Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sigara, alkol, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarında davranış değişikliği yapılarak sağlık düzeyinin korunması ve iyileştirilmesinin çalışıldığı mümkündür. Dolayısıyla, ülkelerin toplumun sağlık düzeyini korumak ve iyileştirmek için üzerinde odaklandıkları bu tür temel kişisel faktörler araştırmalar aşağıdaki değişkenlerden özellikle hangisine odaklanırlar?


Yaş

Eğitim

cinsiyet

Yaşam tarzı

sosyal faktörler


2.Soru

Sağlıkla ilgili araştırma yapılması planlanırken belirlenen aşamalar arasında aşağıdakilerden hangisi son sırada yer alır?


 Rapor ve makale yazılması

Uygulamaların planlanması

Ön uygulamanın yapılması

Uygulamanın yapılması

 Değerlendirme aşaması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yarı deneysel araştırmaların özelliklerinden biridir?


Randomizasyon ile gruplara atama yapılabilmesi

Bağımsız değişkene müdahale edilebilmesi

Hipotez ve teori geliştirmeye esas oluşturması

Neden-sonuç ilişkisinin rahatça kurulabilir olması

Araştırmada daima karşılaştırma grubunun bulunması


4.Soru

İnsani Kalkınma İndeksi, Borsa Bileşik İndeksi, Beden Kitle İndeksi, Maslach Tükenmişlik Ölçeği hangi tür ölçek örnekleridir?


Karmaşık,bileşik ölçek

Boyutlu ölçek

Likert türü ölçek

Juster türü ölçek

Yüz ifadesi ölçekleri


5.Soru

Bilimsel anlamda belirli varsayımlara dayanan, mantıksal bir sırası olan, gözlem veya deneyle elde edilen her türlü veri için kullanılan sözcük hangisidir?


Yönetim

Kanıt

Veri 

Bilgi

Enformasyon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hastalığın ne kadar öldürücü olup bir toplumda tedavi edici hizmetlerin durumuna ve sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğine dair fikir verir?


Kaba Ölüm Hızı

Neonatal (Yenidoğan) Ölüm Hızı

Postneonatal (Yenidoğan Sonrası) Ölüm Hızı

Fatalite Hızı

Anne Ölüm Oranı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir sürede (1 yıl) görülen yeni vaka sayısıdır veya yeni hastalık görülme hızıdır?


Sayı

Hız

Oran

İnsidans

Prevelans


8.Soru

I.   İki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmalıdır.

II.  Karıştırıcı değişkenlerin etkisi ortadan kaldırılmalıdır.

III. Bağımlı ve bağımsız değişken birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri iki değişken arasında neden-sonuç ilişkisi olması için gerekli koşullar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

Yalnız III


9.Soru

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi kesikli veridir?


Geçirilen epileptik atak sayısı

Kan basıncı

Hemoglobin miktarı

Yaş

Kan kolestrolü


10.Soru

Sağlık kurumuna gelen hastanın şikayetlerini dinledikten sonra, tedavi için karar vermeden önce, hocasına danışan bir hekim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Gelenekler yararlandığı

Mantık yürütme yaptığı

Otoritelerden faydalandığı

Bilimsel yöntem kullandığı

Deneme yanılma metodunu seçtiği


11.Soru

Örneğin, hipertansiyonu (yüksek tansiyonu) olan kişiler için yeni bir ilacın kan basıncının düşürülmesinde eski ilaca göre bir etkisinin olup olmadığının test edildiği bir çalışma için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?


Bu bir deneysel çalışmadır.

Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir.

Gruplara atanacak kişiler randomizasyon yöntemi ile seçilir.

Çalışmanın katılımcıları hastalar veya sağlıklı kişiler olabilir.

Kontrol grubuna seçilecek  kişilerin vakalara benzer özellik taşıması önemli değildir.


12.Soru

Araştırmanın, türü, nerede, hangi zaman diliminde, kimler arasında, ne tür araç-gereç ve yöntemler kullanılarak yapılması gereken planlama hangisidir?


Uygulamaların Planlanması

Amacın Ortaya Konması

Kaynakların Taranması

Konunun Belirlenmesi

Araştırma Aşamaları


13.Soru

Genellikle başarılı bir yöntem olmakla birlikte insan sağlığı ve sosyal olayları açıklamakta çoğu zaman yetersiz kalan, Tümevarım ya da tümdengelim şeklinde yönteleri olan bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Gelenekler

Otoriteler

Deneme-Yanılma

Mantık Yürütme

Bilimsel Yöntem


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık yönetiminin son zamanlara kadar birey odaklı olmasının en önemli sebebi olarak gösterilir?


Sağlık hizmetlerinin kamu eli ile sunulması

Sağlık hizmetlerinin heterojen odaklı olması

Sağlık hizmetlerinin soyut hizmetler olması

Sağlık hizmetlerinin işletme odaklı olması

Sağlık hizmetlerinin bütüncül odaklı olması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel özellikler arasında yer alan bir demografik özelliktir?


Medeni durum

Yaş

Sosyoekonomik durum

Eğitim düzeyi

Meslek türü


16.Soru

Uzman kişilerden görüş alınması, bazı bilgilerin savunması için o alandaki kişilerin kaynak olarak gösterilmesi, ya da egemen olan gücün dayattığı bilgilere bağlı kalınması
gibi yöntemlerle bilgiye ulaşılabilmek bilginin hangi kaynaktan geldiğini gösterir?


Otorite

Gelenek

Bilimsel veriler

Deneme yanılma

Mantık yürütme


17.Soru

Kişilerin kendileri ile ilgili bir araştırma yapıldığını bildiklerinde gerçekte olduğundan daha farklı davranmaları durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Hawthorne Etkisi

Körleme

Ekolojik Yanılgı

Randomizasyon

Plasebo


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vaka kontrol araştırmalarının dezavantajlarından birisi değildir?


Retrospektif olduğu için kohort çalışmasına göre nedensellik ilişkinin kurulması daha zordur

Vakalar sadece sağlık kuruluşlarına başvuran kişiler arasından seçildiğinden, araştırma yapılan vakalar toplumdaki vakaların tamamını temsil etmeyebilir.

Vakaların etkene maruz kalmayı hatırlama olasılıkları kontrollerden daha yüksek olduğu için hatırlama yanlılığı vardır

Karıştırıcı değişkenlerin etkisini kontrol etmek zordur

Uygun bir kontrol grubu oluşturmak zor değildir


19.Soru

"...................., bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen değişkendir." ifadesinde yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?


Kohort

Kısmi değişken

Aracı değişken

Karıştırıcı değişken

Vaka karması


20.Soru

I. Polikliniklerde muayene için bekleme süresini azaltmak II. Hasta memnuniyetini arttırmak III. Randevu sistemine geçen bir sağlık kuruluşunda uygulama öncesi ve sonrası bekleme sürelerini hesaplamak IV. Hasta yakınlarını memnun etmek Yukarıdaki amaçlardan hangileri için özel araştırma ve istatistiksel değerlendirme yöntemlerine gerek vardır?


I, II, III

I, II,

II,III

II,IV

II,III,IV