GİRİŞİMCİLİK Dersi GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİ soru cevapları:

Toplam 21 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 18 Aralık 2006 tarihli Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ile ilgili olarak belirlemiş olduğu Anahtar Yeterlilikler Tavsiye Kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterlilikten biri nedir?


CEVAP:

Eğitim ve öğretimin her aşamasında "inisiyatif alma duygusu ve girişimcilik"


#2

SORU:

Girişimcilik nedir ve bireyin hangi özelliklerini kapsar?


CEVAP:

Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesindeki bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır. Bu kavram yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanı sıra hedeflere ulaşmada projeleri planlama ve yönetme yeteneğini de kapsar


#3

SORU:

Günlük yaşamda, çalışma hayatında ve toplum içerisinde çalışanların ve bireylerin sosyal ve ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek fırsatları daha iyi anlamalarına yardımcı olan ve birçok disiplini içerisinde barındıran kavram nedir?


CEVAP:

Girişimcilik


#4

SORU:

Girişimciliğin ilk kez 18. yüzyılın başlarında Fransa’da yaşayan İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılan tanımı nedir?


CEVAP:

Girişimciliğin tanımı ilk kez, 18. yüzyılın başlarında Fransa’da yaşayan İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Bu tanımda girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak ifade edilmiştir. Bu tanım, girişimcinin risk üstlenme özelliğini vurgulamakta ve bunu ortaya çıkarmaktadır


#5

SORU:

Kamu kuruluşlarındaki ve sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) girişimcilik eylemleri hangi isimlerle adlandırılmaktadır?


CEVAP:

“Kamu Girişimciliği” daha çok kamu kuruluşlarındaki girişimciliği açıklamaya çalışırken “Sosyal Girişimcilik” ise, sivil toplum kuruluşlarının (STK) girişimcilik eylemleri olarak bilinmekte ve incelenmektedir.


#6

SORU:

Ticari açıdan bakıldığında, girişimcinin tanımı nedir?


CEVAP:

Ticari açıdan bakıldığında, girişimci, ekonomik mal veya hizmet üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini biraraya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişilerdir.


#7

SORU:

İktisatçılar açısından bakıldığında girişimcinin tanımı nedir?


CEVAP:

İktisatçılar açısından bakıldığında girişimci, değerlerini fazlalaştırmak amacıyla kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren, yenilikler ve yeni bir düzen getiren kişi olarak tanımlanmaktadır.


#8

SORU:

Girişimci kişilerde bulunması gereken temel kişisel özelliklerden biri olan ve "Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidir. Bir hayale sadık kalırken aynı zamanda piyasa gerçekliğinin de farkında olmaktır. Bu gerçeklik, gerekiyorsa girişimcinin vizyonunu değiştirmesine bile yol açabilir." şeklinde tanımlanan özellik nedir?


CEVAP:

Esneklik.


#9

SORU:

Girişimci olmak için kişide bulunması gereken temel özelliklerden olan "Kararlılığı" tanımlayınız?


CEVAP:

Kararlılık, başarıya ulaşmak için duyulan normalin üzerinde güçlü bir arzudur. Aynı zamanda istikrar ve zor zamanlardan sonra yeniden kendini toparlama becerisini içerir. 9 kere bir sonuç alamasa da, girişimciyi 10. telefon aramasını yapmak için ikna eden de budur. Gerçek bir girişimci için para motivasyon kaynağı değildir. Başarı, motive eden temel faktördür, para ise bunun ödülüdür.


#10

SORU:

Girişimciler, olasılıkları gören ve bu olasılıkları gerçeğe dönüştüren değişim ajanlarıdır. Girişimcinin özellikleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda dört temel unsura dikkat çekilmektedir. Bu unsurlar nelerdir?


CEVAP:

Yaratım süreci, Çaba harcanması, Risk ve Getiri.


#11

SORU:

Girişimcilerin başarıları ve başarısızlıklarıyla ilgili yapılan dikkatli analizlerde, ekonomistler, gelecek vaat eden işletme sahiplerini yakından ilgilendiren anahtar faktörler tanımlamışlardır. Bunları dikkate almak riski azaltabilir. Karşıt olarak, bunları hesaba katmamak yeni bir işletmenin yok olmasına zemin hazırlayabilir. Bu faktörler nelerdir?


CEVAP:

Motivasyon, Strateji, Gerçekçi vizyon.


#12

SORU:

Kendi işini kurmayı düşünen kişilere sorulduğunda, verilecek olumlu cevaplarla başarılı bir girişimci olunacağını belirleyen sorulardan 3 tanesini yazınız?


