İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Marjinalistler emek-değer teorisini neden eleştirmektedir?


CEVAP:

Marjinalistler, gerek klasiklerin gerekse Marxistlerin merkezî an­lam yükledikleri emek-değer teorisinin, fiyatları belirleyen güçleri açıklamada yetersiz kaldığını söy­lemektedirler. Emek değer teorisine yöneltilen te­mel eleştiri, fiyatların üretim maliyetleri tarafından belirlendiği tezinin, birçok malın fiyatlarının kla­siklerin öngördüğü biçimde ele alınmamasından dolayı genellikten yoksun olduğudur. Bunlar hem Ricardo’nun emek değer teorisini, hem de Senior ve Mill’in üretim maliyetleri teorilerini, söz konusu teorilerin arzı sabit olan malların fiyatlarının açık­lanması için ayrı bir teori gerektirdikleri gerekçe­siyle eleştirmektedirler.