Psikoloji Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çocuklar için üretilmiş bir öksürük şurubunun tadının çok kötü olduğuna dair tüketicilerde bulunan ve çok da güçlü olmayan bir algıyı değiştirmek adına bu şurubun tadının iyi olduğunu vurgulayan bir reklam kampanyası üreten kampanyacıların tutumların değiştirilebilmesi için gereken koşullardan hangisini göz önünde bulundurduğu söylenebilir?


Bir marka hakkında algılarına güvenmeyen tüketicilerin tutumlarını değiştirmek daha kolaydır.
Marka hakkındaki inançları değiştirmek, bir üründen beklenilen faydaları değiştirmekten daha kolaydır.
Güçsüz tutumları değiştirmek güçlü tutumları değiştirmekten daha kolaydır.
Marka hakkındaki inançları değiştirmek marka hakkındaki tutumları değiştirmekten daha kolaydır.
Tüketicilerin tutumlarını değiştirmek, tüketici için önem seviyesi düşük olan ürünler için daha kolaydır.

2.Soru

sosyal ihtiyaçlar kuramı kime aittir?


maslow

mcgregor

mcclelland

likert

hiçbiri


3.Soru

Problemin zihinsel çerçevesini oluşturmak ve problemi yorumlamak problem çözmenin hangi aşamasıdır?


Problemin doğasını anlamak

Problemle ilgili çözüm alternatifleri geliştirmek

Çözümleri test etmek

Kanıt sağlamak

Sonuçları değerlendirmek


4.Soru

Depresyonda olan bir kişiye doktor hangi özellikte bir ilaç önermelidir?


Dopamin aktivitesini artıcı ilaçlar.
Düşük serotonin alımı sağlayan ilaçlar.
Seçici serotonin geri alımını engelleyen ilaçlar.
Dopomin aktivitesini azaltıcı ilaçlar.
Norepinefrin reseptörlerini uyaran araçlar.

5.Soru

Merkezi sinir sistemi içersinde yer alan ve kafamızı darbelere karşı koruyan maddeye ne ad verilir?


Nöron

Beyin omurilik sıvısı

Periferik sinir sistemi

Spinal sinir

Gangliyon


6.Soru

Bireyin bir ihtiyacının farkına varması sonucu bu eksiğin yarattığı psikolojik gerilimi gidermek üzere, ilgili hedef kapsamında eyleme geç­mesi olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Karar verme

Motivasyon

Kendini gerçekleştirme

Beklenti

Güç


7.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisinde "Örgütsel adalet algısı"nın 3 kolu doğru olarak verilmiştir?

I - Dağıtım adaleti

II - İşlemsel adalet

III - Sezgisel adalet

IV - Etkileşim adaleti

V - Uzlaşım adaleti


I - II -III

I - II - IV

II - III - V

I - II - V

I - III - V


8.Soru

Bir kişinin işinde kendini ne derece memnun hissettiği aşağıdaki hangi kavramla ifade edilmektedir?


İş saati

İş geliri

İş ahlakı

İş tatmini

İş güvencesi


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Sosyal Psikolojinin ve Sosyal Psikologların belirledikleri ilkelerden biri değildir?


İnsanlar dünyayı olduğu gibi değil, kendi algıladıkları gibi görürler.

İnsanlar hayatları üzerinde hakimiyet sahibi olmak isterler.

İnsanlar sevmek, sevilmek ve ait olmak isterler.

İnsanlar kendi hakkında iyi hissetmek ve benliğini değerli görmek isterler.

İnsanlar aldıkları kararları karakterleri doğrultusunda uygularlar.


10.Soru

Bazı ülkelere göç eden mültecilerin keyfi olarak  çalışmadıkları algısı aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Dışsal atıf

Kendini doğrulayan kehanet

İlk görüş etkisi

İçsel atıf

Kendine yontan atıf


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin bir davranışı (bir ürünü almak vb.) ile ilgili tutumları, o davranışta bulunmanın yaratacağı sonuçlar ile ilgili inançları ve kişinin bu sonuçlar hakkındaki yargısı sonucunda oluştuğunu savunan kuramdır?


Planlanmış Davranış Kuramı
Düşünülmüş Eylem Kuramı
Çok Özellikli Tutum Modeli
İşlevsel Tutum Kuramı
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı

12.Soru

ihtiyaçlar hiyerarşi kuramı kime aittir?


maslow

freus

ericsen

likert

hawthorne


13.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Korelasyon neden-sonuç ilişkisi göstermez.
Bir ölçeğin yüksek kavramsal geçerlilik taşıması için öncelikle güvenilir olması gerekir.
Güvenilir bir ölçek ölçüm hatalarından arındırıldığında aynı koşullar altındaki her ölçümde aynı sonucu verir.
Yüksek kavramsal geçerliliği olan bir işlemsel tanım ilgilenilen kavramın farklı değerlerini hassasiyet ve kesinlikle ölçer.
İki değişken arasında hiçbir doğrusal ilişki yoksa korelasyon katsayısı 1 değerini alır.

14.Soru

' ……... hayatın değişik öğeleri hakkında zihnimizde var olan basite indirgenmiş, genelleştirilmiş resimlerdir.' aşağıdekilerden uygun olan ifade ile boşluğu tamamlayınız.


Önyargılar

Beklentiler

Şemalar

Güdüler

Tutumlar


15.Soru

Tüketicinin o ürün ile ilgili önem verdiği tüm özellikler hakkındaki inançları ve değerlendirmelerinin toplamının sonucu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tutum

His

Alışkanlık

Güdü

Niyet


16.Soru

Çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal bir kimlik kazandırdığını ancak kapitalist toplumun insanları yaptıkları işlerin gerçek doğasından uzaklaştırdığı ve bu işleri birer ekonomik aktiviteye dönüştürdüğü savını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Karl Marx

Max Weber

Frederick W. Taylor

James Kay-Shuttleworth

McGregor


17.Soru

Güç birkaç kişinin elinde toplanmıştır. Az sayıda kuralla ilerleyen, bürokrasinin zayıf olduğu, değişken yapılardır.

Yukarıdaki tanım ünlü yönetim düşünürlerinden Charles Handy'nin hangi sınıflandırmasına uygundur?


Rol odaklı kültür

İş odaklı kültür

Güç odaklı kültür

Kişi odaklı kültür

Süreç kültürü


18.Soru

Çalışmanın araç olduğunu düşünen, katılımcı bir ruha sahip olan bir bireyin muhtemelen hangi tarihte doğduğu değerlendirilebilir?


1956
1965
1971
1974
1982

19.Soru

Bireyin duygusal olarak kendini yorgun hissettiği ve çalışmak için enerjisinin kalmadığına inandığı psikolojik bir durum aşağıdakilerden hangisidir?


İnanmamışlık

Yorgunluk

Tükenmişlik

Duygusallık

Bıkkınlık


20.Soru

İnsanların otoriteye itaat etme düzeylerini deneysel olarak test eden bir çalışmanın sonuçlarının kültüre göre değişip değişmediğini sorgulamak aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilir?


Ölçümsel duyarlılık

İç geçerlilik

Ölçümsel güvenilirlik

Dış geçerlilik

Kavramsal geçerlilik