GENEL İŞLETME Dersi İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ soru cevapları:

Toplam 65 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Yatay ve dikey içsel büyüme nedir?


CEVAP: Bir işletmenin kendi pazarı içinde nüfuz ve etkinliğini artırarak genişlemesidir. İşletme yeni şubeler açarak, fabrika sayılarını artırarak bunu gerçekleştirir. Üç farklı stratejiye sahiptir. Bunlar: Pazara nüfuz etme, ürün farklılaştırma, Pazar farklılaştırmadır. Dikey büyüme ise: Birbirinden farklı faaliyet gösteren işletmelerin birleşmeleri ile olur. İleri doğru dikey büyüme ve geriye doğru dikey büyüme olarak iki türü vardır.

#2

SORU: Finansal, hukuki ve örgütsel araştırmalar nelerdir?


CEVAP: Finansal araştırmalar, ortaya konmak istenen proje için gerekli finansal kaynak miktarı ve bu miktarın ne şekilde temin edileceğine dair konuların araştırılmasıdır. Hukuki araştırmalar, İşletmelerin kurulacağı yerin seçimi, kurulması ve üretim için gerekli izinlerin (ruhsatların) alınması, sermaye ihtiyacı, vergi tahakkuku, kredi sağlama olanakları gibi konularda araştırmalar yapılmasıdır. Örgütsel araştırmalar ise, işletmenin içinde çalışacak insan gücünün belirlenmesine karar verilir. Örgütsel araştırmalar sürecinde, işletmede kimlerin çalışacağı, hangi yetki ve sorumluluklarla görev yapacakları, işletmenin nasıl işgücüne ve bölümlendirmeye sahip olması gerektiği gibi konulara karar verilir.

#3

SORU: İçsel büyüme nedir ve nasıl yapılır?


CEVAP: İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanarak büyümelerin içsel büyüme adı verilir. İçsel büyüme ya borçlanma, yeni sermaye bulma yoluyla yapılır. Borçlanma veya yeni sermaye bulma uzun zaman alan bir iş olduğu için dışsal büyümeye göre daha zor ve yavaş olur.

#4

SORU: İşletmelerde küçülme nasıl olur?


CEVAP: İşletmelerde küçülme, çalışanların giderlerini azaltma, işten çıkarma, erken emeklilik, ayrılma veya kısa dönemli işten çıkarma gibi yöntemlerle yapılır ve sonuç olarak işletmelerdeki hiyerarşiyi azaltır. İşletmelerde küçülmenin amacı, hiyerarşiyi azaltmak, daha hızlı karar vermek, iletişimi daha iyi hâle getirmek ve verimliliği arttırmaktır.

#5

SORU: Bir işletmeyi küçülmeye iten nedenler nelerdir?


CEVAP: • İşletmedeki maliyetleri düşürmek, • İşletmedeki karar sürecini hızlandırmak • Rakiplerin yaptıklarına daha kısa sürede cevap verebilmek • İşletmenin iç ve dış çevresinde yaşanan iletişimle ilgili sorunları azaltabilmek • Sonuç odaklı bir işletme haline gelebilmek • Müşteri odaklı bir işletme olabilmek • Verimliliği artırmaktır.

#6

SORU: İşletmelerin büyümelerinin getirdiği sakıncalar nelerdir?


CEVAP: Bürokrasi, çalışanları olumsuz etkilemesi ve koordinasyon sorunudur. Bürokrasi arttıkça faaliyet prosedürleri artar ve esnek olmayan kurallar uygulanır. Bu da zaman içinde, değişime direnen, mevcut yapıyı korumaya çalışan çalışanlar için uygun bir ortam yaratır. Bu yüzden de örgütlerde yenilikler ortaya çıkmaz ve örgüt gelişemez. İşletme büyüdükçe çalışan sayısı da artar. İşletmede aynı işi yapan veya aynı statüde olan çalışan sayısı arttıkça işi yerine getirmeme veya sonuçlandırmamalar artar. İşletmenin büyümesiyle, müşteri ve çalışan sayısı artacaktır. Dış yapıya ve müşterilere gösterilen önem ile işletme çalışanlarına verilen değer birbirini dengelemelidir.

#7

SORU: Konsorsiyum nedir?


CEVAP: Belli bir işin yapılması için kurulan birlik veya ortaklıktır.

#8

SORU: Kartel nedir?


