GENEL İŞLETME Dersi İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ soru cevapları:

Toplam 61 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Kaç çeşit fayda vardır?


CEVAP: 4 çeşit fayda vardır. Bunlar; ? Şekil değişikliği ile fayda, ? Yer faydası, ? Mülkiyet faydası ? Zaman değişikliğidir.

#2

SORU: İşletmelerin amaçları nelerdir?


CEVAP: İşletmelerin temelde 4 amacı vardır; ? Kar, ? Ekonomik sürdürülebilirlik, ? Sosyal sürdürülebilirlik, ? Çevresel sürdürülebilirlik

#3

SORU: Fayda nedir?


CEVAP: İşletmelerin ürettiği her ürün ve hizmet mutlaka bir ihtiyacı giderir, bir isteği karşılar, bir sorunu çözer. Buna fayda, denilmektedir.

#4

SORU: Kaç çeşit doğal kaynak vardır?


CEVAP: Doğal kaynaklar yenilenebilmeleri bakımından ikiye ayrılır; Yenilenemez kaynaklar; Belirli bir süre kullanıldıklarında biter, yani tükenir. Tükendikleri için kıttırlar, kıt oldukları için fiyatı yüksektir. Onun için bu kaynaklar verimli, idareli kullanılmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar; Tüketilince eksilmez çünkü yerine yenisi konur.

#5

SORU: Girişimci devlet için neden önemlidir?


CEVAP: Girişimcilik, kendisi dışındaki üretim faktörlerini doğal kaynaklar, emek ve sermayeyi bir araya getirerek mal ve hizmet üretmektir. Bunu yapan kimseye de girişimci denir. Girişimciler sayesinde işletmeler kurulduğu ve yaşatıldığı için işsizlere iş yaratılır, refah artar, büyüme gerçekleşir, gelir artar. İşsizlik azaldığı için devletin yükü azalır. Devletin vergi gelirleri arttığı için devlet yatırımları artar.

#6

SORU: İşletme nedir?


CEVAP: İnsan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten, çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere işletme denir.

#7

SORU: İşletmelerin amaçları neden farklılık göstermektedir?


CEVAP: İşletmelerde hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, toplum ve devlet olmak üzere çok sayıda çıkar grupları vardır. Bu grupların çıkarlarını dikkate alacak ve dengeleyecek şekilde amaçlarını genişletmişlerdir. Bundan dolayı işletmelerin amaçlarında artışlar olmuştur.

#8

SORU: Sosyal Güvenlik nedir?


CEVAP: Sosyal güvenlik, insanın sürdürülebilir şekilde doğuştan hayatının sonuna kadar, başta fizyolojik ihtiyaçlar olmak üzere, diğer ihtiyaçlarının da karşılandığı bir sistemdir. Sosyal güvenliğin geliştiği ülkelerde insanların gelecek kaygıları yoktur; yaşlanınca, iş göremez duruma gelince gelir edinme sorunu yoktur.

#9

SORU: İnovasyon nedir?


CEVAP: Piyasaya çıkabilen ticari hâle gelen yeniliğe denir. Kökü hayallere ve yaratıcılığa dayanır. Hayallerden doğan yaratıcılık, içinden yeniliği çıkarır, ancak yaratıcılıktan doğan yeniliklerin hepsinin uygulanması mümkün olmayabilir. Yani bazı yenilikler çeşitli nedenlerden uygulanamaz. Maliyet yüksektir, yasal değildir. Ham- maddesi sınırlıdır. Ama bazıları uygulanır, piyasaya çıkar. İşletme de bundan kâr elde eder.

#10

SORU: Kısa dönemli kar, işletmelerin geleceği için ne derece önemlidir?


