GENEL MUHASEBE I Dersi ALACAKLAR soru cevapları:

Toplam 37 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Diğer Alacaklar nedir?


CEVAP: Diğer alacaklar , dışında ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi beklenen senetli veya senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacaklar ve şüpheli alacak karşılığından oluşmaktadır. Tekdüzen Hesap Planı’nda bu tür alacaklar 13 Diğer Alacaklar grubu altında yer almaktadır. 30. Ortaklardan Alacaklar hesabı nedir? Cevap: Ortakların henüz yerine getirmedikleri sermaye taahhütleri, işletmeden çekilen paralar veya ödünç aldıkları paralar için işletmeye olan kısa vadeli borçları söz konusu olabilmektedir. Ortaklara verilen borçlar, finansal raporların hatalı analiz edilmesini önlemek amacıyla ayrı bir hesapta izlenmelidir. İşletme ortaklarından olan bu alacaklar 131 Ortaklardan Alacaklar hesabında izlenir. Ortaklardan Alacaklar hesabının borç kalanı, ortakların işletmeye olan borçlarının ne kadar olduğunu göstermektedir. Ortaklar işletmeden borç para aldıklarında bu hesap borçlanır, ortakların almış oldukları borçlarını ödemeleri durumunda ise bu hesap alacaklanır.

#2

SORU: İştiraklerden alacaklar nedir?


CEVAP: İşletmeler; • Faiz, kâr payı, kira geliri gibi yan ve ek gelir elde etmek, • Müşteri ve satıcılarla iyi ilişkiler kurmak, • Diğer şirketler üzerinde kısmen veya tam olarak kontrol sağlamak, • Yeni ürünlere ve teknolojik yeniliklere sahip olmak, • Gelecekte bazı nedenlerle finansal gücünü korumak gibi ana faaliyet konuları ile doğrudan ilişkili olmayan varlıklara yatırımda bulunabilir. Ana faaliyet gelirleri dışında yardımcı bir ilişkiye sahip olan bu tür varlıklara yatırımlar denir. Yapılan bu yatırımlardan biri de iştirak şeklinde yapılan yatırımlardır. İştirak, yatırımcı işletmenin adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dâhil olmak üzere, iş ortaklığı veya bağlı ortaklık niteliğinde olmayan, ancak üzerinde önemli etkisi bulunduğu işletmelerdir.

#3

SORU: İştirak ilişkisinden bahsedebilmek için gereken şartlar nelerdir?


CEVAP: İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az %10, en fazla %50 oranında bulunması gerekir. İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç kaydedilirken elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.

#4

SORU: İştirakler nasıl kaydedilir?


CEVAP: İştirakler, elde edildiklerinde satın alma maliyetleri üzerinden kaydedilir. Daha sonraki süreçte yapılan iştirakin değerinde meydana gelen değişmeler, yatırımcı işletmenin (payı oranında) payını yansıtacak şekilde düzeltilir ve bu şekilde yatırımcı işletme, yatırım yapılan işletmenin kâr veya zararından kendi payına düşen kâr veya zararı muhasebeleştirir. Bu yönteme öz kaynak yöntemi adı verilir. Bu yöntemde iştirak yatırımının getirisi sadece bilançoyu etkilemektedir. Bilançoda iştiraklerin net defter değeri görülmektedir. Temettü tahsilatları ise gelir tablosuna yansıtılmamaktadır.

#5

SORU: Senedin iskontosu veya senedin kırdırılması nedir?


CEVAP: İşletmenin sahip olduğu senedi vade tarihinin sonuna kadar kendisi beklemek yerine vade farkını bankanın alması karşılığında bankaya temlik edebilir. Bu durumda senedin bankaya iskonto ettirilmesi ile senet işletmenin mülkiyetinden çıkar. Ancak senedi satan işletmenin bankaya olan sorumluluğu, senedin banka tarafından tahsil edilmesine kadar devam eder. Senedin vadesinde bankaya ödenmemesi durumunda bankanın senedi satan işletmeye rücu etme hakkı söz konusudur.

#6

SORU: Alacak senetlerin temliki nasıl yapılır?