CEVAP: Aynı sektörde ve aynı işi yapan iki veya daha fazla işletmenin, hukuki bağımsızlıklarını yitirmeden yaptıkları anlaşmalardır. İşletmelerin bu anlaşmaları yapmalarındaki başlıca sebep pazardaki rekabeti azaltmaktır ya da ortadan kaldırmaktır.

#9

SORU: Kartel çeşitleri nelerdir?


CEVAP: Miktar kartelleri, fiyat kartelleri, pazarlama kartelleri, satın alma kartelleridir.

#10

SORU: Konsern nedir?


CEVAP: Aynı iş kolunda çalışan az sayıda işletmenin bir araya gelmesinden oluşur. Amaç karı arttırmadır. Anca burada işletmelerin sayısı kartellerde olduğu gibi çok değil az sayıdadırlar. Birbirleri ile çok daha sıkı işbirliği içindedirler. Konserndeki işletmeler finansal ve örgüt yapılarında değişiklikler yapılarak rekabete daha elverişle hale gelirler.

#11

SORU: Tröst nedir?


CEVAP: Bu birleşmelerde işletmeler yasal ve ekonomik özgürlüklerini kaybederler. İlk kez ABD’de ortaya çıkmış ve gelişmişlerdir. Günümüzde işletmeler arasında az kullanılan bir birleşme şeklidir. İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermaye ve yönetimlerini birleştirmeleridir. Bu tür birleşmeler tekelci yapılara yol açtıkları için birçok ülkede yasaklanmışlardır.

#12

SORU: Holding nedir?


CEVAP: Bir şirketin başka şirketlerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü satın alarak onların yönetim ve denetimini ele geçirmesiyle oluşan şirketler grubudur. Anonim şirket biçimlerinde oluşurlar. Holdingi oluşturan tüm şirketler veya işletmeler yasal olarak varlıklarını ve görünüşlerini korurlar. Fakat ekonomik bakımdan bağımsızlıklarını bir ölçüde kaybetmişler, zayıflatılmışlardır. Çünkü ana şirket bağlı şirketlerin yönetimini ele geçirdiğinden bu şirketlerin her türlü politika ve stratejilerini saptar ve yönetir. Holdingler, genellikle, aynı üretim dalında veya birbirleriyle ilişkisi olan konularda çalışan işletmelerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü ele geçirerek piyasada tekel yaratmak amacıyla kurulurlar. Holdingler büyük bir şirketler grubu olmanın çeşitli üstünlüklerinden yararlanırlar. Ülkede sermaye birikiminin hızlanmasında ve sermaye piyasasının gelişmesinde holdinglerin büyük bir olumlu payı vardır. Öte yandan, tekelci bir güç oluşturmaları en önemli sakıncalarını oluşturur.

#13

SORU: Merger (tam birleşme) nedir?


CEVAP: İngilizcesi merger olan bu birliktelik Türkçeye tam birleşme olarak çevrilir. İki veya daha fazla işletme tek işletme haline gelmesi durumudur. Ya bir işletmenin başka bir işletmeyi alıp kendi bünyesine katması ile olur ya da her iki işletmenin yeni bir işletme olarak ortaya çıkması şeklinde olur.

#14

SORU: Centilmenlik anlaşması nedir?


CEVAP: Birkaç işletmenin aralarında iş birliği kurmak, rekabeti sınırlandırmak ve sektördeki durumlarını güçlendirmek amacıyla yaptıkları anlaşmadır. Bu anlaşma türünde, işletmenin hukuki yapısı korunur. Genellikle sözlü bir anlaşmadır ve yazıya dökülmez. Örneğin, günümüzde bankalar arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Ancak, bankalar aralarında faizi oranlarını belirli düzeyde tutacaklarına dair bir centilmenlik anlaşması yapabilirler.

#15

SORU: Girişimci kimdir?


CEVAP: Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan kişi girişimcidir. Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişi olarak tanımlanabilir.

#16

SORU: Girişimci fikrinin doğmasına neden olan en önemli faktör nedir?


CEVAP: Kâr elde etme ya da kazanç isteğidir.

#17

SORU: Girişimcilerin kazanç elde etme dışında işletme kurma sebepleri nelerdir?


CEVAP: Girişimciler; • Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteğiyle • Kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olmak isteğiyle, • Çok fazla ürünün yer aldığı pazarda, üretilen ürün ve hizmetlerle, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteğiyle • İş arayanlara iş yaratma isteğiyle girişimci işletme kurmak ister.

