayıramayan tanım
İlgili değişkenin farklı zamanlarda farklı tanımlanamsı
İlgili değişkeni iki kişinin farklı tanımlaması
Sadece ilgili değişkenin tanımlanması

13.Soru

Bir markanın, adıyla ve bağdaştığı semboller ile bir ürün ya da servise, o ürün ya da servisin işlevlerinin ötesinde kattığı değer olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Marka değeri

Pazar hacmi

Tercih edilebilirlik

Marka özelliği

Örgütsel ihtiyaçlar


14.Soru

Sosyal psikolojinin en önemli araştırma konularından biri, grubun bireyi nasıl etkilediğidir. Bu çerçevede yapılan araştırmalar sonucunda başkalarının varlığının
performansımız üzerindeki etkisinin hem sosyal kaytarma hem de sosyal hızlandırma yönünde olabileceği ortaya konmuştur. 

Araştırmalara göre yukarıda özetlenen grup etkisinin değişkenliğini belirleyen en önemli faktör hangisidir? 


Grup etkisinin yönünü belirleyen en temel faktör, ortamın özellikleridir. 

Grup etkisinin yönünü belirleyen en temel faktör, ilgili davranışın günün hangi saatinde sergilendiğidir. 

Grup etkisinin yönünü belirleyen en temel faktör, grubun özellikleridir.

Grup etkisinin yönünü belirleyen en temel faktör, kişinin o andaki duygu durumudur.

Grup etkisinin yönünü belirleyen en temel faktör, yapılan işin/görevin kişiye ne kadar kolay ya da zor geldiğidir. 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Psikolojik Sermayeyi (Psychological Capital) oluşturan, bir bireyin pozitif psikolojik gelişimini belirten bilişsel durumlardan birisi değildir?


Zorlu görevleri üzerine alma ve başarıyla yerine getirme konusundaki özyeterlik inancı

Şimdi ve ileride başarılı olmak için olumlu beklentiler ve iyimserlik içinde olma

Hedefe ulaşmak için sebat gösterme ve gerekirse ümidi elden bırakmadan başarı için farklı yollar denemek

Problemler ve zorluklarla karşılaşıldığında ayakta kalmak için gayret ve kendini toparlama gücü

Başarıya ulaşmak için hırslı davranışlar göstermek 


16.Soru

Araştırmacıların gözlemlediği çalışanların davranışlarını araştırmanın manipulasyonlarına bağlı olarak değil gözlem altında bulunmalarına veya bir başkasının ilgisine tepki olarak düzenlemelerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Mayo çalışma kuramı

Hawthorne etkisi

Mary Parker kuramı

Follett etkisi

Chaplin etkisi


17.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi duyusal adaptasyonu betimlemektedir?       


Aynı tür iki uyaran arasında fark edilebilen en düşük enerji seviyesidir.
Belli bir uyaran seviyesine bir süre maruz kalındıktan sonra duyu sisteminin duyarlılığını ve kapasitesini yeniden düzenlemesidir.
Bir uyaranın fark edildiği en düşük enerji seviyesidir
Uyaranların taşıdığı bilginin analiz edilmesi, tanınması, yorumlanması ve organize edilmesini kapsayan süreçlerdir
İçinde bulunulan bir ortamdaki uyaranların içerdiği bilginin ilgili duyu sistemi tarafından beyindeki ileri ilgili merkezlere iletilmesidir.

18.Soru

Sosyal Yargı Kuramı’na göre bireyler, kabul etme alanına yakın düşen mesajları yorumlarken bu tür mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine daha yakın olduğunu düşüneceklerdir. Bu etkiye ne ad verilir?


Zıtlık etkisi
Özümseme etkisi
Reddetme alanı
Kabul etme alanı
Tutum değişikliği

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Y kuşağına ait özelliklerden birisidir?


Daha şüphecidir

Girişimci bir ruha sahiptir

Çalışmayı meydan okuma olarak görür

Daha hoşgörülüdür

Kuralları unutup kendi bildiği gibi çalışmak ister


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?


Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Genelleştirme
Denetleme