CEVAP: Senetler ciro edilerek senet üzerindeki alacak hakkı üçüncü bir kişiye devredilir. Bu şekildeki ciroya temlik cirosu denir. Temlik cirosu ile senedin alacaklısına sağladığı tüm haklar, ciro edilen kişiye geçer. Senet cirosunda da senet iskontosunda olduğu gibi ciro eden kişi, senet ödeninceye kadar senetten sorumludur. Diğer bir ifade ile ciro edilen senet, vadesinde borçlusu tarafından ödenmez ise ciro eden kişiye dönüş hakkı söz konusudur. İşletmeler, alacak senetlerinin vade farkını da içeren nominal değerini vade tarihinde tahsil etmeyi beklemek yerine senedi ciro etmeyi tercih etmektedir. Böylece işletme, sahip olduğu alacak senetlerini nakit benzeri olarak kullanabilmektedir.

#7

SORU: Personelden alacaklar nedir?


CEVAP: İşletmede çalışan personel; • İşletmeden kısa vadeli borç para alabilir; • İşletmenin sosyal imkânlarından, demirbaşlarından yararlanabilir veya • Kendisine verilen mali sorumluluk nedeni ile bazı açıklar (kasa açığı, stok açığı gibi) verebilir. İşletmenin tüm çalışanlarına çeşitli nedenlerle kısa bir süre için verdiği borçlar 135 Personelden Alacaklar hesabında izlenmektedir. Çeşitli görevlendirmeler nedeni ile verilen ve görev sonrası mahsup edilecek olan alacaklar, bu hesapta değil Verilen Sipariş Avansları hesabında takip edilir.

#8

SORU: Diğer çeşitli alacaklar nedir?


CEVAP: Diğer çeşitli alacaklar; ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve personel dışında kalan kişi ve kurumlardan olan alacakların takip edildiği hesaptır.

#9

SORU: Alıcılar hesabının özellikleri nelerdir?


CEVAP: Alıcılar hesabı, aktif karakterli bir toplayıcı (ana) hesaptır ve her bir müşteriye ait alacağın sağlıklı takip edilebilmesi için bu hesaba bağlı yardımcı hesapların açılmasını gerekli kılmaktadır. Alıcılar hesabı, sadece işletmenin temel faaliyet konusu olan ticari malların satışı sonucunda doğan ve belgeye dayandırılmayan alacaklar için kullanılır. Alacağın doğması ile hesaba borç, tahsil edilmesi ile hesaba alacak kaydedilir. Bu hesap, aktif karakterli bir hesap olduğu için kalan verirse borç kalanı verir ve hesabın borç kalanı, işletmenin müşterilerinden olan toplam senetsiz alacak tutarının ne kadar olduğunu ifade eder.

#10

SORU: Dönen Varlıklar kapsamında yer alan Ticari Alacaklar grubuna ilişkin hesaplar nelerdir?


CEVAP: Dönen Varlıklar kapsamında yer alan Ticari Alacaklar grubuna ilişkin hesaplar şöyledir: • 120 Alıcılar, • 121 Alacak Senetleri, • 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-), • 125 Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı (-), • 126 Verilen Depozito ve Teminatlar, • 127 Diğer Ticari Alacaklar, • 128 Şüpheli Alacaklar, • 129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-).

#11

SORU: Kabul u rücu nedir?


CEVAP: Teminata verilen senetlerin mülkiyeti, tahsil edilinceye kadar senedi teminata veren işletmeye aittir. Eğer senet vadesinde ödenmez ise senedi alan işletmenin senedi teminat olarak veren işletmeye geri dönme hakkı olabilir. Bu tür işleme kabulü rücu denir.

#12

SORU: Bono (Emre yazılı senet) nedir?


CEVAP: Bono, kambiyo senetlerinden olup, ticari faaliyet sonucunda borçlunun alacaklısına olan borcunu belirli bir vade sonunda belirli bir faize katlanarak kayıtsız ve şartsız ödeyeceğini gösteren belgedir. Senedin üzerindeki yazılı olan değere nominal değer denilir. Senet bu değere ancak vade sonunda ulaşır. Bono ile ikili bir ticari ilişki düzenlenmektedir. Bu ilişkide, borçlu hem senedi düzenleyen keşideci hem de borcu ödeyecek olan muhatap rolünü üstlenmektedir. Bu nedenle bonoyu düzenleyen kişi, tıpkı bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur. Lehtar ise bonoda alacaklı olarak görünen kişidir.