#18

SORU: Yatırım nedir?


CEVAP: İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcamadır. Örneğin, kurulacak bir araba fabrikası için yatırım, kurulacağı arazi, bina, montaj hattı, teknoloji gibi unsurlardır. Ancak yatırımdan bahsedildiğinde sadece, mal üreten ve/veya hizmet veren işletmeler akla gelmemelidir. Ülkelerde ulaşım için yapılan her türlü düzenlemeler, hastanelerin daha iyi hizmet verebilmesi için yapılan değişiklikler ve eğitimin daha iyi bir düzeyde olabilmesi için yapılan harcamaların hepsi de yatırıma birer örnektir.

#19

SORU: Yatırım projesi nedir?


CEVAP: Proje, önceden belirlenmiş bir süre içinde ve yapılması gereken işlerin nasıl ve hangi bütçe içinde yapılacağını gösteren bir plan türüdür. Yatırım projesi ise işletmenin kuruluş fikrinin benimsenmesi sonucunda başlatılan ve kuruluşuna kadar süren tüm çabaların, başlangıç ve bitiş noktalarının gösterildiği bir kuruluş planlamasıdır.

#20

SORU: Ön araştırma nedir?


CEVAP: Girişimci, işletme kurmadan önce çeşitli araştırmalar yapar. Girişimcinin, bu araştırmaları yapmasının sebebi, çok sayıda alternatif proje arasından, uygulayabileceği en iyi projeye karar vermektir. Ön proje, kesin projeden önce yapılan araştırmalardan oluşur. Girişimci, ön projeye göre kararını netleştirir.

#21

SORU: Fizibilite Çalışmaları Nedir?


CEVAP: Kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın maliyetinin, satış fiyatının, müşteri beklentilerinin, kurulacağı yerin araştırmalarının yapıldığı aşamadır. İşletme kurma faaliyeti için belirlenen en önemli ve en kapsamlı çalışmadır.

#22

SORU: Piyasa araştırması ve talep tahmini nedir?


CEVAP: İşletmelerin kuruluş aşamalarında piyasa araştırması, işletmenin üreteceği ve pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin üretim miktarının ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılan işlemdir.

#23

SORU: Büyüklük ve kapasite seçimi nedir?


CEVAP: Piyasa araştırması ve talep tahmini çalışmalarından elde edilen bilgilere göre, işletme büyüklüğünün belirlenmesidir.

#24

SORU: Teknik araştırmalar nedir?


CEVAP: Ekonomik araştırmalar tamamlandıktan sonra gelen araştırma aşamasıdır. Projenin teknik olarak yapılabilirliğini araştırmak için, teknik elemanlar tarafından yapılan analizdir. Bir işletme kurulmadan önce hangi üretim teknolojilerinin kullanılacağı, iş akış şemaları, makineler, yerleşim planı, fabrika binasının inşaatı gibi konuların konunun uzmanı elemanlarca incelenmedir.

#25

SORU: Dışsal büyüme çeşitlerinden biri olan yatay birleşme nedir?


CEVAP: Bir işletmenin kendisi ile aynı sektörde yer alan işletmelerle birleşmesidir.

#26

SORU: Dikey büyüme nedir?


CEVAP: Farklı faaliyetler gerçekleştiren ancak birbirlerini bütünleyen işletmelerin birleşmeleridir.

#27

SORU: İleri doğru dikey büyüme nedir?


CEVAP: İşletmenin ürünlerinin tüketicilere veya müşterilerine ulaştırabilmesi için pazarlama ve dağıtım kanalları ile birleşmeleridir. El işi yapan birinin yaptıklarını satmak için dükkan açması buna güzel bir örnektir.

#28

SORU: Geriye doğru dikey büyüme nedir?


CEVAP: İşletmenin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan kendisinin üretmeye başlamasıdır. Yani salça üreten bir işletmenin kendi domatesini üretmesi geriye doğru dikey büyümedir.

#29

SORU: Dışsal büyüme nedir?


CEVAP: Bir işletmenin başka işletmelerin tamamını veya bir bölümünü ele geçirerek ya da yönetimlerini kontrol altına alarak büyümelerine verilen addır. İşletmelerin kendi kaynakları büyümek için yeterli olmadığında dış büyüme kaçınılmaz olur.

#30

SORU: Dışsal büyüme şekilleri nelerdir?


CEVAP: Dikey birleşme, yatay birleşme ve çapraz birleşmedir.

