Rehberlik Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir okulda hangi konuda bilgi verme hizmetinin gerçekleştirileceğinin en temel belirleyici hangisidir?


Okulun yöneticisinin beklentileri
Öğrencilerin ihtiyaçları
Okul rehberlik programı
Psikolojik danışmanın görüşleri
Velilerin istekleri

2.Soru

Bir öğretmenin rehberlik adına öğrencisiyle asla psikolojik danışma yapmayı düşünmemesi gerekir. Bu gerekliliğin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrencinin öğretmenine açılmaktan çekinmesi
Öğretmen ile öğrenci arasında otoriteye dayalı bir ilişki bulunması
Psikolojik danışmanlık rolleri ile öğretmenlik rollerinin çatışması
Öğretmenin psikolojik danışma yapmasının öğrenciye yarardan çok zarar vermesi
Öğretmenin ders vermekten, psikolojik danışmaya yeterince zaman ayıramaması

3.Soru

Psikolojik danışmaya ilişkin aşağıdaki özelliklerden hangisi psikolojik danışmanın psikoterapiden farkını ortaya koymaktadır?


Sağlıklı bireylere yönelik olması
Profesyonel kişilerce sunulması
Süreç gerektirmesi
Bireyle ya da grupla gerçekleştirilmesi
Psikolojik bozuklukları önleyeci işlevinin olması

4.Soru

I. Sağlık kurumlarında uygulanır.

II. Psikolojik hastalıkların iyileştirilmesi sürecidir.

III. Eğitim ortamlarında, büyük gruplara yönelik olarak gerçekleştirilir.

IV. Ruhsal anlamda sağlıklı insanları kapsayan bir yardım sürecidir.

Yukarıda verilenlerden hangileri psikoterapinin işlevleri ve hedef kitlesi ile ilgili doğru bilgilerdir?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


5.Soru

Aşağıda yer alan Türk Milli Eğitiminin amaçlarından hangisi öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberliğin amaçlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir?


Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaş yetiştirmek

Türk Milletinin milli,ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmek

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip kişiler olarak yetiştirmek

İnsan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kşliler olarak yetiştirmek

İnsan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek


6.Soru

Danışan tarafından anlatılan olaylara "Çok korkunç, böyle bir duruma nasıl katlanabildin?" şeklindeki bir tepki bir psikolojik danışmanın taşıması gereken özelliklerden hangisi ile daha çok çelişmektedir?


Saygı

Hoşgörü

Empati

İçtenik 

Yetkinlik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bilgi verme hizmetlerinin amaçlarından biridir?


Öğrencilerin her zaman nasıl başarılı olacaklarını gösterme
Öğrencilerin olumlu benlik algısı geliştirmesine yardımcı olma
Öğrencileri fiziksel gelişim konusunda bilgilendirme
Öğrencileri okulda sergilenecek uygun davranışlara yöneltme
Okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi anlama

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan “okul rehberlik takımının üyelerinden” biri değildir?


Yönetici
Sınıf öğretmeni
Veliler
Rehber öğretmen
Branş öğretmenleri

9.Soru

Kişisel rehberlik hangi rehberlik çeşidi içerisinde yer almaktadır?


Kurumlara göre rehberlik

İşlevlerine göre rehberlik

Problem alanına göre rehberlik

Birey sayısına göre rehberlik

Öğretim aşamalarına göre rehberlik


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bireyin gelişiminde çevrenin daha etkin rol oynadığı kabul edilmektedir?


Ten rengi

Kan grubu

Cinsiyet

Saç tipi

Güvenilir olma


11.Soru

  1. Okulun fiziki özellikleri
  2. Velilerin okul personeliyle tanışması
  3. Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik durumu
  4. Öğrencilerin birbirlerini tanıması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri oryantasyon programının kapsamına girer?


I,II ve IV

III ve IV

II,III ve IV

I,II,III ve IV

I ve IV


12.Soru

Okula yeni gelen öğrencileri, işe yeni giren kişiyi yeni ortama alıştırmak; kuralları, işleyişi, olanakları hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan çalışma aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Müşavirlik

Motivasyon

Oryantasyon

Yönlendirme

Rehabilitasyon


13.Soru

Türkiye'de ilk rehberlik merkezinin açılış yeri ve tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İstanbul-1876

Ankara-1955

Edirne-1907

İzmir-1970

Eskişehir-1945


14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi psikolojik danışma için doğru olarak verilmiştir?


Telkinde bulunma işlemidir.

Ruhsal anlamda sağlıklı insanlarla çalışmaz.

Başka meslekten kendini geliştirmiş kişiler de danışma yapabilir.

Kişinin özgücünü keşfederek eyleme dönüştürmesinde yardımcıdır.

Danışmanın, danışanın sorunlarını iyi analiz ederek ona açıklamaya çalıştığı bir yardımdır.


15.Soru

Öğrencilerin, kendi niteliklerine uygun bir meslek edinmelerinin yanı sıra, kişisel gelişimleri, mutlu olmaları, bir bütün olarak kapasiteleri ölçüsünde gelişmeleri ve kendini gerçekleştirmeleri temel hedef olan rehberliğin hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Psikolojik danışma

Müşavirlik

Çevre ve veliyle ilişkiler

Okula alışma

Bireyi tanıma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mamul yaşam seyri aşamalarından biri değildir? 


Sunuş 
Büyüme
Durgunluk 
Olgunluk 
Düşüş 

17.Soru

Okulun yeni açıldığı ilk hafta içinde okula yeni gelen öğrenciler için düzenlenebilecek bir tanışma toplantısı, aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisiyle ilişkilidir?


Bilgi verme
Yönlendirme
Müşavirlik
Oryantasyon
Değerlendirme

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir oryantasyon programının kapsamı içerisinde değerlendirilemez?


Öğrencilere okulun çeşitli birim ve bölümlerinin fiziki alan olarak tanıtılması

Öğrencileri tanımak için ölçme araçlarının kullanılması

Okulun işleyişi ve okulun kurallarının açıklanması

Velilerin okul personeli ve birbiriyle tanışması

Öğrencilerin birbirlerini ve üst sınıflardaki öğrencileri tanımaları


19.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programıyla öğrencilere sunulacak bilgilerden biri değildir? 


Okul yöneticilerinin görev ve sorumlulukları 
Okuldaki öğretmenlerin sosyokültürel özellikleri
Okuldaki kulüpler 
Okuldaki sağlık, beslenme ve kredi olanakları 
Okul çevresindeki postane, kütüphane, hastane, tiyatro gibi kuruluşlar 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi verme hizmetine ilişkin doğru bir ifadedir?


Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında bilgi verme sadece okulun ilk haftasında gerçekleştirilir.
Bilgi verme hizmetleri okullarda daha çok bireysel olarak sunulur.
Bilgi verme hizmetleri mesleki rehberlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilir.
Bilgi verme hizmetleri sadece öğrencilere yönelik bir hizmettir.
Bilgi verme hizmetleri bireyin kendine uygun seçimler yapmasında oldukça önemlidir.