#13

SORU: Ticari alacaklar nedir?


CEVAP: Ticari malların veya sunulan hizmetlerin belirli bir vadeye bağlı satışı sonucunda ortaya çıkan alacaklara Ticari Alacaklar denmektedir.

#14

SORU: Çek ve senede bağlanmamış hesaplar hangi hesapta izlenir?


CEVAP: İşletmelerin ana faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından ortaya çıkan, çek ve senede bağlanmamış alacaklar; 120 Alıcılar hesabında izlenir.

#15

SORU: Alacak Senetleri nasıl tahsil edilir?


CEVAP: Alacak senetleri, senedin üzerinde yazılı vade tarihinde tahsil edilebilir duruma gelmektedir. Vadesi dolan alacak senetleri ya Banka aracılığıyla ya da borçlunun işletmeye ödeme yapması ile tahsil edilir. Borçlunun vadesi dolan alacak senedini nakit sıkıntısı nedeniyle yeni bir senet düzenleyerek ödemesi de mümkündür. İşletmenin alacak senetlerini tahsil etme biçimine göre alacak senetlerinin bulunduğu yer değişeceği için alt hesaplarda değişiklik gerçekleştirilir. Eğer işletme vadesine kısa bir sure kalan bir alacak senedini bankaya tahsil edilmesi için göndermiş ise bu durumu alacak senetleri alt hesaplarında bilgi kaydında göstermesi gereklidir.

#16

SORU: Vadeli satış nedir?


CEVAP: İşletmelerin ana faaliyet konuları kapsamında yapmış oldukları mal ve hizmet satışlarını, nakit karşılığında yapmaları her zaman mümkün değildir, bedeli belirli bir vade sonunda ödenmek üzere yapılan mal ve hizmet satışlarına vadeli satış denir.

#17

SORU: Alacak senetlerinde yardımcı hesapların özellikleri nelerdir?


CEVAP: Alacak senetlerinin mutlaka bir yardımcı hesap ile birlikte işlem görmesi gerekir. Bu yardımcı hesaplar, senedin durumunu belirleyen ifadeler ile isimlendirilir. Örneğin; • Cüzdandaki Senetler, senedin işletmenin kullanımına hazır kasasında bulunduğunu; • Tahsildeki Senetler, senedin bankaya tahsil edilmek amacı ile teslim edildiğini; • Teminattaki Senetler, bir işin yapılması amacı ile ilgili senedin teminat olarak başka bir kuruma verildiğini ve • Protestolu Senetler ise tahsil edilemeyen senedin protesto (borçluya senedin vadesinin dolduğunu bildirmek) edildiğini gösterir.

#18

SORU: İştirak işleminden kaynaklanan alacaklar nasıl takip edilir?


CEVAP: İştirak işlemlerinden kaynaklanan alacaklar 132 İştiraklerden Alacaklar hesabında takip edilir. Alacağın doğması durumunda bu hesap borçlandırılır. Alacağın tahsil edilmesinde ise alacaklandırılır. Hesabın kalanı, iştiraklerden olan alacağın toplamını göstermektedir.

#19

SORU: Vade farksız satış usulü nedir?


CEVAP: İşletme, alacağa dayalı ticari malların satışlarında müşterinin belirli bir süre sonra ödeme yapma talebinin kabul etmesi durumunda, müşteriden vade farkına ilişkin parasal bir değer isteyebilir. Ancak işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün piyasa koşullarına bağlı olarak vade farksız satış işlemleri de gerçekleştirilebilir. Bu durumda satış hasılatı gerçeğe uygun değeri üzerinden tespit edilmiş demektir.

#20

SORU: Malların vadeli satışlarında peşin değere eklenen vade farkı nasıl kayda alınır?