CEVAP: Kâr, işletmenin dönemsel olarak sonucunu ölçmesinin, işletmeyi denetlemesinin, çalışanları motive etmesinin ve büyüyerek yaşamını devam ettirmesinin aracıdır. İşletmeyi yönetenler kısa vadede işletmenin kâr etmesini isterler çünkü yöneticiler bu başarı ile kendini göstermek isteyebilirler. Kısa dönemli kâr, işletme yöneticisini başarılı göstererek prim almasını ve başka işletmelere iyi koşullarda transfer olmasını sağlayabilir. Ancak kısa dönemli kâr, işletmenin uzun dönemdeki finansal performansını olumsuz etkileyebilir.

#11

SORU: Kas gücü ile beyin gücü arasındaki fark nedir?


CEVAP: Emek, işletmede çalışan tüm insanlardır. İşletme üretimde insan emeğini girdi olarak kabul eder. Emeğin kas ve beyin gücü olmak üzere iki türü vardır. Kas gücü, eski ekonomilerde daha çok kullanılırken beyin gücü, yeni ekonomilerde kullanılmaktadır. Kas gücünün yaptığı iş teknolojiye yaptırılınca bu emeğin değeri azalmaya başlamıştır. Öte yandan beyin gücünün yaptığı işi henüz teknoloji yapamadığı için bu emeğin değeri daha da artmıştır.

#12

SORU: İşletmelerin temel amacı nedir?


CEVAP: İşletmelerin temel amacı insan ihtiyaçları ve isteklerini karşılamak için üretim yapmak ve üretim yaparken de ekonomik anlamdaki üretim faktörlerini kullanmaktır. İhtiyaçlar ve istekler sonsuz, ürünlerin üretiminde kullanılan kaynaklar ise sınırlıdır.

#13

SORU: Öz sermaye nedir?


CEVAP: Sahip olduğu, ekonomik değeri olan maddi (üretim araçları) ve maddi olmayan (patent, lisans, marka) varlıklara Sermaye denilmektedir. Girişimci ya da girişimcilerin kendi tasarruflarıyla biriktirdiği ve işletmeye koyduğu sermayeye öz sermaye denir.

#14

SORU: İhtiyaçlar kaça ayrılır?


CEVAP: İhtiyaçlar, insanların fizyolojik ve psikolojik yapısı esas alınarak oluşturulmuştur. Buna göre; Birincil ihtiyaçlar: Yemek, içmek, barınmak, uyumak gibi ihtiyaçlardır. İkincil ihtiyaçlar: Toplum içinde toplumla birlikte yaşam özelliğinden doğan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar sevme, sevilme, beğenilme gibi toplum ve kişiyle ilgilidir.

#15

SORU: Güvenlik İhtiyacı nedir?


CEVAP: İnsanlar canlı olarak ve toplumda bir birey olarak çeşitli risklerle ve tehlikelerle karşı karşıya gelebilirler. Mal ve can güvenlikleri tehdit altında olabilir. Güvenlik ihtiyacı, insanların tek başına karşılayamayacağı ihtiyaçlardan birisidir.

#16

SORU: İşletmeler neden “neyi üretebiliyorsam onu satarım’’ değil, “neyi satabiliyorsam onu üretirim’’ esasına göre hareket etmek zorundadır?


CEVAP: İnsan davranışının temelinde ihtiyaçlar bulunmaktadır. İşletmeler tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri üretirler. Onun için de özellikle günümüzde tüketiciyi iyi anlayabilen işletmeler neyi üreteceğini çok iyi bilir. Aksi takdirde satılmayanı üretmek gibi bir durum or- taya çıkar ki bu da işletmeleri başarısızlığa sürükleyebilir.

#17

SORU: Üretim faktörü nedir?


CEVAP: İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için piyasaya sunulacak ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da kaynaklardır.

#18

SORU: İşletme biliminin temel konusu nedir?


CEVAP: İşletme bilimi, bir taraftan karşılanmamış insan ihtiyaçlarını ve isteklerini, çözülmemiş sorunları bulmaya çalışırken, diğer taraftan da bunların en az kaynak kullanarak nasıl çözülebileceği arayışı içerisindedir.

