Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Randomize kontrollü deneylerde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 


Analiz

Körleme

Bilimsel araştırma

Kantitatif araştırma

Randomizasyon


2.Soru

Nüfus hareketlerinin, göçlerin yaşandığı toplumlarda ve dönemlerde nüfus artışını gösterir. Tanımını açıklayan formül aşağodaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?Net nüfus artış hızı = Kaba doğum hızı - (Kaba ölüm hızı + Göç hızı)

Net nüfus artış hızı = Kaba ölüm hızı + Göç hızı

Net nüfus artış hızı = Kaba doğum hızı - Kaba ölüm hızı

Net nüfus artış hızı =  Göç hızı

Net nüfus artış hızı = Kaba doğum hızı +Göç hızı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili araştırmaların ilk aşamasını oluşturmaktadır?


Kaynakların taranması

Amacın ortaya konması

Konunun belirlenmesi

Ön uygulamanın yapılması

Uygulamaların planlanması


4.Soru

Kararlarına dayanak oluşturacak kanıtlar kullanan, ihtiyacı olduğunda bu kanıtlara nasıl ulaşılacağını ve nasıl kanıt toplanacağını bilen biri için kullanılan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Kıdemli hekim

Çağdaş yönetici 

Yardımcı sağlık personeli

Sağlık kuruluşu sahibi

Uzman hemşire


5.Soru

Kontrol grubu olmaksızın önleyici sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir toplulukta, sunulan hizmetin etkisini bulmaya çalışan bir araştırmacı aşağıdaki araştırma tasarımlarından hangisini kullanarak bir araştırma tasarlanmalıdır?


Ekolojik araştırmalar

Vaka takdimleri

Vaka serileri 

Vaka-Kontrol araştırmaları

Kohort araştırmaları


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlığın temel belirleyicileri arasında yer almaz?


Kalıtımsal faktörler

Yaş

Cinsiyet

Gelir düzeyi

Kişilik gelişimi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen bireysel yaşam tarzı faktörlerindendir?


Gıda güvenliği

Cinsiyet

Gelir düzeyi

Uygun barınma koşulları

Temiz su


8.Soru

Nedenselliğin ilkeleri düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi “doz-yanıt ilişkisi”ni doğru bir şekilde açıklamaktadır?


Hastalığa sebep olan değişkenin sonuçtan önce mevcut olması

Hastalık ile ilgili değişkenler arasında güçlü anlamlı ilişkinin bulunması

Değişken ile sonuç arasında doğrusal bir ilişkinin olması

Sonucun teorik temellerinin akla uygun olması

Hastalığa neden olan tek bir değişkenin bulunması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların belirlenmesi süreci aşamalarından biri değildir?


Profil çıkarma

Sağlık hizmetlerinin yeterliliği

Üzerinde çalışılacak önceliklerin belirlenmesi

Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Sonuçların değerlendirilmesi


10.Soru

Randomize kontrollü deneylerin yapılamadığı durumlarda kullanılan; en önemli dezavantajlarının büyük örneklem gerektirmesi, seçim yanlılığı olasılığı ve karıştırıcı değişkenlerin etkisini kontrol etmedeki güçlük olan araştırma tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?


Vaka serisi

Kohort araştırmaları 

Tanımlayıcı araştırmalar

Randomize klinik deney

Saha deneyleri


11.Soru

I.Veri

II. Enformasyon

III İrfan

IV Bilgi

yukarda sayılan maddelerden oluşturulacak hiyerarşi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 


I, II, IV, III

I, II, III, IV

IV, II, III, I

II, III, IV, I

IV, I, III, III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verilerin işe yaraması için sahip olması gereken özelliklerden değildir?


Amaca uygunluk

Tam olması

Kesinlik

Zamanında toplanmış olması

Pahalı olması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir toplumda belirli bir sürede canlı doğan ve 29-365. günler içinde ölen bebek sayısının aynı toplumda aynı sürede gerçekleşen canlı doğum sayısına bölümüdür?


Kaba Ölüm Hızı

Neonatal (Yenidoğan) Ölüm Hızı

Postneonatal (Yenidoğan Sonrası) Ölüm Hızı

Fatalite Hızı

Anne Ölüm Oranı


14.Soru

Öğretmenler, kitaplar, aile büyükleri, din büyükleri ve toplum önderleri hangi bilgi kaynağı olarak kabul edilir?


Gelenekler

Mantık yürütme

Otoriteler

Bilimsel yöntem

Geleneksel


15.Soru

I. Gelenekler II. Arkadaşlar III. Deneme-yanılma IV. Mantık yürütme V. Bilimsel yöntem Bilgiler yukarıdaki hangi kaynaklardan elde edilebilir?


I ve II

I, III ve V

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, III, IV ve V


16.Soru

Değişkenleri tanımlamak ve ifade etmek için kullanılan ölçeklerden hangisinde yüzdelik derecelendirmesi kullanılır?


Sıralı Ölçekler

Juster Türü Ölçekler

Boyutlu Ölçekler

Likert Türü Ölçekler

İkili Ölçekler


17.Soru

Posta yolu ile anket uygulama için kabul edilebilir katılım yüzdelik oranları ‘yeterli, iyi ve çok iyi ‘ için aşağıdakilerden hangisidir?


%40, %50, %60

%30, %50, %70

%50, %65, %75

%40, %60, %80

%50, %60, %70


18.Soru

Epidemiyolojinin farklı tanımlarının ortak noktası nedir?


Toplum

Aile

Birey

Okul

Teknoloji


19.Soru

Çok sayıda kişiden ya da birimden ham veri toplandığında bu verilerin sınıflandırılmasına gerek vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmaya göre doğru bir sınıflandırmadır?


40-45
45-50
50-55

40-44
45-49
50-54

40-42
45-47
50-54

40-42
42-44
44-46

38-44
48-56
55-63


20.Soru

Epidemiyolojide “vaka/olgu” kavramı neyi ifade eder?


Hastane sayısını

Hastalık görülmesini

Hastalık türlerini

Hastalık oranlarını

Hasta sayısını