GENEL MUHASEBE I Dersi MUHASEBE SÜRECİ soru cevapları:

Toplam 49 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Muhasebe sürecinde düzenlenecek belgeler nasıl belirlenir?


CEVAP: Belgelendirme, mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemidir. Bazı belgelerde bulunması gereken asgari unsurlar Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gibi yasalarla düzenlenirken bazı belgelerin kullanımı ve belgelerde bulunması gereken unsurlar, işletme tarafından belirlenir.

#2

SORU: Dönem içi mali işlemler nasıl kaydedilir?


CEVAP: Dönem içi işlemler; • Önce yevmiye defterine maddeler şeklinde ve • Yevmiye defterinden de büyük deftere aktarma şeklinde kaydedilir.

#3

SORU: Kapanış kayıtları nasıl yapılır?


CEVAP: Kapanış kaydı, dönem sonu bilançosundan yapılacaktır. Dönem sonu bilançosunun; • Pasifi, yapılacak kapanış yevmiye kaydının borç tarafına; • Aktifi, alacak tarafına kayıtlanacaktır. Bu kayıttan sonra büyük defter hesaplarının tamamı kapanmış olacaktır.

#4

SORU: İşletmenin finansal tabloları neye göre düzenlenir?


CEVAP: Her dönem sonunda çıkarılan son mizan, kesin mizandır. Bu mizanda kalanlar, işletmenin fiili durumunu gösteren tutarlarıdır. Kesin mizana göre işletmenin finansal tabloları düzenlenir.

#5

SORU: Yasal düzenlemelere tabi belgeler nelerdir?


CEVAP: Yasal düzenlemelere tabi belgelere; • Fatura, • Sevk irsaliyesi, • İrsaliyeli fatura, • Yazar kasa fişi, • Perakende satış fişi, • Çek, Taşıma belgeleri, • Adisyonlar, • Senetler ve • Çekler örnek verilebilir. • Gider pusulası, • Serbest meslek makbuzu, • Müstahsil makbuzu,

#6

SORU: Bir muhasebe dönemi hangi tarihleri kapsar?


CEVAP: Muhasebe dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

#7

SORU: Muhasebe süreci hangi aşamalardan oluşur?


CEVAP: Muhasebe sürecinin aşamaları şunlardır: • Açılış kayıtları, • Dönem içi mali işlemlerin kayıtlan, • Ara mizanlar, • Genel geçici mizan, • Envanter ve envanter kayıtlan, • Kesin mizan, • Finansal tabloların düzenlenmesi, • Kapanış kayıtları.

#8

SORU: Faaliyetine devam eden işletmelerde muhasebe süreci ne zaman başlar?


CEVAP: Faaliyetine devam eden işletmelerde muhasebe süreci dönem başı yevmiye kayıtları ile başlar.

#9

SORU: Yeni kurulan işletmelerde muhasebe süreci ne zaman başlar?


CEVAP: Muhasebe süreci, yeni kurulan işletmelerde kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonraki açılış kaydı ve kuruluş bilançosu ile başlar. Süreç; dönem içi mali olaylara ait belgelerin toplanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve mali tabloların düzenlenmesine kadar devam eder.

#10

SORU: Yeni kurulan işletmelerde açılış kayıtları nasıl yapılır?


CEVAP: Açılış kaydı için yeni kurulan işletmelerde öncelikle kuruluş envanteri çıkarılır, kuruluş envanteri kullanılarak kuruluş bilançosu hazırlanır. Hazırlanan kuruluş bilançosunun varlıkları yevmiye maddesinin borç tarafına, kaynakları ise alacak tarafına kayıtlanır.

#11

SORU: Muhasebe sürecinin girdileri nelerdir?


CEVAP: Muhasebe süreci aslında verileri bilgiye dönüştüren bir sistemdir. Mali olayların gerçekleştiğini gösteren belgeler, sistemin girdileridir.

#12

SORU: Türk Ticaret Kanunu’na göre defterler nasıl tutulur?


CEVAP: Defterler; üçüncü kişi uzmanların, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

#13

SORU: Muhasebede bilgi akış sürecinin çıktıları nelerdir?


CEVAP: Bilgi akış sürecinin çıktısı, işletme yönetiminin sorumluluğunda düzenlenecek finansal tablolardır. Bilgi akış sürecinin çıktısı; • Finansal durum tablosu, • Kapsamlı gelir tablosu, • Nakit akış tablosu, • Öz kaynaklar değişim tablosu ve • Açıklayıcı notlardır.