#19

SORU: Çevresel sürdürülebilirlik işletmeler için neden önemlidir?


CEVAP: İşletmeler üretimlerinde kıt olan kaynakları özenle kullanmak durumundadırlar. Bunun sebebi; kaynakların doğada hızlı tükenmesi, gelecek nesillere aktarılma zorunluluğundandır.

#20

SORU: İşletme fonksiyonları ne demektedir?


CEVAP: İşletme fonksiyonları demek, işletmenin gruplandırılmış faaliyetleri demektir. İşletmenin birbiriyle ilişkili, yakın ve benzer faaliyetleri gruplandırılır ve çok ayıda faaliyeti az sayıda gruplarda sınıflandırılarak; yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, insan kaynakları(personel), halkla ilişkiler (PR) ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonları hâlinde gösterilir.

#21

SORU: Pazarlama fonksiyonunun diğer fonksiyonlara göre daha mı önemlimidir? Neden?


CEVAP: İşletmenin merkezinde (odağında) tüketici vardır. Tüketici bir fonksiyon değil, fonksiyonların var olma nedenidir. İşletmedeki bütün faaliyetler ya da fonksiyonlar hatta işletmenin varlığı merkeze yerleştirilen tüketiciye bağlıdır. “Pazarlama, sadece pazarlamacılara bırakılmayacak kadar önemlidir”. Bunun için “işletmedeki her fonksiyonun pazarlamayla ilgisi olması gerekir anlayışı” yaygın olarak kabul edilmeye başlamıştır.

#22

SORU: Finansman fonksiyonunun görevi nedir?


CEVAP: İşletmenin üretimde kullanılacak üretim faktörlerini satın almak için ihtiyaç duyacağı kaynakların temin edilmesi finansman fonksiyonunun görevidir. Yatırım ve işletme sermayesi bakımından, işletme kurulurken ihtiyaç duyulan finansmanın belirlenmesi, bu finansmanın en uygun şekilde tedarik edilmesi ve verimli kullanılabilmesi için yönetilmesi gerekir.

#23

SORU: Muhasebe nedir?


CEVAP: Muhasebe, yönetimde kararların veriye ve işlem kayıtlarına dayalı alınmasını sağlayan bir fonksiyondur. İşletmedeki paranın, mal ve hizmetlerin, borçların, alacakların, gelirlerin, giderlerin kaydını tutarak, analizini yaparak veri ve bilgi üretir.

#24

SORU: Niçin araştırma yapmak gereklidir?


CEVAP: Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki sınırların kolayca aşılmasını, ürünlerin, hizmetlerin, bilginin, kültürlerin, paranın, insanların dün- yadaki hareketini arttırmıştır. Bu hareket, dünyadaki firmalar ve ülke ekonomileri arasındaki rekabeti hızlandırmıştır. Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için yaratıcı-yenilikçi ve inovatif olmak gerekmektedir.

#25

SORU: Kaç çeşit araştırma vardır?


CEVAP: İki türlü araştırma yapılır. 1. Temel araştırma: Daha akademik ve bilimseldir. 2. Uygulamalı araştırma: Temel araştırmadaki bilimsel bilgileri de kullanarak piyasa için ekonomik ve toplumsal fayda üreten ürün ve hizmet araştırmalarıdır. Ar-Gede daha çok uygulamalı araştırmalar yapılır. Çünkü işletme piyasaya çıkaracak yeni ürün arayışı içindedir.

#26

SORU: İşletmeler hangi kriterlere göre sınıflandırılmaktadır?


CEVAP: İşletmeler temelde dört şekilde sınıflandırılmaktadır; ? Büyüklüklerine, ? Yaptıkları işlere, ? Sermaye mülkiyeti yapısına, ? Dünya ölçeğine göre.

#27

SORU: Niceliksel ölçek ne demektir?


