Psikoloji Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdai kuramlardan hangisi bir ürünün reklamında tüketicinin savlar geliştirerek iknaya karşı direnç göstermesini engelleyebilmesi için,  tüketicinin geliştirebileceği karşı savları önceden öngörerek bu savları çürütür?


Denge kuramı
Aşılama kuramı
Bilişsel çelişki kuramı
Pasif öğrenme kuramı
Detaylandırma olasılığı kuramı

2.Soru

Bireyin geçmişte kendisine iyilikte bulunmuş ya da ileride bulunabilecek olan bireylere yardım etmesine ne denir?


Empati
Mütekabiliyet
İçgörü
Hoşgörü
Asgari grup etkisi

3.Soru

Bir işletmede çalışma ortamları iyileştirilerek ve işçi haklarını savunarak üretim artışı sağlandı ise aşağıdakilerden hangisinin uygulandığından söz edebiliriz?


İnsan ilişkileri akımının uygulanması
Hassasiyet eğitimlerinin uygulandığı
Hawthorne etkisinin yaratılması
Bireysel gelişimin sağlandığı
Sosyal sistemlerle teknolojinin etkileşimi

4.Soru

Çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal bir kimlik kazandırdığını ancak kapitalist toplumun insanları yaptıkları işlerin gerçek doğasından uzaklaştırdığı ve bu işleri birer ekonomik aktiviteye dönüştürdüğü savını öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Max Weber

Karl Marx

Frederick W. Taylor

McGregor

Goldthorpe


5.Soru

Bir kavramın alabileceği değerleri sayılara dönüştürmeye yarayan tanıma ne ad verilir?


Sözgelimsel tanım

Niteliksel tanım

İşlemsel tanım

Kavramsal tanım

İndirgemeci tanım


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın incelediği konulardan birisi değildir?


İletişim

Bilinçdışı 

İş-yaşam dengesi

Algı süreci ve karar verme

Kişilik


7.Soru

Bisiklet yarışmasına katılan bir sporcunun yarışma anında antremanlarından daha iyi bir performans göstermesini açıklayan kavram hangisidir?


Sosyal biliş

İtaat

Normatif sosyal etki

Sosyal kolaylaştırma

Dışsal atıf


8.Soru

İnsan davranışlarını anlamaya çalışan psikoloji alanında karar verme süreçleri araştırılırken aşağıdaki hangi bilim alanından yardım alınmıştır?


Biyoloji

Tıp

Sosyoloji

Antropoloji

Ekonomi


9.Soru

Bir patron firmasında çalışmak için mülakata gelenlerden Fatih'i işe almaya karar vermiştir. Sadece Fatih'in girişken bir yapıya sahip olması, patronun bu kararı vermesine neden olmuştur Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Hale etkisi
Algıda seçicilik
Karşılaştırma etkisi
Kalıp yargılar
İhtiyaca yönelik seçim

10.Soru

Deneyden elde edilen sonuçları başka kişi, yer ve zamanlara genelleyebilme derecesine ne ad verilir?


İçgeçerlik
Kontrol grubu
Dış geçerlik
Deney grubu
Gözlemciler arası güvenilirlik

11.Soru

Biliş duygusal girdi süreçlerinden hangisini içermez?


duyusal girdinin dönüştürülmesi

  • duyusal girdinin depolanmasi 

duyusal girdinin özümsenmesi

Duygusal girdinin kullanilmasi

Duygusal girdinin davranısa çevrilmesi 


12.Soru

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yüksek performanslı iş sisteminin unsurlarındandır?


Personel seçiminde seçicilik, geniş kapsamlı eğitim programları
Yapılan işin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimle ilgili olmayan statü farkları
Beşeri sermayesine uygun olmayan istihdam
Düşük kaliteli işler
Geleneksel kalıp yargılarının etkisiyle işe almada ön yargılı davranma

13.Soru

İki boyutlu liderlik modeline göre düzenleyicilik ve düşüncelilik boyutunda düşük liderlik davranışı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Çalışana odaklı liderlik
Dönüştürücü liderlik
“Bırakınız yapsınlar” tipi liderlik
Edilgen liderlik
Erke odaklı liderlik

14.Soru

Sosyal mübadele kuramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


İş kolları arası sermaye transferi

İnsan sermayesi ile kurumsa sermayeninz doğru orantılı olması

İşverenin çalışana bağlığınının çalışanın uyumunu ve verimini artırması

Kayıt dışı istihdamı talebi azaltması sonucu sermayeyi daraltması

Enflasyonun artmasının istihdamı kısa vadede artırması


15.Soru

Herhangi bir durum, olay ya da kişiyi değerlendirirken, kişinin eğitimi, ilgi alanları, deneyimleri ve tutumlarına bağlı olarak bazı bilgilere ve uyaranlara daha fazla dikkat göstermesi aşağıdakilerde hangisi ile açıklanır?


Hale etkisi
Karşılaştırma etkisi
Algıda seçicilik
Kalıp yargılar
Temel atıf hatası

16.Soru

Davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalına ne denmektedir?


Psikoloji

Sosyoloji

Filoloji

Felsefe

Antropoloji


17.Soru

Bir öğrenci yüksek not alınca bunu kendi performansına, düşük not alınca öğretmeninin inisiyatifine bağlıyorsa aşağıdakilerden hangisini yapıyordur?


Kişisel atıf

Temel atıf hatası

içsel Atıf

Dışsal Atıf

Kendine Yontan Atıf


18.Soru

Psikolojinin alt dallarından olan temel bilim dalı, insan davranışını açıklayan, genel kabul edilebilir bir bilgi tabanı oluştururken, uygulamalı bilin dalı ise temel bilim dalının oluşturduğu bilgiyi bireylerin ve toplulukların sorunlarını çözmekte kullanmaktadır.Yukarıda verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Psikolojide uygulamalı bilimlerin çalışması temel bilimlerin sağladığı bilgiye bağlıdır.
Psikolojide uygulamalı bilimlerin başarılı olabilmesi için temel bilimlerdeki bilgi tabanından tam olarak yararlanabilmelidir.
Uygulamalı bilimler temel bilimlere bilgi sağlamalıdır.
Temel bilimler uygulamalı bilimlere gerekli olan bilgileri edinmek için çalışmalıdır.
Psikolojide, temel bilimler ve uygulamalı bilimler birbirinin devamı olarak işleyen bir süreç olarak düşünülebilir.

19.Soru

Aşağıdaki  korelasyon katsayılarından hangisi değişkenler arasında daha kuvvetli bir doğrusal ilişkinin varlığına işaret eder?        


0.73
0.24
0.46
0.23
-0.80

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tümdengelim bilişsel sürecin örneği olabilir?


A>C ise C>D
Sokaklar ıslak olduğuna göre yağmur yağmış
A=B ve B=C ise A=C dir
Metaller elektriği iletir, demir de elektriği iletir
Caddeler buz tutmuş, o halde sıcaklık sıfırın altındadır