#31

SORU: Dışsal büyüme şekillerinden biri olan dikey birleşme nedir?


CEVAP: İşletmenin dağıtım veya pazarlama işletmesiyle birleşmesidir. Böylece dağıtım veya pazarlama maliyetlerinde de azalma olur. hazır giyim üreticisi bir işletmenin kumaş işletmesiyle birleşmesi veya mobilya işletmesinin bir mobilya mağazası ile birleşmesi buna bir örnektir.

#32

SORU: Çapraz birleşme nedir?


CEVAP: Farklı sektördeki işletmelerin birbirleri ile birleşmeleridir. Kumaş üreten bir işletmenin kağıt üreten bir şirket ile birleşmesi çapraz birleşmeye bir örnektir.

#33

SORU: Büyümenin işletmeye kazandırdığı yararlar nelerdir?


CEVAP: Pazarda yer edinme, tanınma ve marka olma, AR- GE farkı, uluslar arası ilişkiler ve uzmanlık.

#34

SORU: Pazarda yer edinme ve marka olmak nasıl açıklanır?


CEVAP: Özellikle büyük işletmelerin yüksek pazar payına sahip oldukları bir gerçektir. Yüksek pazar payına sahip olan işletmelerin de birçok avantajları vardır. Büyük işletmeler, pazarda iyi bir yerde oldukları için, tedarikçiler büyük ölçekli işletmeleri diğer ölçekteki işletmelere göre daha çok tercih ederler. Günümüzde marka olmak, tanınmak, bir işletme için çok önemli bir rekabet unsurudur. Tanınan ve marka olan işletmenin ürününün satışları daha yüksek olacağı için, kârı artacaktır. Ancak, tanınan ve marka olan bir işletme olabilmek için, işletmenin büyük bir işletme olması gereklidir çünkü büyük işletmelerin tanınması ve pazarda isim yapması daha kolay olmaktadır.

#35

SORU: Verimlilik nedir?


CEVAP: Emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji ve bilginin etkin ve doğru bir şekilde kullanılmasıdır.

#36

SORU: İktisadilik nedir?


CEVAP: Kurulacak işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği karın aynı dönemde kullanılan sermayeye oranıdır. Bu oranın en yüksek çıkacağı coğrafik alanı işletmenin kuruluş yeri olarak seçmek gereklidir.

#37

SORU: Kesin proje nedir? Projenin uygulanması ve deneme üretimi nasıl olur?


CEVAP: Proje kapsamında işletmenin kuruluşunda hangi unsurlar gerekiyorsa işletmenin kurulacağı yer kapasitesi büyüklüğü ve insan kaynakları gibi ayrıntılı bilgilerin kesinleştirilmesidir. Kesin proje kesinleştirildikten sonra, projede yer alan tüm unsurların gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada, siparişler verilir ve fiziksel yatırımlar başlar. İşletmenin kurulacağı yerin alımı, işletmenin inşaatı, elektrik, su gibi tesisatların döşenmesi, üretim için gerekli donanım ve makinenin alınması gibi unsurlar bu aşamada tamamlanır. Tamamlandıktan sonra da işletme üretime hazır hâle getirilir. Projenin uygulanma aşaması tamamlandıktan sonra işletme, kuruluş aşamasını tamamlar. Ancak, üretime geçmeden önce, girişimci üretimde karşılaşabileceği aksaklıkları belirlemek için, deneme üretimine geçer. Son kontroller yapıldıktan ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme kesin üretime geçer.

#38

SORU: Bir işletmenin kuruluşu sırasında yapılacak işlemler nelerdir?


CEVAP: • Sanayi ve Ticaret Bakanlığından işletmenin kurulması için izin almak • Ticaret Sicil Memurluğuna yeni kuruluş tescili için gerekli belgelerin verilmesi ve ilanında bulunmak • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğu’ndan tescil ve ilan işlemleri yerine getirmek • Tutulması zorunlu olan defterlerin kırtasiyeden alınması ve notere onaylattırılması • Vergi dairesine vergi mükellefiyetinin tescili, vergi levhası, yazar kasa levhasının onayı ve damga vergisinin yatırılması • Maliye Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu matbaa işletmelerine gerekli belgelerin bastırılması • Sanayi Odası ya da Ticaret Odasına kayıt işlemlerinin yaptırılması

#39

SORU: Kuruluş dosyası hazırlama süreci nedir?


