İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Liberal iktisadi düşünce ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?


CEVAP:

Liberal iktisadi düşünce, 18. yüzyıl sonunda Fransa’da ve İngiltere’de merkantilzme tepki olarak ve yeni doğan kapitalizmin savunuculuğunu yaparak ortaya çıktı. Hem Fransa’da hem de İngiltere’de yeni gelişen girişimci sınıf, her türlü ticari sınıflamalara, merkantilist dönemde yaratılan tekellere, devlet otoritesine, ayrıcalıklara, soyluların toprak mülkiyetinden doğan gücüne karşıydı. Girişimci sınıf çıkarı için, bireyciliğe dayalı, ekonomik ve siyasal alandaki özgürlükleri güvence altına alan, piyasa ekonomisinin doğal işleyişine dayalı, devletin ekonomiye müdahelesinin minimum olduğu bir dünya görüşü benimsiyordu.  Bu dünya görüşünü haklı gösterecek yeni bir felsefenin temelleri ise, klasik liberal iktisatçılar olarak da adlandırabileceğimiz fizyokratlar, klasikler ve neoklasikler tarafından atılmıştır. Liberal iktisadi düşüncenin kurumlaşmasında en büyük pay şüphesiz klasik iktisatçılara aittir.