CEVAP: Ticari mallar, gerçeğe uygun değerleri ile satışa sunulur. Bu değer, ticari malların peşin değerini ifade etmektedir. Eğer işletme, mal satışlarını bazı nedenlerden dolayı peşin değer üzerinden satmak yerine, belirli bir süre sonra tahsil etmek durumunda kalırsa bu ek süre karşılığında müşterisinden bir bedel (faiz) talep edebilir. Bu ek bedel, vade farkı veya faiz olarak tanımlanır. Türkiye uygulamasında işletmelerin ticari mal satışı sonucunda vadeden kaynaklanan vade farkları, satış gelirleri eklenen bir unsur olarak muhasebeleştirilmektedir. Türkiye Muhasebe Standartları’na göre ise malların vadeli satışlarında peşin değere eklenen vade farkı, ticari mal veya sunulan hizmetin satış geliri içinde değil faiz gelirleri olarak kayda alınmalıdır.

#21

SORU: Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı hesabının özellikleri nelerdir?


CEVAP: İşletmelerin ticari malların satışında vade farkı alması durumunda Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı hesabı alacaklandırılır. Söz konusu faiz tahakkuk ettikçe tahakkuk eden tutar 642 Faiz Gelirleri hesabının alacağına, “Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı” hesabının borcuna kaydedilir. Böylece vade sonunda “Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı” hesabı söz konusu satış işlemine ilişkin olarak kalan vermez ve hesap kapanır. Satış işlemine ilişkin tahsil edilen Kdv ise toplam satış tutarı üzerinden hesaplanır. Mevcut Tekdüzen Hesap Planında Ertelenmiş Vade Farkı Gelirlerine ilişkin bir hesap bulunmamaktadır. Ancak işletmelerin vadeli satışlarında katlanmak zorunda kaldıkları vade farkının kayda alınması gerekmektedir. Bu nedenle mevcut Tekdüzen Hesap Planında boş bırakılan 125 kodu, 125 Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı hesabı ve bu hesabın altında açılacak Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri hesabı vade farkına ilişkin faiz gelirlerinin kaydedilmesinde kullanılacaktır.

#22

SORU: Vadeli satışlardan kaynaklanan alacaklar, Tek düzen hesap planında hangi hesapta incelenir?


CEVAP: Vadeli satışlardan kaynaklanan alacaklar, Tekdüzen Hesap Planında Ticari Alacaklar altında toplanan hesaplarda takip edilir.

#23

SORU: İşletmelerin ticari alacakları dışında kalan alacaklarına ne denir?


CEVAP: İşletmelerin ticari alacakları dışında kalan alacaklarına Diğer Alacaklar denir. Tekdüzen Hesap Planında bu tür alacaklar, Diğer Alacaklar altında toplanan hesaplarda takip edilir.

#24

SORU: Alacaklar, vadelerine göre kaça ayrılır?


CEVAP: Alacaklar, vadelerine göre; • Kısa ve • Uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. Vadeleri bir yıla kadar olan alacaklara kısa vadeli; vadesi bir yıldan daha uzun olan alacaklara ise uzun vadeli alacak denir. Kısa vadeli alacaklar dönen varlıklar grubunda; uzun vadeli alacaklar ise duran varlıklar grubunda yer alır. Alacaklar senede bağlı olmalarına göre; • Senetli ve • Senetsiz alacaklar olarak ikiye ayrılır.

#25

SORU: Alacak Senetlerinde teminat işlemi nasıl sağlanır?


CEVAP: İşletmeler genellikle bankalardan kredi sağlamak veya teminat mektubu almak için alacak senetlerini teminat olarak verebilir. Bir anlaşma uyarınca işin, verilen sözün, mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını; taahhüdün sorunsuz yerine getirileceğini kanıtlamak amacıyla sahip olduğu alacak senedini kefil olarak anlaştığı kuruma bırakabilir. Alacak senetlerinin teminat olarak verilmesinde teminat işlemi, senetlerin ciro edilmesi ile tamamlanır. Teminat cirosunda amaç, senetten doğacak alacak hakkını, ciro edilen kişiye emanet olarak vermektir. Teminat olarak verilen senedin arkasına “Bedeli teminattır.’’ veya “Bedeli rehindir.’’ ibaresini veya rehin etmeyi belirten diğer herhangi bir kaydı içermesi gerekmektedir. Teminat olarak verilen alacak senetleri, tahsil edilinceye kadar işletmenin mülkiyetindedir ve bir alacak senedinin teminata verilmesi, senetsiz alacaklarda bir azalma yaratmaz. Bu nedenle teminata verilen bir senedin nazım kayıtlarda gösterilmesi gereklidir.