CEVAP: Noterden ticaret unvan tasdiknamesi almak ardından iş yerinin bulunduğu belediye başkanlığından işe başlama belgesi almak, gerekli belgeleri Ticaret Sicil Memurluğuna vererek işletmenin kuruluşunun tescil edilmesini istemek.

#40

SORU: Bir işletmenin kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörler nelerdir?


CEVAP: Üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kaynağı olan hammadde, pazara yakınlık, ulaştırma ve işgücü, enerji ve su kaynakları, iklim koşulları, teşvik ve sınırlamalarıdır. Hammadde, üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kaynağıdır. Üretim öncesi hammaddeye yakınlık, işletme için maliyet bakımından ne kadar önemliyse üretim sonrası pazara yakınlık da pazarlama maliyetleri için o kadar önemlidir. İşletmeler için girdilerin üretim sürecine zamanında ulaştırılması, çıktıların müşteriye zamanında ulaştırılması açısından önemlidir. Günümüzde işletmeler için en önemli unsur, nitelikli işgücü (çalışanları) bulmaktır. İster üretim işletmesi isterse hizmet işletmesi olsun, her iki işletme türünde de işgücü olmadan üretim veya hizmet yapılamaz. İşletmelerin kuruluş yerinin seçiminde diğer bir faktör enerji kaynağına yakınlıktır. Özellikle üretim işletmelerinde, üretim için kullanılacak enerji türünün, elektrik, kömür, petrol veya yeşil enerjinin belirlenmesi ve bu karara göre işletmenin yerinin enerji kaynağına yakın kurulması, işletmeye maliyet avantajı sağlayacaktır. İklim koşulları, üretilecek veya işlenecek ürünler üzerinde etkilidir, bu durum özellikle turizm sektöründe yer alan işletmeler için geçerlidir. Her ülkenin geçerli kanunları, kuruluş yeri seçimini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Hükümetler, ülkenin bölgelerine göre farklı teşvik veya sınırlamalar uygulayabilirler. Hükümetlerin uyguladığı vergi ve harçlar, işletme yeri seçimini etkiler. Bazı bölgeler fazla gelişmediği için devlet tarafından verilen teşvik primleri fazladır. Bu yüzden, girişimci karar vermeden önce fayda maliyet analizi yaparak avantajlı olan yeri tercih etmelidir.

#41

SORU: Bir işletmenin büyüme nedenleri nelerdir?


CEVAP: • İşletmenin karlarını artırmak istemleri • Piyasada iyi bir yer edinerek hammaddeye daha kolay ve uygun şartlarda ulaşmak istemeleri • Büyük işletmelerin yenilikleri takip etmesi ve satın almasının daha kolay olması • İşletmelerin büyüdükçe iş arayanların veya yöneticilerin de çalışmak istediği daha fazla tercih edilen işletmeler olmaları • Büyük işletmelerin diğer işletmelerle yerel yönetimle resmi dairelerle ve medyayla da ilişkilerinin iyi olması.

#42

SORU:

Girişimci kimdir?


CEVAP:

Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan kişi girişimcidir.


#43

SORU:

Girişimcilerin işletme kurma amaçları nelerdir?


CEVAP:

Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteğiyle,
• Kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olmak isteğiyle,
• Çok fazla ürünün yer aldığı pazarda, üretilen ürün ve hizmetlerle, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteğiyle,
• İş arayanlara iş yaratma isteğiyle girişimci işletme kurmak ister.


#44

SORU:

Yatırım nedir?


CEVAP:

Yatırım: İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcamadır.


#45

SORU:

Yatırım projesi nedir?


CEVAP:

Yatırım projesi işletmenin kuruluş fikrinin benimsenmesi sonucunda başlatılan ve
kuruluşuna kadar süren tüm çabaların, başlangıç ve bitiş noktalarının gösterildiği
bir kuruluş planlamasıdır


#46

SORU:

Fizibilite çalışmaları hangi alanda yapılır?


CEVAP:

Bu çalışmada, kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri, kurulacağı yer ile ilgili araştırmalar yapılır


#47

SORU:

Ekonomik araştırmalar hangi konuları kapsar?


CEVAP:

Piyasa araştırması ve talep tahmini
• Kuruluş yerinin seçimi,
• Büyüklük ve kapasite seçimi konuları 


#48

SORU:

Hukuki araştırmalar hangi konularda yapılır?


