Psikoloji Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Düşünülmüş Eylem Kuramına göre bireyin davranışlarını belirleyen en önemli etmendir?


Tutum
Algı
Reklam
Fiyat
Davranışsal Niyetler

2.Soru

Hawthorne Etkisi’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Çalışanlar başkaları tarafından gözlemlendiklerini ve ilgi gördükleri hissettikçe davranışları değişmektedir. 
Çalışanların davranışları sosyal çevrelerindeki değişikliklere tepki olarak değişir. 
Çalışanların motivasyon ve yüksek performans için paradan daha başka şeylere ihtiyaç duymaktadır. 
Gelişen ilişkiler, grup normları, statü farklılıkları ve iletişim kaliteleri çalışanların üretkenliklerine etkide bulunmaktadır. 
Çalışanlar finansal ödüllerle motive olurlar.

3.Soru

Olgu ya da olayların birbirleri ile olan ilişkilerini yorumlayarak, bilimsel ya da istatistiksel tahminlerde bulunmak; bilimin amaçlarından hangisini ifade eder?


Betimleme

Yordama

Açıklama

Değiştirme

Eleştirme


4.Soru

Aşağıdaki bellek türlerinden hangisi merkezî bir yönetici ile görsel mekânsal kopyalama, epizodik tampon ve fonolojik döngü olarak adlandırılan üç bileşenden oluşmaktadır?


Bildirimsel bellek

İşlemsel bellek

Kısa süreli bellek

Uzun süreli bellek

Anlamsal bellek


5.Soru

Organların işleyişini etkileyen periferik sinir sistemi bölümüne ne ad verilir? 


Otonom sinir sistemi  
Duysal sinir sistemi 
Motor sinir sistemi 
Omurilik 
Somatik sinir sistemi 

6.Soru

Bir gencin arkadaşları tarafından sevilmek, onların onayını almak için sınıfta başarısız olmayı seçmesini açıklayan kavram hangisidir?


Şema

İtaat

Normatif sosyal etki

Dışsal atıf

Temel atıf hatası


7.Soru

8.Aşağıdaki ifadelerden hangisi zar dinlenim potansiyelini ifade eder?


Hücre içi her zaman negatif olacak şekilde bir potansiyel farkı vardır.
Potansiyel farkı sıfıra yaklaşır.
Hücre zarındaki potansiyel farkı tekrar negatif olur.
Potansiyel farkı dinlenme durumuna göre daha da artabilir.
Potansiyel farkı dinlenme durumuna göre daha da azalabilir.

8.Soru

Görsel agnozisi olan bireyler gösterilen nesnenin şeklini tarif edebilmekte ama nesnenin ne olduğunu söyleyememektedir. Bu durumu açıklayan en olası neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Dikkat ile duyusal bellek eş güdümlü değildir

Veri kısa süreli belleğe kaydedilememektedir

Duyum ve bellek arası bağlantı kurulamamaktadır

Dikkat aracılığıyla uyarıcılar sınıflandırılamamaktadır

Uyarılma eşiği yüksektir


9.Soru

Şirket yöneticisi olan Kerem Bey, şirketinde çalışan Aslı Hanım'ın hassas ve alıngan bir yapısının olduğunu ve kendisine verilen bir işi yerine getiremeyince moralinin çok çabuk bozulduğunu gözlemektedir. Bu bilgiler ışığında Aslı Hanım'da hangi kişilik boyutunun yüksek söylenebilir?


Geçimlilik yüksek
Dışadönüklük yüksek
Duygusallık yüksek
Deneyimlere açık olma yüksek
Sorumluluk yüksek

10.Soru

Araştırmacıların gözlemlediği çalışanların davranışlarını araştırmanın manipülasyonlarına bağlı olarak değil gözlem altında bulunmalarına veya bir başkasının ilgisine tepki olarak düzenlemelidir kavramı aşağıdaki hangisi ile açıklanabilir?