CEVAP: İşletmede çalışan insan sayısı, kullanılan sermaye miktarı, kapalı alan, teknolojik güç, harcanan enerji, satış gibi sayısal olarak ölçülebilen kriterlerdir. Bu kriterlerin sayısı işletmelerin bulunduğu sektörlere ve ülkelere göre değişmektedir.

#28

SORU: Niceliksel ölçek çeşitleri nelerdir?


CEVAP: ? Mikro İşletme, ? Küçük ölçekli, ? Orta büyüklükte işletme, ? Büyük İşletmedir.

#29

SORU: Mikro işletme nedir?


CEVAP: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

#30

SORU: Yaptıkları işler açısından ürün üreten işletmelerin amaçları nelerdir?


CEVAP: Bu işletmeler gözle görülebilen, elle tutulabilen, somut ve maddi olan şeyleri, yani ürünleri üretirler. Üretimde çeşitli girdileri işleyerek insanların dün, bugün ve gelecekteki sorunlarını çözecek, istek ve ihtiyaçlarını giderecek şekilde faydalı somut çıktılar üretirler.

#31

SORU: Ticaret işletmelerinin işlevleri nelerdir?


CEVAP: Ticaret işletmeleri ürün üreten işletmelerle tüketiciler arasındaki fonksiyonları yaparlar. Bu fonksiyonlar; taşıma, depolama, dağıtım, tutundurma ve satıştır.

#32

SORU: Sermaye Mülkiyeti bakımından işletme türleri nelerdir?


CEVAP: ? Yerli, ? Özel, ? Kamu işletmeleridir.

#33

SORU: Yerli işletmelerin özellikleri nelerdir?


CEVAP: Bir ülkedeki işletmelerin mülkiyeti, o ülkedeki girişimci kişi ya da kurumların (devlet, yerel yönetimler, sivil kuruluşlar) ise bunlar tarafından yönetiliyorsa bunlara yerli işletmeler denir.

#34

SORU: Kamu işletmeleri nelerdir? Kaç çeşit kamu işletmesi vardır?


CEVAP: Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) olarak adlandırılan devlet işletmeleri ile belediyelere ve özel idarelere ait işletmelere kamu işletmeleri denir. İktisadi Devlet Teşekkülleri; Sermayenin tamamı devlete aittir. Onlar da KİT’dir. Verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre çalışırlar. Kamu İktisadi Kuruluşları: Sermayenin tamamı devlete aittir. Bakanlar Kurulu kararıyla kurulurlar. Tüzel kişiliğe sahiptirler.

#35

SORU: Yabancı işletme nedir? Kuruluş şartları nelerdir?


CEVAP: Yatırım yapılan ülkedeki pazar, ekonomik ve siyasal istikrar, bürokrasi, yasal durum ve ülkenin alt yapı uygunluğu, aranan özellikler arasında sayılabilir. Bir ülke girişimcisinin kendi ülkesi içinde kurduğu işletmeye yerli işletme, başka ülkeden gelen bir girişimcinin o ülkede kurduğu işletmeye ise yabancı işletme denmektedir.

#36

SORU: Dünya ölçeğine göre işletme türleri nelerdir?


CEVAP: ? Ulusal, ? Uluslararası, ? Çok Uluslu İşletmeler

#37

SORU: Çok uluslu işletmelerin özellikleri nelerdir?


CEVAP: Çokuluslu işletmeler, uluslararası işletmelerin büyümüş şeklidir. İşletmelerde toplam üretimin, pazarlamanın, insan kaynakları ve yönetiminin önemli bir kısmı, yabancı ülkelerde yapılıyorsa bu işletme çokuluslu işletme olarak adlandırılır.

#38

SORU: İşletmelerin başarısının temel göstergeleri nelerdir?


CEVAP: ? Verimlilik, ? Karlılık, ? Etkililik, ? Yenilikçilik

#39

SORU: Verimlilik nedir? Hangi koşullarda işletmelerin verimliliğinden söz edilebilir?