#26

SORU: Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı nedir?


CEVAP: İşletme tarafından üçüncü kişilere bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. İşletmenin özellikle temel faaliyet konusu olan ticari malların alımına ilişkin olarak verdiği depozito veya teminatları bu hesap kapsamında izlemelidir. Bu hesapta nakit olarak verilen ve bir yıl içinde geri alınmak üzere verilen depozito ve teminatlar, Tekdüzen Hesap Planı’na göre 126 Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında dönen varlıklar içinde izlenmektedir.

#27

SORU: Depozito ne demektir?


CEVAP: Genel anlamda depozito verme, taahhüt sırasında yatırılan paradır. İşletme açısından depozito verme, üstlenilen işin yerine getirilmemesi durumunda katlanılacak zarar için önceden ödenen paradır. Verilen Depozito ve Teminatlar hesabının alt hesapları olabilir. Bu alt hesaplar ile verilen depozito ve teminatların kimlere verildiğinin takibi yapılır. Verilen depozito ve teminat, farklı işler ile ilgili olabilir. Bu durumda Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı depozito ve teminat verildiğinde borçlandırılır. Depozito ve teminat bedeli geri alındığında ise alacaklandırılır. Hesabın kalanı, ne kadar verilen depozito ve teminat olduğunu gösterir.

#28

SORU: Ortaklardan Alacaklar Hesabı hangi durumlarda kullanılamaz?


CEVAP: TTK’nın 358, maddesinde, “iştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Meğerki borç şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun” şeklinde yapılan düzenleme ile anonim şirketler ve limited şirketlerde ortaklardan alacaklar hesabının kullanımı yasaklanmaktadır. Bu yasağa uymayanlara ise ile ilgili Kanun’un 562. maddesi uyarınca cezai müeyyide uygulanacağı ve cezaların kapsamlarının neler olduğu açıklanmaktadır.

#29

SORU: Kambiyo senetlerine ait işlemler hangi hesapta izlenir?


CEVAP: Kambiyo senetlerine ait işlemler Tekdüzen Hesap Planı’nda, 121 Alacak Senetleri hesabında izlenmektedir. İşletmenin portföyüne çeşitli sebepler ile giren ve çıkan senetler, Alacak Senetleri hesabına bu senetlerin nominal değerleri ile kayda alınmaktadır. Bu nedenle bu hesabın herhangi bir tarihteki borç kalanının, portföyde bulunan alacak senetlerinin değerleri toplamına eşit olması gerekir.

#30

SORU: Poliçede kaç taraf vardır?


CEVAP: Poliçede; • Keşideci, • Lehtar ve • Muhatap olmak üzere üç taraf vardır. Keşideci, poliçeyi düzenleyen kişidir ve senedin ilk borçlusudur. Lehtar, poliçenin nominal değerinin alacaklısıdır. Lehtar poliçeyi başka kişilere de devredilebilir ve bu işleme ciro denilir. Muhatap, keşideci ile lehtar arasındaki borç-alacak ilişkisi dışında olmakla birlikte, keşideci tarafından poliçenin kendisine ibrazını kabul etmesi durumunda poliçenin borçlusu durumuna gelmektedir.

#31

SORU: Alacak Senetlerinde yenileme nasıl yapılır?


CEVAP: İşletmeler, yapmış oldukları mal ve hizmet satışı karşılığında herhangi bir teminat almayabilir. Bu durumda oluşan alacaklar ise 120 Alıcılar hesabında takip edilir. Ancak bu tür alacaklar, geçen süreç içinde müşteri ile yapılan anlaşmanın yerine getirilmemesine bağlı olarak senetli alacağa dönüşebilir. Bu dönüşüm, eski alacağın nominal değeri üzerinden olabileceği gibi alacağın gecikmesi nedeni ile vade farkını da içine alan yeni bir değer üzerinden gerçekleşebilir. Alacak senetlerinde yenileme, vade farklı ve vade farksız olmak üzere iki şekilde yapılır.