#14

SORU: İşletmelerin düzenlediği belgeler nelerdir?


CEVAP: İşletmelerin kendi ihtiyaçlarından belgelere; doğan • Tahsilat ve tediye makbuzları, • Çek alındı verildi makbuzları, • İşletme içi sevkiyat belgeleri, • Mutabakatlaşma mektupları, • Cari hesap ve stok kartları örnek olarak verilebilir.

#15

SORU: Vergi Usul Kanunu’na göre işletmeler, hangi amaçlan karşılamak için defter tutarlar?


CEVAP: İşletmeler, aşağıda verilen amaçlan karşılamak için defter tutarlar: • Vergi ile ilgili hesap durumunu tespit etmek, • Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek, • Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek, • İşletmelerin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek, • İşletmelerin hesap ve kayıtlarının yardımıyla 3.şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

#16

SORU: Muhasebe sürecinde kayıtlar neye dayandırılarak yapılır?


CEVAP: Muhasebenin temel kavramlarına uygun bir kayıt ortamının sağlanması için yapılan her kaydın mutlaka ama mutlaka bir belgeye dayandırılması gereklidir.

#17

SORU: Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal defterler nelerdir?


CEVAP: TTK’na göre yasal defterler; • Yevmiye Defteri, • Defter-i Kebir, • Envanter Defteri ve • Pay Defterinden oluşmaktadır.

#18

SORU: Muhasebede kayıt işlemi nedir?


CEVAP: Muhasebede kayıt yapmak, basit bir işlem olmayıp mali bir olayın işletmeyi nasıl etkilediğini belirlemek ve kurumsal hafıza oluşturmak için gerçekleştirilen bir faaliyettir. Kayıt işlemi, muhasebenin temel yapı taşıdır.

#19

SORU: Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari defterler nelerdir?


CEVAP: TTK’na göre işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan; • Pay Defteri, • Yönetim Kurulu Karar Defteri, • Genel Kurul Toplantı ve • Müzakere Defteri ticari defterlerdir.

#20

SORU: Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari defterleri hangi kurum onaylar?


CEVAP: Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı, ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.

#21

SORU: Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutma bakımından işletmeler nasıl sınıflandırılır?


CEVAP: İşletmeler, defter tutma bakımından yasada belirlenen ölçüler çerçevesinde; • Birinci sınıf işletmeler ve • İkinci sınıf işletmeler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Birinci sınıf işletmeler, bilanço esasına göre defter tutarlar; ikinci sınıf işletmeler ise işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

#22

SORU: Vergi Usul Kanunu’na göre işlemler, defterlere en geç kaç günde kaydedilmek zorundadır?


CEVAP: İşlemlerin defterlere günü gününe geçirilmesi esas olmakla birlikte işlemler en geç 10 gün içinde defterlere kaydedilmelidir. Kayıtlarını sürekli olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkililerin imzasını taşıyan belgelere dayanarak yürüten işletmelerde işlemlerin sözü geçen belgelere kaydedilmesi, deftere işlenmesi yerine geçer. Ancak bu durumda işlemler, en geç 45 gün içinde deftere yazılmalıdır.

#23

SORU: Vergi Usul Kanunu’na göre işletmeler, defterlerin tasdik işlemi hangi tarihlerde notere yaptırmak zorundadır?


CEVAP: İşletmelerin, defterlerin tasdik işlemini notere yaptırmak zorunda olduğu tarihler şöyle sıralanabilir: • Faaliyetine devam edenler; ertesi yıl kullanacakları defterleri içinde bulundukları yılın aralık ayı içinde, • Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler; işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi mükellefiyeti kalkanlar ise muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde, • Defterlerin dolması hâlinde veya diğer nedenlerle bir yıl içinde defter kullanmak zorunda kalanlar, kullanmadan önce, • Aynı defteri ertesi yıl da kullanmak isteyenler, kullanacağı yılın ocak ayı içinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.

#24

SORU: Vergi Usul Kanunu tutulması zorunlu defterlerden hangilerine tasdik zorunluluğu getirmiştir?


CEVAP: Tutulması zorunlu olan defterlerden; • Yevmiye Defteri ve • Envanter Defteri’nin tasdik zorunluluğu vardır.

#25

SORU: Birinci sınıf işletmeler hangi defterleri tutmak zorundadırlar?


CEVAP: Birinci sınıf işletmeler; • Yevmiye Defteri, • Defteri Kebir ve • Envanter Defteri tutmak zorundadırlar.

