PAZARLAMA İLETİŞİMİ Dersi ÜRÜN,AMBALAJ,FİYAT VE DAĞITIM soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

İhtiyaç ve istekleri tatmin etmek üzere pazara sunulan herhangi bir şey olarak tanımlanan olgu hangisidir?

 1. Pazarlama
 2. Ürün
 3. Planlama
 4. Deneyim
 5. Yönetim


CEVAP:

Sözü edilen olgu üründür. Ürün, pazarlamanın kalbidir. Ürün denilince bir firma tarafından tüketiciye su­nulan soyut ve somut özelliklerin tümünü anlamak gerekir.


#2

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi ürünün somut özelliklerinden biri değildir?

 1. Boyut
 2. Renk
 3. Ambalaj
 4. Tat
 5. İmaj


CEVAP:

Ürünün somut özellikleri; boyut, özellikler, renk dayanaklık, ambalaj, tat vb. iken imaj somut değil soyut bir özelliktir. 


#3

SORU:
 1. Her ürün temelde üç katmana sahiptir (Şekil 6.2). Ürünün sahip olduğu bu her bir katman tüketiciye sunulan yararlara ek bir değer katar. Bir katman ürünün somut özelliklerine yoğunlaşırken başka bir katman ürünü soyut özelliklerine yoğunlaşır. Ürünün katmanlarının üç düzeyi vardır: Çekirdek yarar, gerçek yarar ve zenginleştirilmiş yarar şeklindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zenginleştirilmiş yarar değil gerçek yarara ait bir özelliktir?

  

 1. Garanti süreleri
 2. Kalite düeyi
 3. Teslimat ve Kredi
 4. Ürün desteği
 5. Satış sonrası hizmetler


CEVAP:

Kalite düzeyi bir ürünün gerçek yararına ait bir özelliktir. Diğer özellikler ise zenginleştirilmiş yarara ait özelliklerdir. B


#4

SORU:

Ürünler ya dayanalıklı ve dayanaksız ya da tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünleri şeklinde gruplara ayrılır. Dayanıklı ürünler kullanım ömürleri boyunca çok kez kullanılabilen ürünlerken; dayanıksız ürünler, ömürleri boyunca bir ya da birkaç kez kullanımla tüketilen ürünlerdir. Buna göre göre aşağıdakilerden hangisi dayanıksız ürünlere örnektir?

 1. Buzdolabı
 2. Televizyon
 3. Diş macunu
 4. Otomobil
 5. Ayakkabı


CEVAP:

Diş macunu birkaç kez kullanımla tüketilen bir üründür. Dolayısıyla dayanıksız bir ürün olarak görülür.   


#5

SORU:

Tüketim ürünleri; kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler olmak üzere dört farklı şekilde sınıflandırılırlar. Kolayda ürünler, tüketicilerin satın alırken ürünler arasında karşılaştırma yapmadıkları, sıklıkla ve düşük miktarlarda satın aldıkları, düşük ilgin­likli ürünler olarak bilinirler. Bu açıklama dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin kolayda bir ürün olma ihtimali daha yüksektir?

 1. Gazete
 2. Mobilya
 3. Cep telefonu
 4. Tablet
 5. Hayat sigortası


CEVAP:

Kolayda ürünler, tüketicilerin satın alırken ürünler arasında karşılaştırma yapmadıkları, sıklıkla ve düşük miktarlarda satın aldıkları, düşük ilgin­likli ürünlerdir. Bu tür ürünlerin tüketicileri her gelir grubundandır. Sakız, deterjan, gazete, şekerleme, yoğurt, şemsiye, pil, cips gibi ürünler bu kategoride yer alır.


#6

SORU:

Ürün yaşam süreci kavramı, ürünleri bir insana benzeterek her ürünün ömürleri boyunca bazı evrelerden geçtiğini belirtmektedir. Her evre, farklı pazarlama ve pazarlama iletişimi stratejileri ve rekabet ortamı içermektedir. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci evrelerinden biri değildir?

 1. Giriş evresi
 2. Büyüme evresi
 3. Olgunluk evresi
 4. İyileşme evresi
 5. Gerileme evresi


CEVAP:

Ürün yaşam süre­cinde yer alan evreler giriş, büyüme, olgunluk ve gerileme evreleridir. Ürün yaşam süreci içinde her bir evrenin uzunluğu üründen ürüne değişiklik göstermektedir. Cevap D'dir. 


#7

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi ambalajların geleneksel olarak yerine getirdiği görevlerin dışında bir görev olarak görülebilir?

 1. Belirli miktarda ürün içermek
 2. Taşıma kolaylığı ve koruma sağlaması
 3. Ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak
 4. Raf ömrünü uzatması
 5. İletişim sağlaması


CEVAP:

Ambalajın geleneksel görevi olan ürünü korumanın yanında iletişim görevi, pazarlama iletişiminin önemli bir ögesidir. Cevap E'dir. 


#8

SORU:

Maliyet odaklı, talep odaklı ve rekabet odaklı stratejileri de içeren ve aynı zamanda pazarlama karması elemanlarından da biri olan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Ürün

Fiyat

Dağıtım

Tutundurma

Halkla ilişkiler


CEVAP:

Sözü edilen öğe fiyattır.  


#9

SORU:

Pazarlama gö­revini yerine getirebilmek için üreticiler ile tüketicileri birbirine bağlama fonksiyonlarını yerine getiren kurumlarca oluşturulmuş organize bir sistem olarak tanımlanan olgu hangisidir?

