Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Değişkenlerin durumunu, miktarını, boyutunu tanımlamak için yapılan her türlü gözlem ve ölçüm sonucu elde edilen değerlerin, tanımlamaların genel adı olarak ele alınan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Değerlendierme

Gözlem

Kaynak

Veri

Ölçek


2.Soru

Kullanılan ölçeklerin, teorik olarak ölçmesi gereken durumla, ne denli uyumlu olduğunun ifadesine ne ad verilir?


İçerik geçerliliği

Kriter geçerliliği

Uyum geçerliliği

Yapısal geçerlilik

Öngörü geçerliliği


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkla ilgili araştırmaların aşamalarından  biridir?


Konunun belirlenmesi 

Kaynakların taranması 

Amacın ortaya konması

Uygulamaların planlanması

Hepsi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangi maddelerde kalitatif araştırmalara ilişkin bilgiler yer almaktadır?

i. Araştırmalarda bulgular sayılara dönüştürülmez çünkü amaç, incelenen olayı sayılarla ortaya koymak değildir.

ii. Araştırma verilerin ne zaman, hangi analiz biriminden ve hangi koşullarla toplanacağını ortaya koyar.

iii. Araştırmalar bir olayın sayısal tekniklerle sistematik olarak incelenmesidir.

iv. Bu tür araştırmalarda konunun sayılarla ifade edilemeyen detayları ortaya konmaktadır

v. Bu tür araştırmalarda amaç bir olayı tanımlamak, keşfetmek veya açıklamak ve elde edilen bulguları genelleyebilmektir.


iii , v

i , iv

i , v

ii , iii

ii , iv


5.Soru

I. Daha önceki deneyimler

II. Eldeki kaynaklar

III. Toplumsal değerler

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri klasik olarak sağlık hizmetleri yönetiminde kararlar verilirken etkili olan başlıca unsurlar arasında yer almaktadır?


Yalnız  I

Yalnız III

I-II

I-III

I, II ve III


6.Soru

Kişi ya da nesnelere ilişkin, ölçülebilen, gözlenerek tanımlanabilen her türlü özellik ya da durum aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçekler

Değişken

Veri

Sözel O¨lçekler

Likert Türü O¨lçekler


7.Soru

Bir olayın incelenmesi, bir durumun tanımlanması veya bir görevin yapılması sırasında
kaydedilen her türlü yorumlanmamış bulgu, belge ve gözleme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Veri

Bilgi

Sebep

Enformasyon

Yöntem


8.Soru

Hastalığın muhtemel seyrine, süresine ve sonuçlarına dair yapılan tahmin aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilmektedir.?


Fatalite

Neonatal

Lohusalık

Antenatal

Prognoz


9.Soru

Sağlıkla ilgili araştırmaların başlıca 8 aşaması vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalarda ilk sırada yer alır?


Konunun belirlenmesi

Kaynakların taranması

Amacın ortaya konması

Uygulamaların planlanması

Ön uygulamanın yapılması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nüfus piramidi için söylenmesi yanlıştır?


Çeşitli dönemlere ait nüfus piramitleri incelenerek nüfus yapısının değişimi incelenebilir

Nüfus piramidinden yararlanılarak toplumun sağlık ihtiyaçları belirlenemez.

Nüfus piramidinin şekli nüfus yapısı hakkında fikir verir.

Nüfus piramidi her iki cins için yaş gruplarına göre çubuk grafikler nüfusun yüzdesini gösterir

Nüfus piramidinin dikey ekseninde beş yıllık zaman aralıklarına ayrılmış olarak yaş grubu bulunur


11.Soru

Verilerin işlenmiş, anlamlandırılmış hâline ne ad verilir?


Veri

Enformasyon

Bilgi

Kanıt

Envanter


12.Soru

Aynı hastalığı olan veya aynı tedaviyi alan hastaların belirli süre ile izlendiği araştırmalar aşağıdakilerden hangisidir? 


Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmaları

Vaka takdimleri

Vaka-kontrol araştırmaları

Vaka serileri


13.Soru

Sağlık araştırmalarında konu belirme aşamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Konu daha önce araştırılmamış ve özgün olmalıdır.

Daha önce araştırılmış bir konu tekrar araştırılabilir.

Konu araştırmacının merakını giderme amaçlı seçilebilir.

Daha önceden araştırılmış konularda taraflılık yapılabilir

Konu mevcut bilginin sınanması amaçlı olabilir.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anket hazırlama aşamalarından biridir?


Toplanacak bilgilerin ne olduğu

Kullanılacak soru türleri ve soruş şekli 

Soruların yanıtlanma şekli

Anketin fiziksel özellikleri

Hepsi


15.Soru

Belirli bir sürede (1 yıl) görülen yeni vaka sayısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Oran

Hız

Epidemiyoloji

İnsidans

Prevalans


16.Soru


Nicel olarak saptanması zor olan bir olayın veya durumun oluş sıklığı konusundaki subjektif tahminleri olasılık yüzdesi olarak saptama amacı ile kullanılan ölçekler aşağıdakilerden hangisidir?


Boyutlu ölçekler

Sıralı ölçekler

Juster türü ölçek

Likert türü ölçekler

İkili ölçekler


17.Soru

Epidemiyolojide bir hastalığın görülme sıklığında artış meydana gelmesi ile ilişkili faktör aşağıdakilerden hangisidir? 


Sosyal faktörler 

Cinsiyet faktörü 

Demografik faktör

Risk faktörü 

Yaş faktörü


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sağlığı etkileyen yerel faktörlerden biri olarak kabul edilir?


Morbidite

Yaş 

Cinsiyet

Sosyal bağlılık

Yaşam kalitesi ölçütleri


19.Soru

Zaman ve maliyet açısından en ucuz görüşme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Yüz-yüze görüşme

Telefon ile görüşme

Odak grup görüşmeleri

Web tabanlı görüşme

Sohbet şeklinde görüşme


20.Soru

Veriler kişi bazında toplanmadığı halde, bulguların kişi bazında yorumlanması aşağıdakilerden hangisidir? 


Analiz

Randomizasyon

Hatırlama yanlılığı

Ekolojik yanılgı

Tahmini relatif risk