#26

SORU: İkinci sınıf işletmeler hangi defterleri tutmak zorundadırlar?


CEVAP: İkinci sınıf işletmelerin işletme hesabı esasına göre tutmak zorunda olduğu ve tasdike tabi defteri, işletme hesabı defteridir.

#27

SORU: Fatura düzenlenmesi süresi ne kadardır?


CEVAP: Fatura düzenlenmesi süresi Vergi Usul Kanunu’na göre 7 gündür ve muhasebe kayıtlarına kaynak olarak faturanın elde edilmiş olması gereklidir.

#28

SORU: İşletmelerce isteğe bağlı tutulan yardımcı defterler nelerdir?


CEVAP: İşletmeler, yasal olarak belirtilen defterler dışında kendi ihtiyaçları doğrultusunda; • Cari hesap, • Stok, • Kıymetli evraklar ve • Kasa hareketlerini izlemek amacı ile yardımcı defter tutarlar.

#29

SORU: Yevmiye defterinin tanımı nedir?


CEVAP: Yevmiye defteri (Günlük defter), işletmenin karşılaştığı finansal nitelikli bir işlemi borç ve alacak ilişkisini birlikte değerlendirerek madde adı verilen alan içinde gösteren ve tutulması yasalarca zorunlu olan fiziki veya elektronik bir defterdir.

#30

SORU: Muhasebede fişleri ne amaçla kullanılmaktadır?


CEVAP: Mali nitelikli işlemlere ait belgelerin doğrudan tutulması zorunlu defterlere kaydedilmesindeki olası hataları azaltmak amacıyla muhasebede fişleri kullanılır.

#31

SORU: Vergi Usul Kanunu’na göre işlemlerin defterlere kaydedilmesinde hangi kurallara uyulmak zorundadır?


CEVAP: İşlemlerin defterlere kaydedilmesinde uyulması gereken kurallar şöyle sıralanabilir: • Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur. • Defterler mürekkepli kalemle yazılır. Toplamlar, geçici olarak kurşun kalemle alınabilir. • Defterlerde usulen yazılmaya ayrılmış olan satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz, satır aralarına yazılamaz. • Defterlerin sayfaları ciltten koparılamaz, yırtılamaz. Hareketli yapraklı defterler kullanılıyorsa bunların sırası bozulamaz, yırtılamaz. • Defterlere geçirilen bir kaydı çizmek, silmek veya kazımak suretiyle okunamaz hâle getirmek yasaktır. • Yevmiye defterinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Yevmiye defteri dışında kalan defterlerdeki yanlışlar; • Yanlış yazılan rakam veya yazının okunacak şekilde çizilmesi; • Üst yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusunun yazılması yolu ile düzeltilir.

#32

SORU: Yevmiye defterine kaç farklı şekilde yevmiye maddesi yapılır?


CEVAP: Yevmiye defterinde üç farklı madde şekli kullanılabilir: • Bir hesap borçlu iken bir hesap alacaklı ise basit madde, • Bir hesap borçlu iken birden çok hesap alacaklı ise veya birden çok hesap borçlu iken bir hesap alacaklıysa bileşik madde, • Birden çok hesap borçlu iken birden çok hesap alacaklı ise karışık madde.

#33

SORU: Yevmiye defterine yapılan kayıtlar nereye aktarılır?


CEVAP: Maddeler şeklinde yevmiye defterine yapılan kayıtlar, yevmiye defterinden hesap şeklindeki büyük defterin borç alacak sütunlarına aktarılır.

#34

SORU: Defter-i Kebir’in tanımı nedir?


CEVAP: Bir faaliyet dönemi boyunca finansal tabloların hazırlanabilmesi için bilanço kalemlerinde ve gelir ve giderlerde ortaya çıkan değişmeleri saptamak üzere hesaplara ihtiyaç bulunmaktadır. Hesapların işleyişini gösteren yasal deftere ise “büyük defter” veya “defter-i kebir” adı verilmektedir.

#35

SORU: Sayfa numaralarının takibi açısından yevmiye defteri ile büyük defter arasındaki fark nedir?


CEVAP: Yevmiye defterinde sayfa numaraları, sıra numara şeklinde takip ederken büyük defterin sayfa numaraları sıra olarak değil karşılıklı olarak devem eder (1-1, 2-2, 3-3 gibi). Kayıtlarını bilgisayar ortamında tutan işletmelerde büyük defter sayfa numaraları, sıra olarak devam eder.

#36

SORU: İşletme hesabı esası defterinin tanımı nedir?