CEVAP:

Hayal kırıklığına uğradığınızda, bununla başa çıkabilir ve olumlu bir ruh haliyle yeniden işe başlayabilir misiniz? İlgi odağı olmaktan, kendinizi veya yaptığınız işi satmaktan mutluluk duyar mısınız? Sizin için organize olmak kolay mıdır? Hayatınızı nasıl kontrol edebileceğinizi ve disiplin altına alabileceğinizi biliyor musunuz? Kabul edilebilir bir seviyede risk almaya razı mısınız? Yaratıcı yönünüzü nasıl gösterebileceğinizi biliyor musunuz? Hayal gücünüz var mı? Olumsuz gibi görünen birtakım koşulları ele alıp bunları fırsatlara dönüştürme becerisine sahip misiniz? Cesur ve sabırlı mısınız? Kendi işinizi kurduğunuzda yüzyüze kalacağınız özgürlük kısıtlamalarını ailenizle birlikte göğüsleyebilecek misiniz? İnandığınız şey uğruna savaşabilir misiniz? İnsanları sever misiniz? Daha önceden hiç yönetim deneyiminiz var mı? Sıradanlıktan nefret eder misiniz? Güvenilir misiniz ve kendinize güvenir misiniz? Birine veya birşeye gerçekten inandığınızda, diğer kişilerin yargılarını gözardı edebilir misiniz? İnsanları etkileme yeteneğine sahip misiniz? İnsanlar sizi coşkulu ve hayat dolu biri olarak tanımlayabilir mi? Zamanınızın çoğunda yalnız çalışma fikri hoşunuza gidiyor mu? Telefonlara çıkıp, yabancılarla konuşmak hoşunuza gider mi? Sabahleyin erkenden olumlu bir ruh haliyle uyanır mısınız? Finansal durumunuz tutarlı mı? Harekete geçmeden önce ev ödevlerinizi yapmaya istekli misiniz? Kolay sıkılır mısınız? İlişkilerinizde sinirlerinize kolaylıkla hakim olabiliyor musunuz? Kendinize gülmeyi becerebiliyor musunuz?  sorularından 3'ünü yanıt olarak alabiliriz.


#13

SORU:

Girişimci düşüncenin temellerinden olan Yenilikçi ve Yaratıcı Olma kavramını açıklayınız?


CEVAP:

Yenilikçi ve yaratıcı olma; problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Bu çözümler, yeni ürün ve hizmetler, yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılmasışeklinde tanımlanabilir.


#14

SORU:

OECD’ye göre yenilikçilik; süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir mal ya da hizmete, geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmektir. Avrupa Birliğinin bu tanıma ait daha geniş bir çerçevede çizdiği üç özelliği yazınız?


CEVAP:

OECD’ye göre yenilikçilik; süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir mal ya da hizmete, geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmektir. Avrupa Birliği ise bu tanıma daha geniş bir çerçeve çizmektedir. Bunlar; Ürün, hizmet ve ilgili pazarların kapsamının genişletilmesi ve yenilenmesi, Yeni üretim, dağıtım ve arz yöntemlerinin kurulması, İşgücünün yeteneğine, çalışma koşullarına, iş organizasyonuna ve yönetimine değişiklikler sunulması.


#15

SORU:

Girişimci düşüncenin temellerinden olan ve "Başkalarını takip etmek yerine, yenilikçi fikri zaman kaybetmeden, rakiplerinden daha fazla vizyon sahibi olduğunun bilinciyle sorumluluk üstlenip, gerekli kararları alarak harekete geçmektir." şeklinde tanımlanan özellik nedir?


CEVAP:

Öncü olma


#16

SORU:

Girişimci ile yönetici arasındaki fark nedir?


CEVAP:

Girişimci; geleceği hayal eden, değişim ajanı, vizyon sahibi ve fırsat kovalayan bir yapı sergilerken, yönetici planlayan, problemlere odaklanan ve daha çok organizasyonel işlerle ilgilenen bir yapıdadır.


#17

SORU:

Timmons Girişimcilik Süreci Modeli'nde yeni işletmeler için 3 önemli bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler nelerdir?


CEVAP:

Fırsat, girişimci ve yeni bir işletme yaratmak -ve onu geliştirmek için- ihtiyaç duyulan kaynaklar.


#18

SORU:

Carol Moore’un Girişimcilik Süreci Modeli'nde girişimcilik süreci birbirini takip eden olaylar ve aşamalar olarak tanımlanır. Bu aşamalar nelerdir?


CEVAP:

Yenilikçi fikir, operasyonları tetikleyecek olaylar, uygulama ve gelişme aşamalarıdır.


#19

SORU:

Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevlerine her gün yeni bir unsur eklenmektedir. Girişimcinin sahip olması gereken işlevlerden en önemli olanları nelerdir?


CEVAP:

Üretimi Organize Etme ve Sağlama, Ürün Çeşitliliği Sağlama, İstihdam Yaratma, Yeni Pazarlar ve Yeni Satış Yöntemleri Yaratma, Sermaye Birikimi Sağlama


#20

SORU:

"Girişimciler rekabetçi bir ortamda ayakta kalabilmek için fiyatlarını ayarlamakta ve ürün kalitelerini artırmaktadır. Maliyetlerini aşağı çekemeyen, fiyat ve kalite bakımından rakiplerinin gerisinde kalan girişimler pazar paylarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır." şeklinde tanımlanan ve girişimcinin sahip olması gereken en önemli işlevlerden olan özellik nedir?


CEVAP:

Üretimi Organize Etme ve Sağlama


#21

SORU:

Girişimcide bulunması gereken ve "Bir girişimciye başlangıç yaptırtan ve onu o şekilde tutan faktördür. Girişimciye, kendi vizyonuna inanmaları için başkalarını ikna etme gücü verir. Planlamanın yerine geçemez ama girişimcinin odaklanmış bir şekilde kalabilmesini ve girişimcinin planının diğer insanlar tarafından görülmesini ve uygulanmasını sağlar." şeklinde tanımlanan özellik hangisidir?


CEVAP:

Tutku