İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Neoklasik iktisadın hangi iki temel aksiyom üzerine ku­rulmuştur?


CEVAP:

Neoklasik iktisat iki temel aksiyom üzerine ku­rulmuştur. Bunlardan birisi maksimizasyon diğeri de rasyonellik ilke­sidir. Bu iki ilke, tüm insanların is­teklerini karşılaya­mama anlamında kıt olan kaynak­ların, nasıl, kim tarafından ve ne miktarda sahiple­nilebileceğinin ka­rarlaştırılabilmesi için insan iradesi­nin devreye sokul­ması durumunda ortaya çıkacak seçimin mantığını açıklamaya çalış­maktadır.