CEVAP: Verimlilik, Girdi ile çıktı arasındaki ilişkidir. Aynı miktar girdiden ne kadar çok çıktı üretirsek ya da aynı çıktıyı ne kadar az girdiden üretilirse, verimlilik yakalanmış olur. İşletmeler bu şartları sağladığında verimliliği yakalamış olur.

#40

SORU: Bir işletmenin yenilikçi olması ne anlama gelmektedir?


CEVAP: İşletmelerin ürettiği ürün ve hizmetlerin belirli bir ömürleri vardır. Ömürleri sona eren ürünler ve hizmetler işletme için kârlı olmaktan çıkmıştır. Globalleşmeyle birlikte bu durum işletmeler için önemli ve yeni bir strateji olarak uygulanmaya başlamıştır. Bunu yapan işletmelere yenilikçi işletme denmektedir.

#41

SORU:

İşletmeler ile insanların yaşam düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır?


CEVAP:

İnsanların yaşam düzeyleriyle ilgili bir ekonomik kavram olan refah ile işletmeler arasında bir ilişkinin varlığı kabul edilmektedir. Bu durum, işletmelerin ürettikleriyle ilgili olduğu gibi, işletmelerin istihdam yaratmalarıyla yani insan çalıştırmalarıyla da ilgilidir. Yani işletmeler için insan, hem yaşamı kolaylaştıran ürünlerin tüketicisi hem de işyerlerinde çalışarak ürünlerin üreticisi konumundadır. Diğer bir deyişle, işletmeler için insanlar hem üretici hem de tüketicidirler.


#42

SORU:

İşletmelerin temel amacı nedir?


CEVAP:

İşletmelerin temel amacı insan ihtiyaçları ve isteklerini karşılamak için üretim yapmak ve üretim yaparken de ekonomik anlamdaki üretim faktörlerini kullanmaktır.


#43

SORU:

Fayda nedir?


CEVAP:

Fayda, mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğidir. Ürünler ve hizmetler ne oranda ihtiyaç gideriyor, sorun çözüyorsa o kadar faydalıdır.


#44

SORU:

Maslow'un "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" nasıl sıralanmaktadır?


CEVAP:

Söz konusu hiyerarşide ihtiyaçlar listelenerek gelişi güzel sıralanmamış, piramidin tabanından bafllayarak tepesine kadar yerleştirilmiştir. Buradaki en temel varsayım ihtiyaçların hiyerarşik, insan davranışlarının ise ihtiyaca göre şekillenmesidir. Hiyerarşinin ya da piramidin tabanından
başlayarak ihtiyaçlar, aşağıdaki gibi sıralanır:

 • Fizyolojik ihtiyaçlar
 • Güvenlik ihtiyacı
 • Ait olma ve sevgi ihtiyacı
 • Saygı ihtiyacı
 • Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

#45

SORU:

Fizyolojik ihtiyaçlar nelerdir?


CEVAP:

İnsanın canlılığını, yani fizyolojik varlığını sürdürebilmesi için zorunlu olduğundan en temel ihtiyaçlar olarak görülmüfltür. Bütün canlılar için geçerlidir. Bunlar yemek, içmek, nefes almak, uyumak, bar›nmak fiilleriyle yerine getirilen ihtiyaçlardır. Görünür, yani maddi özellikleri vardır. En başta bunların sürekli belli aralıklarla karşılanması gerekir. Diğer ihtiyaçlardan önce gelir.


#46

SORU:

Güvenik ihtiyacı hangi gruplara ayrılır?