Hewthorne etkisi

Öncelik etkisi

Sonralık etkisi

Sosyal etki

Sosyal kolaylaştırma


11.Soru

Bir kişinin psikolojisini anlamak için çocukluk dönemi ile ilgilenen bir psikolog, psikolojinin hangi alt dalında çalışıyor olabilir?


Gelişimsel psikoloji

Kişilik psikolojisi

Klinik psikoloji

Eğitim psikolojisi

Sosyal psikoloji


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 20.yy başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde işletmelerde bilimsel yönetim anlayışı getiren mühendislerden biri değildir?


Frank Gilberth

Harrington Emerson

Karl Marx

Lilian Gilberth

Henry Gantt


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Schwartz'ın modelindeki değer boyutlarından biridir?


Öz duyarlık

Öz düzenleme

Öz saygı

Öz denetim

Öz aşkınlık


14.Soru

Psikologların çalışma alanı ve örnek faaliyeti eşleşmeleri hangi seçenekte yanlış verilmiştir?


Üniversiteler: Öğretim ve araştırma

İşyerleri, devlet kurumları ve organizasyonlar: 
Çalışan adaylarına test uygulanması

Okullar (özel eğitim okulları da dahil):
Zihinsel becerileri ve diğer özellikleri ölçümlemek

Sivil Toplum Örgütleri: Bilimsel çalışmalardan da faydalanarak
toplumdaki sorunları belirlemek

Hastaneler: İlaçla tedavi


15.Soru

Çalışan-işveren ilişkileri göz önüne alındığında aşağıdaki durumların hangisinde çoğulculuk yaklaşımını yansıtan bir ilişki söz konusudur?


İş yerinde karar verme yetkisi tek elde toplanmıştır.
Çalışanlar örgütü bir nevi aile olarak görmekte, alınan kararlar ortak çıkarlara hizmet etmektedir.
Yöneticiler çalışanlarla yakın ilişkiler kurmakta, onların refahını gözetmektedirler.
Örgütsel amaçları gerçekleştirmede işbirliğine dayalı çalışan ilişkilerini benimsenmektedir.
İş yerinde örgütler içinde farklı çıkar gruplarının varlığını ve sendikaların işçi haklarını temsil etmedeki meşruiyeti kabul edilmektedir.

16.Soru

"............... bir uyaranın fark edildiği en düşük enerji seviyesi olarak tanımlanmaktadır." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Duyusal adaptasyon

Mutlak eşik

Kör nokta

Doğrusal eşik

Hissizlik


17.Soru

Geleceğe odaklı, çalışanlara hem güven hem ilham veren, kişilerin zihinsel ihtiyaçlarına odaklanan, yaratıcılığı artıran, yüksek idealleri vurgulayan bir liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Durumun gerektirdiği liderlik

Dönüştürücü liderlik

Davranış olarak liderlik

Karizmatik liderlik

Geleneksel liderlik


18.Soru

Tüketicinin tutum değişikliğinin (ya da tutumun değişmemesi) bireyin bilişsel çabaları sonucunda gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?


Mesaj yoluyla tutum değişikliği

Çevresel ikna yoluyla tutum değişikliği

Algı yoluyla tutum değişikliği

Merkezi ikna yoluyla tutum değişikliği

Davranışsal çaba ile tutum değişikliği


19.Soru

1Hayatımız üzerinde hâkimiyet sahibi olmak

2 Sevmek, sevilmek, ait olmak

3 Benliğimizi değerli görmek

Insan eylemleri sosyal prikologlara gore yukardaki güdülerden hangisinden kaynaklanmaktadır?


1

2,3

1,3

1,2

1,2,3


20.Soru

Çeşitli pazarlama aktivitelerinin birbirleri ile koordinasyon içinde yürütülmesi ve birleştirilmesi sürecine ne ad verilmektedir?


Halkla ilişkiler ve medyada görünüm
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Satış promosyonu
Doğrudan pazarlama
Marka değeri