#32

SORU: İşletmelerin kredili olarak yapmış oldukları satıştan alınan belgeye ne ad verilir?


CEVAP: İşletmelerin her zaman peşin mal ve hizmet satışı yapmaları mümkün değildir. İşletmelerin kredili olarak yapmış oldukları satışları bir belge karşılığında yapması durumunda alınan belgeye Alacak Senedi adı verilir. Bu senetler ise 121 Alacak Senetleri hesabında izlenmektedir. İşletmeler ticari mal veya hizmet satışları karşılığında aldıkları senetlerle; alacakların tahsil edilememe riskini azaltmakta, nakit benzeri finansal varlık yaratmakta ve nakit sıkıntısını önlemektedir.

#33

SORU: Alacak senetleri kaça ayrılır?


CEVAP: Alacak Senetleri; • Adi senetler ve • Kıymetli evrak niteliğinde senetler olmak üzere ikiye ayrılır. Adi Senetler; Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlerdir. Ticari faaliyette bu tür senetlerin fazla önemi yoktur. Kıymetli Evrak Niteliğindeki Senetler; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir şekil şartı olan, belli bir hakkın bağlı olduğu ve senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği senetlerdir. Kıymetli evrak niteliğindeki senetler; • Kambiyo senetleri (ticari senetler) ve • Mal (emtia) senetleri olmak üzere ikiye ayrılır.

#34

SORU: Poliçe nedir?


CEVAP: Poliçe, işletme hukuku mevzuatında belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir senettir. Özel bir havale şekli olan poliçe, poliçeyi düzenleyen veya üçüncü kişiye veya senet taşıyıcısına (hamiline) belli bir tutarın ödenmesi hakkında diğer bir kişiye ödeme emri verir. Böyle bir emri alan, bu tutarın ödenmesini üstlenir; diğer bir deyişle poliçedeki tutarın ödenmesinden sorumlu olur.

#35

SORU: Bağlı ortaklıklardan olan alacaklar nedir?


CEVAP: İşletmenin, adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dâhil olmak üzere, ana ortaklık olarak bilinen başka bir işletme tarafından kontrol edilen işletmesi bağlı ortaklık olarak adlandırılmaktadır. Bağlı ortaklıkta kontrol, doğrudan yönetme gücü ile sağlanmaktadır. Ana ortaklığın bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarına ilişkin kararlarda tek başına yönetme gücü olması, bağlı ortaklığın kontrol edildiği anlamına gelmektedir. Bir işletmenin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer işlemlerden olan ve bir ticari işlem sonucu doğmamış bulunan alacakları 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabında takip edilmektedir. Alacağın doğması hâlinde bu hesap borçlandırılırken alacağın tahsil edilmesinde ise hesap alacaklandırılır.

#36

SORU: Ödememe Protestosu nedir?


CEVAP: Borcu ödememenin TTK’nun 724/1 maddesine göre, kabul etmeme veya ödememe protestosu denen resmî bir belge ile belirlenmesi zorunluluğu getirilmektedir. Ödememe Protestosu, ödememe hâlinin resmen tespit edilmesi işlemidir. Ödeme tarihini takip eden iki iş günü içinde yapılmalıdır. Protesto işlemi, noter tarafından yapılır. Protesto ayrı bir belge hâlinde düzenlenerek poliçeye bağlanır. Protestoya rağmen tahsil edilemeyen alacaklar takibe alınır. İşletmeler, noterlere yaptırdıkları protesto masraflarını kendi giderleri içinde göstermezler ve bu masrafları protestolu alacağa dâhil ederler.

#37

SORU: İşletmenin normal faaliyetleri sonucunda satıştan veya sunulan hizmetten doğan alacaklar ne olarak nitelendirilir?


CEVAP: İşletmenin normal faaliyetleri sonucunda satıştan veya sunulan hizmetten doğan alacaklar, senetli veya senetsiz olmasına ya da kısa vadeli veya uzun vadeli olmasına bakılmaksızın finansal araç olarak nitelendirilir. Ticari alacaklar ve alacak senetleri; gelecekte, sözleşmeden doğan, nakit alma hakkını temsil eden finansal varlık olarak tanımlanmaktadır.