CEVAP:

Güvenlik ihtiyacı iki grupta toplanır. Bunlar; genel güvenlik ve sosyal güvenliktir. Genel güvenlik ile can ve mal güvenliği ifade edilirken; sosyal gübenlik ile insanın sürdürülebilir şekilde doğuştan hayatının sonuna kadar, başta fizyolojik ihtiyaçlar olmak üzere, diğer ihtiyaçlarının da karşılandığı bir sistem ifade edilir. Sosyal güvenlik sistemleri; insanların işsiz kalması, hastalanması, engelli olması, iş kazası geçirmesi gibi gelir getirici faaliyetlerde bulunamadığı durumlarda insanca yaşamalarını sağlayan sistemlerdir.


#47

SORU:

İnsanların saygı ihtiyacı işletmelerde nasıl sağlanır?


CEVAP:

Saygı ihtiyacı iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi insanın kendisine saygı duyması, ikincisi ise başkalarından saygı beklemesidir. İşletmelerde çalışanlar çalışma performanslarının gözlenmesini, başarılı olanların takdir edilmesini ve buna uygun statünün verilmesini isterler. Zaten takdir edilmek için başarı gereklidir. Takdir edildikçe başarı tekrarlanır. Başarıyla gelen takdir, itibar› ve tanınmayı artırır.


#48

SORU:

Ekonomik ve ekonomik olmayan mal nedir?


CEVAP:

Doğal kaynaklardan bazılarının üretimde girdi olarak kullanılabilmesi için işlemden geçmesi, yani üretim faktörleri kullanılarak üretilmesi gerekir. Bunlara ekonomik mal denir. Örne¤in; süt, pasta, telefon, otomobil. Ekonomik mallar genellikle sermaye üretim faktörü olarak görülür. Bir de hiç işlemden geçmeden üretim faktörleri kullanmadan doğada hazır bulunan mallar vardır; su, hava, gün ışığı gibi. Bunlar tüketim malı şeklinde doğrudan kullanıldığı gibi, bir başka ürünün üretiminde de doğrudan ve çaba sarf etmeden elde edilerek kullanılır. Bunlara da ekonomik olmayan mal denir.


#49

SORU:

Doğal kaynaklar, emek ve sermaye üretim faktörlerinin getirileri nelerdir?


CEVAP:

Doğal kaynakların getirisi kira, emeğin getirisi ücret ve sermayenin getirisi de faizdir.


#50

SORU:

İşletme nedir?


CEVAP:

İnsan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten, çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere işletme denir.


#51

SORU:

İş modeli, işletmenin kuruluş amacına bağlı olarak üretim faktörlerini ne şekilde katma değere dönüştüreceğinin planlandığı bir modeldir. İyi bir iş modeli hangi sorulara cevaplamaya çalışır?


CEVAP:

İyi bir iş modeli şu sorulara cevap verebilmelidir:

 • Müşterinin sorunlarını çözecek, ihtiyaçlarını giderecek fayda üretebiliyor muyuz?
 • Bu faydayı üretmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynak var mı?
 • Sahip olduğumuz kaynakları kullanarak fayda üretirken hangi süreçleri kullanıyoruz?
 • Bunların sonucunda kâr elde edebiliyor muyuz?

#52

SORU:

Çağdaş anlamdaki işletmelerin amaçları nelerdir?


CEVAP:

Çağdaş anlamdaki işletmelerin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kâr
 • Ekonomik sürdürülebilirlik
 • Sosyal sürdürülebilirlik
 • Çevresel sürdürülebilirlik

#53

SORU:

Sosyal sürdürülebilirlik amacının kapsamı nedir?


CEVAP:

Sosyal sürdürülebilirlik amacı, işletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle ilgili sosyal unsurların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik amaçları içermektedir.


#54

SORU:

Çevresel sürdürülebilirlik nedir?


CEVAP:

Doğal kaynaklara sadece bugünkü nesillerin değil gelecek nesillerin de ihtiyacı olacaktır. İşte gelecek nesilleri de düşünerek onlara da yeterli doğal kaynak mirası bırakma düşüncesine çevresel sürdürülebilirlik denir. Çevresel sürdürülebilirliğe ulaşmak dünyadaki her işletmenin bunu amaçları arasına yerleştirmesiyle mümkün olacaktır.


