Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen değişkene ne ad verilir?


Neden-Sonuç İlişkisi

İstatistiksel İlişki

Karıştırıcı Değişken

Sosyal Değer

Sosyal Faktör


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verilerin işlenmesi, yorumlanması ve bilgiye dönüştürülmeye hazır hale getirilmesi ile oluşmaktadır?


Veri kümesi

Enformasyon

Bilgi

Deneyim

Araştırma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görüşme yöntemlerinden olan "odak grup görüşmeleri veya grup tartışmaları" nın zayıf yanlarından biridir?


Özel konuları sorgulamaya uygun değildir.

Grupların kültürel veya demografik özellikler açısından dengeli olması zor olabilir.

Baskın kişiliği olan birkaç katılımcı tarafından yönlendirilme olasılığı olabilir.

Grubun toplanmasına elverişli rahat bir tartışma ortamı ve zaman gerektirirler.

Hepsi


4.Soru

Kavram olarak belli bir konuyla ilgili verinin bir sistem dahilinde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasına ne ad verilir?


Teori

Hipotez

Araştırma

İstatistik

Matematik


5.Soru

Deneysel araştırmalarda gruplara atanacak kişiler...........................  seçilir.

Boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


 randomizasyon yöntemi ile

Hastalar arasından

 hedefli olarak

planlı olarak

kontrollü olarak


6.Soru

I. Soyutluk

II. Somutlık

II. Heterojenlik

IV. Bütünlük

Yukarda sayılan maddelerin hangisi/hangileri sağlık hizmetleri sektörünün özelliklerindendir?


I, II, III, IV

I, II, III

I, III ve IV

III ve IV

I ve III


7.Soru

Çin’deki SARS hastalığından ölümler ile hava kirliliği arasında bulunan ilişkide, bölgelerin sosyoekonomik durum, sigara kullanımı, yaş ve cinsiyet gibi değişkenler açısından birbirinden farklı olması rol oynamış olabilir. Yukarıdaki paragraf ekolojik araştırmaların dezavantajlarından öncelikli olarak hangisine bir önek oluşturmaktadır?


Kontrol grubunun oluşturulamaması

Deney grubunun oluşturulamaması

Karıştırıcı değişkenlerin kontrol edilememesi 

Deney süreci hakkında bilgi verici olmaması

Veri toplamanın uzun sürmesi


8.Soru

Herkes tarafından test edilebilecek objektif gözlemlere, yöntemlere ve olasılık hesaplarına dayanarak bilgiye ulaşma yoluna ne ad verilir?


Bilimsel yöntem

Mantık yürütme

Deneme-yanılma

Gelenekler

Otoriteler


9.Soru

Analiz aşamasında kullanılabilen ve iki veya daha çok grubu karşılaştırmada kullanılacak ölçütlerin hayali özet versiyonunu üretme işlemine dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Tabakalandırma

İstatistiksel Modelleme

Standardizasyon

Değerlendirme

Ayrımlama


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anket soruları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Yönlendirici sorulardan kaçınılmalıdır

Bileşik sorular sorulmalıdır

Net ifadeler kullanılmalıdır

Çifte olumsuz mesaj içeren sorulara yer verilmemelidir

İmalı ifadelere yer verilmemelidir


11.Soru

Belirli bir anda veya süre içindeki toplam vaka sayısı veya toplam hastalık görülme hızı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


İnsidans

Oran

Sayı

Prevelans

Hız


12.Soru

bir kuruluşta görev alma koşulları arasında, örneğin,“mevcut çalışanlardan birisinin birinci derecede akrabası olmamak” sağlık kuruluşlarının yönetiminde ne çeşit bir bilgi kaynağı olabilir? 


Gelenekler,

otoriteler,

deneme-yanılma,

mantık yürütme

bilimsel yöntem.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti sunucularının iyi kullanılmayan takdir yetkilerinin sonucu olan “aşırı” olarak nitelenebilecek türdeki hizmetleri için bir örnek teşkil etmez?


Her doğumun sezeryan ile yapılması

Koruyucu amaçla tüm hastalara tonsillektomi yapılması

Soğuk algınlığı olan tüm hastalara antibiyotik yazılması

Hastaneye gelen her hastanın hasta kaydının alınması

Kalp rahatsızlıklarında ilk olarak koroner by pass yöntemine başvurulması


14.Soru

Hastanın başvuru anından iyileşerek sağlık kuruluşundan ayrılma anına kadar her aşamada verilecek hizmetler sağık hizmetlerinin hangi özelliğini tarif eder? 


Bütünlük

Somutluk

Soyutluk

Heterojenlik

Ayrımcılık


15.Soru

100.000 nüfuslu bir şehirde 2017 yılı içerisinde 110 yeni AIDS görülürse AIDS insidansı aşağıdakilerden hangisidir?


yüz binde 130

yüz binde 110

on binde 110

binde 10

yüzde 11


16.Soru

Bir hastalığın ne kadar öldürücü olduğunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi gösterir?


Neonatal

Prevelans

İnsidans

Morbidite

Fatalite


17.Soru

Kişiler olduklarından farklı davranacakları veya tepki verecekleri için müdahalenin etkisini tespit etmek zorlaşır. Bu duruma  yönetim literatüründe verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


 Hawthorne etkisi 

Çekimserlik etkisi

Gönüllülük etkisi

Körleme etkisi

Kohort etkisi


18.Soru

Aşılama sonrasında çocuklarda aşıya bağlı reaksiyonların görülme durumunun belirlenmesi amacıyla, aşılanan çocuklarda belirli süre ile reaksiyonların gelişip gelişmediğinin izlenmesi aşağıdaki araştırma tasarımlarından hangisidir ?


Vaka takdimleri

Vaka serileri

Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmalar

Ekolojik araştırmalar


19.Soru

I.Hastanenin çalışma saatleri II. Temizlik personelinin o gün içerisinde ortaya koyduğu davranış biçimi III.Hastanede yapılan sosyal faaliyet sayısı IV. Hastanenin çalışma süresi Aşağıdakilerden hangisi yapay ortamda yapılan gözleme doğru örnek olarak gösterilebilir?


Sadece I

I ve II

I,II,III

I,III,IV

III,IV


20.Soru

Gruplara atanmada herkese “eşit şansın” verildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Odds oranı

Randomizasyon

Kohort

İnsidans

Hawthorne