 1. Ürün
 2. Yoğunlaştırılmış pazarlama
 3.  Tutundurma
 4. Fiyat
 5. Dağıtım


CEVAP:

Sözü edilen olgu dağıtım kanalıdır. Dağıtımın temel görevi ürünleri tüketicilere ulaştırmaktır. Dağıtım kanalı içinde perakendeci, toptancı gibi isimlerle anılan çeşitli kanal üyeleri yer alır ve gerek tüketiciler gerekse üreticiler için çeşitli faydalar yaratırlar.  Cevap E'dir. 


#10

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi tüketim ürünlerinde dağıtım kanalında yer alan bir üye değildir?

Üretici

Toptancı

Perakendeci

Endüstriyel alıcı

Tüketici


CEVAP:

Endüstriyel alıcı, endüstriyel ürünlerin bulunduğu bir dağıtım sistemi üyesidir. Yukarıda ise tüketim ürünleri dağıtım sistemi söz konusudur.


#11

SORU:

Tüketicilerin farkında olmadıkları ya da farkında olsalar
bile satın almayı düşünmedikleri ürünlerdir. Mezar taşı bu tüp ürünlere örnektir. Sözü edilen ürün hangisidir?

 1. Kolayda Ürünler
 2. Beğenmeli Ürünler
 3. Özellikli Ürünler
 4. Aranmayan Ürünler
 5. Esütriyel ürünler


CEVAP:

Cevap D'dir. 


#12

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi beğenmeli ürünlerin bir özelliği değildir?

 1. Daha az sıklıkla satın alma
 2. Görece yüksek fiyat
 3. seçici bir dağıtım
 4. Plalanmış satın alma
 5. Düşük ürün farkındalığı


CEVAP:

Cevap E'dir. Düşük ürün farkındalığı aranmayan ürünlere ait bir özelliktir. 


#13

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürün gruplarından biri değildir?

 1. Hammaddeler
 2. İşlenmiş maddeler ve parçalar
 3. Televizyon
 4. Yardımcı araçlar
 5. Malzemeler


CEVAP:

Cevap C'dir. Televizyon tüketim ürünüdür. 


#14

SORU:

Yeni ürünlerin pazara sunulduğu evredir. Bu evrede satışlar çok düşüktür. Ürün hakkında farkındalık yoktur. Bu evrede pazarlama iletişimi maliyetleri çok yüksektir. Yeni ürün hakkındaki farkındalığı arttırmak için yoğun iletişim faaliyetlerine girilir. Sözü edilen evre veya evreler hangisidir?

 1. Gerileme evresi
 2. Olgunluk evresi
 3. Büyüme evresi
 4. Giriş evresi
 5. Olgunluk ve gerileme evresi


CEVAP:

Sözü edilen evre giriş evresidir. 


#15

SORU:

Ambalajın geleneksel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Şıklık
 2. İletişim
 3. Reklam
 4. Rekabet
 5. Korumak


CEVAP:

Ambalajın geleneksel görevi ürünü korumak ve taşıma kolaylığı sağlamasıdır.


#16

SORU:

Alıcı ve satıcı tarafından ürüne atanan bir değer aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ambalaj
 2. Reklam
 3. Tasarım
 4. Fiyat
 5. Marka ismi


CEVAP:

Fiyat, alıcı ve satıcı tarafından ürüne atanan bir değerdir. Buna rağmen hem alıcı hem de satıcı için farklı anlamlar barındırır. Satıcı için fiyat, bir seri maliyet unsurlarını içeren beklenen kâr marjını içeren bir kavramdır. Alıcı için ise fiyat, ürünün tarihsel fiyatının hesaplanmasını, karşılaştırılabilen ürünler için rekabetçi fiyatı,
umulan fiyatı içeren bir kavramdır. Cevap D'dir. 


#17

SORU:

Fiyat ve ürün kalitesinin yüksek olduğu yerrde hangi fiyat kalite stratejisinden söz edilir?

 1. Ekstra fiyat stratejisi
 2. Soyguncu fiyat stratejisi
 3. Ekonomik fiyat stratejisi
 4. Orta değer stratejisi
 5. Ucuz gösterme stratejisi


CEVAP:

Doğru cevap A'dır. 


#18

SORU:

Ekonomik fiyat stratejisi hangi durumda oluşur?

 1. Yüksek fiyat yüksek kalitede
 2. Yüksek fiyat orta kalitede
 3. Düşük fiyat düşük kalitede
 4. Orta fiyat orta kalitede
 5. Düşük fiyat yüksek kalitede


CEVAP:

Doğru cevap C'dir. 


#19

SORU:

Mevcut ürünleri fiyatlamada kullanılabilecek üç ana tür strateji
söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu üçünü birden bulundurur?

 1. Rekabet, Soyguncu ve Ucuz gösterme stratejisi
 2. Maliyet, rekabet ve talep odaklı fiyatlama stratejileri
 3. Maliyet, Soyguncu ve Ucuz gösterme stratejisi
 4. Talep, Ekonomik ve İyi değer stratejisi
 5. Rekabet,  Ekonomik ve İyi değer stratejisi


CEVAP:

Cevap B'dir. 


#20

SORU:

Bir ürün üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşılıyorsa burada nasıl bir dağıtım sisteminden söz edilir?

 1. Tek aracılı dağıtım sistemi
 2. İki aracılı dağıtım sistemi
 3. Toptancının yer aldığı dağıtım sistemi
 4. Devletin yer aldığı dağıtım sistemi
 5. Aracısız dağıtım sistemi


CEVAP:

Sözü edilen sistem aracısız dağıtım sistemidir. Cevap E'dir.