#55

SORU:

İşletmenin fonksiyonları nelerdir?


CEVAP:

İşletme fonksiyonları demek, işletmenin gruplandırılmış faaliyetleri demektir. İşletmenin birbiriyle ilişkili, yakın ve benzer faaliyetleri gruplandırılır ve çok sayıda faaliyeti az sayıda gruplarda sınıflandırılarak; yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, insan kaynaklar›(personel), halkla iliflkiler (PR) ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonları hâlinde gösterilir.


#56

SORU:

İnsan kaynakları fonksiyonu, işletmelerin hangi ihtiyaçlarını yerine getirir?


CEVAP:

İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek için sürekli olarak nitelikli işgücüne ihtiyaç duyarlar. İnsan kaynakları, bu işgücünü gerek duyulduğu zaman iş ortamına sunabilmek için, önce işi analiz ederek hangi nitelikte, ne kadar işgücüne ihtiyaç duyulacağını tespit eder. Gerekli işgücünü seçerek işe alır, motive eder, eğitir, performanslarını ölçer ve ücretlendirir. İşlerin kesintisiz sürdürülmesi açısından insan kaynakları işletmelerin kritik bir fonksiyonudur.


#57

SORU:

Türkiye'de işletmeler nicel ölçülere göre nasıl sınıflandırılırlar?


CEVAP:

Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk lirasını aşmayan çok küçük işletmeler
Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler
Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler
Büyük işletme: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk lirasını aşan işletmeler


#58

SORU:

Yaptıkları iş bakımından işletmeler hangi sınıflara ayrılırlar?


CEVAP:

Yaptıkları işe göre işletmeler; ürün üreten işletmeler, hizmet üreten işletmeler ve ticaret işletmeleri olarak üçe ayrılırlar. Ürün üreten işletmeler, gözle görülebilen, elle tutulabilen, somut ve maddi olan şeyleri, yani ürünleri üretirler. Hizmet üreten işletmeler ise maddi olmayan, soyut, stok edilemeyen hizmet üreterek insan ihtiyaçlarını karşılarlar. Ticaret işletmeleri ise ürün üreten işletmeler ile tüketiciler arasındaki aracılık yaparlar.


#59

SORU:

İktisadi devlet teşekküllerinin özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Sermayenin tamamı devlete aittir. Verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre çalışırlar. Bakanlar Kurulu kararıyla kurulabilir. Genel Muhasebe ve Sayıştay denetimine tabi değillerdir. Genel kurulları yoktur. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından yönetilirler. Denetim TBMM adına Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.


#60

SORU:

Çokuluslu işletmelerin özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Çokuluslu işletmelerin belli başlı özellikleri şunlardır:

 • Üretim birden fazla dış ülkede yapılır.
 • Ülke birimleri, belirli bir bağımsızlık içinde çalışır.
 • Sermaye sahipliği ikiden fazla ülkeye yayılmıştır.
 • Birimlerin tepe yöneticileri genel merkezden görevlendirilir.
 • İhtiyaç duyulan finansman uluslararası sermaye piyasalarından sağlanır.

#61

SORU:

Verimlilik ile işletme başarısı arasında nasıl bir ilişki vardır?


CEVAP:

Verimlilik girdi ile çıktı arasındaki bir ilişkidir. İşletmenin başarısını bildiren çok önemli bir göstergedir. İşletmeler ister ürün isterse hizmet üretsinler, genel anlamda üretim faktörlerini girdi olarak kullanarak, mümkün olan en çok çıktıyı yani ürün ve hizmeti üretmelidir. Aynı miktar girdiden ne kadar çok çıktı üretilirse ya da aynı çıktıyı ne kadar az girdiden üretilirse verimlilik sağlanmış olur.