CEVAP: Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen yıllık alım satımı, hacminin altında kalan ikinci sınıf işletmelerin tutacağı defter; işletme hesabı esası defteridir.

#37

SORU: Envanter işlemi ne zaman yapılır?


CEVAP: İşletmelerde envanter işlemi, 31 Aralık itibarıyla düzenlenen genel geçici mizandan sonra yapılır. Envanter (Bilanço) defterine yıl sonu itibarıyla envanter çalışmasından sonra kayıtlar yapılır.

#38

SORU: Muhasebede fişlerinde yapılan hatalı kayıtlar nasıl düzeltilir?


CEVAP: Fişlerde yapılan hatalı kayıtlar; • Hatalı fişin iptal edilmesi ve • Yeni fiş düzenlenmesi ile düzeltilir. Kayıtlar, fişler aracılığı ile defterlere yapılacağından olası hatalar fiş üzerinde düzeltildikten sonra kaydedilmiş olacaktır.

#39

SORU: Muhasebede fişler nasıl sınıflandırılır?


CEVAP: Muhasebede tutulan fişler üçe ayrılır: • Para tahsilatlarına ait belgelerin toplandığı fişe tahsil fişi, • Çeşitli nedenlerle yapılan ödemelere ait belgelerin toplandığı fişe tediye fişi ve • Mali olay gerçekleştiği anda işletme kasası ile ilgisi yoksa bu tip mali olaylara ait belgelerin toplandığı fişe ise mahsup fişi denir.

#40

SORU: Bütün mizan çizelgeleri için genel kural nedir?


CEVAP: Mizanda, tutar ve kalan sütunlarının tutarlarının birbirine eşit olması gerekir. Bu tutarların eşit olmaması, yapılan işlemlerde bir hata veya eksiklik söz konusu olduğu anlamına gelir.

#41

SORU: Mizanların düzenlenme amacı nedir?


CEVAP: Mizanlar, yevmiye defterinden büyük deftere rakamların matematiksel olarak doğru aktarıldıklarını belirlemek amacıyla düzenlenen çizelgelerdir.

#42

SORU: Genel geçici mizanın temel özelliği nedir?


CEVAP: Genel geçici mizan, dönem sonu, yani 31 Aralık itibarı ile düzenlenen ilk zorunlu mizan olup işletmenin kayıtlı durumunu gösterir.

#43

SORU: Kesin mizanda borç ve alacak kalanları neyi ifade eder?


CEVAP: Kesin mizan; • Borç kalanları; dönem sonu bilançosunun varlıklarını, yani aktifini, • Alacak kalanları ise kaynaklarını, yani pasifini oluşturur.

#44

SORU: Kesin mizan nedir?


CEVAP: Dönem sonu envanter ve düzeltici kayıtlardan sonra düzenlenecek mizana, kesin mizan denir. İşletmenin dönem sonu bilançosu kesin mizandan çıkarılır.

#45

SORU: Geçici mizan nedir?


CEVAP: İşletmelerin her ay sonu düzenlediği mizana “aylık mizan” veya “geçici mizan” adı verilir.

#46

SORU: Kesin mizanda hangi hesaplar kalan vermektedir?


CEVAP: Kesin mizanda, sadece bilanço hesapları kalan vermekte; sonuç hesapları ve maliyet hesapları kalan vermemektedir.

#47

SORU: Faaliyetine devam işletmelerde açılış kayıtları nasıl yapılır?


CEVAP: Öteden beri faaliyetini sürdüren işletmeler için açılış kaydı bir önceki dönem sonu bilançosu, aynı zamanda dönem başı bilançosudur. Açılış kaydı, dönem başı bilançosundan yapılır. Dönem başı bilançosunun; • Varlıkları, yevmiye maddesinin borç tarafına; • Kaynakları, alacak tarafına kayıtlanarak yapılır.

#48

SORU: Ara mizanlar hangi sürelerde düzenlenir?


CEVAP: Ara mizanlar, bir faaliyet dönemi sonuna kadar planlanan sürelerde (aylık, üç aylık vb.) düzenlenir.

#49

SORU: Yardımcı Defterler hangi amaçla tutulurlar?


CEVAP: Tutulması zorunlu yasal defterler dışında işletmeler, ihtiyaçları doğrultusunda, ana hesaplara ilişkin ayrıntılı bilgi gösteren yardımcı hesapları yardımcı defterlere kaydederler. Ana hesabı oluşturan birden çok unsur var ise her bir unsura ait mali olayları takip edebilmek amacı ile tutulurlar.