CEVAP:

İşletmelerin kurulacağı yerin seçimi, kurulması ve üretim için gerekli izinlerin (ruhsatların) alınması, sermaye ihtiyacı, vergi tahakkuku, kredi sağlama olanakları gibi konular hukuksal araştırma yapılarak sağlanır.


#49

SORU:

Örgütsel araştırmalar sürecinde neye karar verilir?


CEVAP:

Örgütsel araştırmalar sürecinde, işletmede kimlerin çalışacağı, hangi yetki ve sorumluluklarla görev yapacakları, işletmenin nasıl işgücüne ve bölümlendirmeye sahip olması gerektiği gibi konulara karar verilir


#50

SORU:

Verimlilik nedir?


CEVAP:

Verimlilik, emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji ve bilginin etkin kullanımıdır


#51

SORU:

Kuruluş yeri neresidir?


CEVAP:

İşletmelerin belirledikleri amaçlara ulaşmaları için faaliyetlerini sürdürecekleri yerdir


#52

SORU:

Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler nelerdir?


CEVAP:

Hammadde

Pazara yakınlık

Ulaştırma

İşgücü

Enerji ve Su Kaynakları

İklim koşulları

Teşvik ve Sınırlamaları


#53

SORU:

İşletmelerde büyüme nedir?


CEVAP:

İşletmelerde büyüme, işletmenin kuruluşundan itibaren, yapısın oluşturan
maddi ve beşeri unsurlarda oluşan gözlenen ve ölçülebilir değişmeler ve gelişmelerdir.


#54

SORU:

İşletmelerin büyüme nedenleri nelerdir?


CEVAP:
 • İşletmelerin kârlarını arttırmak istemeleri
 • Piyasada iyi bir yer edinerek ham maddeye daha kolay ve uygun şartlarda
  ulaşmak istemeleri
 •  Büyük işletmelerin yenilikleri takip etmesi ve satın almasının daha kolay olması
 •  İşletmeler büyüdükçe, iş arayanların veya yöneticilerin de çalışmak istediği, daha fazla tercih edilen işletmeler olmaları
 •  Büyük işletmelerin, diğer işletmelerle, yerel yönetimle, resmî dairelerle ve
  medyayla da ilişkilerinin iyi olmasıdır.

#55

SORU:

İşletmelerde büyüme kaç türlüdür?


CEVAP:

İşletmelerin büyümesi, iki türlüdür: içsel ve dışsal büyüme.


#56

SORU:

İçsel büyüme kaç türlüdür?


CEVAP:

İçsel büyüme yatay veya dikey olmak üzere iki türlü bir büyümedir.


#57

SORU:

Yatay büyüme nedir?


CEVAP:

Yatay büyüme, işletmelerin kaynaklarını kullanarak büyümesidir.


#58

SORU:

Yatay büyümede hangi stratejiler kullanılır?


CEVAP:

Yatay büyüme, pazara nüfuz etme, ürün farklılaştırma ve pazarı farklılaştırma
olmak üzere üç farklı strateji ile sağlanabilir.


#59

SORU:

Dikey büyüme nedir?


CEVAP:

Dikey büyüme, farklı faaliyetler gerçekleştiren ancak birbirlerini bütünleyen işletmelerin birleşmeleridir.


#60

SORU:

Dikey büyüme türleri nelerdir?


CEVAP:

Dikey büyüme, ileri doğru dikey büyüme ve geriye doğru dikey büyüme olmak üzere iki türlüdür.


#61

SORU:

Dışsal büyüme nedir?


CEVAP:

Dışsal büyüme; işletmelerin, başka işletmeleri ele geçirerek büyümeleridir.


#62

SORU:

Büyümenin yararları nelerdir?


CEVAP:
 • Pazarda yer edinme
 • Tanınmak ve marka olmak
 • Ar-ge farkı
 • Uluslararası bağlantılar
 • Uzmanlık

#63

SORU:

Büyümenin sakıncaları nelerdir?


CEVAP:
 • Bürokrasi
 • Çalışanların olumsuz etkilenmesi
 • Koordinasyon sorunu

#64

SORU:

Büyümenin sakıncaları başa çıkma yöntemleri nelerdir?


CEVAP:
 • Büyükten küçüğe yaklaşımı
 • Küçükten büyüğe yaklaşımı

#65

SORU:

Hukuki birleşme türleri nelerdir?


CEVAP:

Hukuki birleşme türleri; centilmenlik anlaşması, konsorsiyum, kartel, konsern, tröst, holding ve merger (tam birleşme) olarak sayılabilir