Sosyal Medya Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya bültenlerinde dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir?


Başlık dikkat çekmemelidir

Metin uzun olmalıdır

İletişim için halkla ilişkiler çalışanının erişim bilgilerine yer verilmelidir

İşletmeyi övücü ifadeler kullanılmalıdır 

Bültenlerin içerik özellikleri geleneksel medya basın bültenlerinden farklı olmalıdır


2.Soru

İnsanların diş hekimleri, saç stilistleri gibi yerel işletmeleri bulmalarına yardımcı olmak için 2004 yılında kurulan web sitesi aşağıdakilerden hangisidir?


Facebook

Twitter

Linkedin

Yelp

Booking.com


3.Soru

İşletme ölçüm yapmaya başladığı ilk andan itibaren elde ettiği ölçüm sonuçlarını ne yapmalıdır?


Bir blogda saklamalıdır

forumlarda tartışmaya açmalıdır

bir veri tabanında saklamalıdır

sosyal ağlarda paylaşmalıdır

E-posta yoluyla abonelerine yollamalıdır


4.Soru

Twitter pazarlama stratejisi oluşturulmasındaki son aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Bir Twitter hesabı oluşturulması

İzleme ve ölçme

Hedef izleyicilerin tanımlanması

Değişiklik yapılması ve tekrarlanması

Amaçların ve hedeflerin belirlenmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ölçüm süreci arasında yer almaz?


İzleme 

Ölçüm

Sayısal değer

Raporlama

Analiz


6.Soru

İşletme ölçüm işini dışarıda değil de kendi bünyesinde yapacaksa aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?


Ölçüm aracı ile ölçüm hizmetinin uyumunu kontrol etme

Kendi ihtiyaçlarını dikkatli değerlendirmesi gerekir

Güncel ölçüm araçlarını kullanması

Hizmet alım anlaşması

Ölçme işinden sorumlu bir kişiyi belirlemesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili pazarlama videosu oluşturmada video türü seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Işık

Amaç

İçerik

Dağıtım

Zaman


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme bloğu oluştururken göz önünde tutulması gereken amaçlardan biri değildir?


Hem mevcut müşterileri hem de genel kamuoyunu bilgilendirmek ya da eğitmek.

şteri hizmetleri sağlamak ya da bir ürün veya hizmeti kullanmaya yardımcı olmak.

İşletmenin karakter ve kültür anlayışını yaymak.

Okuyucuları ve müşterileri eğlendirmek.

Rakip firma ürünlerinin eksikliğini gösterip kullanıcıları uyarmak.


9.Soru

İş ve eğitim ortamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sesli ve görüntülü toplantılara ne ad verilir?


E-posta

Intranet 

Web sayfası 

Sanal topluluk 

Videokonferans


10.Soru

Sosyal ağ analizi hangi amaçla kullanılır?


Tutum ve kanaatleri küresel alanda değerlendirmek için

İşletme, marka, ürün, hizmet, etkinlik, kampanya adı girerek tarama yapmak için

Kişilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi, tutum ve kanaatlerin öğrenilmesi için

Yeni ürün, hizmet ve etkinliklerin değerlendirilmesi için

Paydaş tutumlarının ölçülmesi için


11.Soru

"Buralarda tüketicilerin ne hakkında konuştuğunu kontrol ederek onları neyin rahatsız ettiğini bulmanın mükemmel bir yoludur. Müşterileriniz hakkında daha çok şey öğrendikçe, onlarla anlamlı bir şekilde bağ  kurmaya kendinizi hazırlayabilirsiniz."

Yukarıdaki önerme, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Blog ile Pazarlamanın Faydaları

İşletmelerin Twitter’ı Kullanma Amaçları

Twitter’ı Kullanmanın Pazarlamacılara Faydaları

Twitter Pazarlama Statejisi Oluşturma

Internet forumlarının pazarlamacılar için yararları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel performans kriterlerinin belirlenmesi sırasında yapılması gereken adımlardan birisidir?


Hatalı seçilen metriklerin yerine yenilerinin belirlenmesi

Raporların hazırlanması

Ölçüm aracının belirlenmesi


Ölçülebilecek metriklerin belirlenmesi

Ölçüm yapacak personelin seçimi13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küçük işletmeler için blog sahibi olmanın faydalarından biridir?


Topluluk oluşturmak

İnanılırlık

Medya ilişkileri

Daha düşük maliyet

Pazar testi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatırımın geri dönüşü hesaplamasının formülüdür?


YGD = Yatırımdan sağlanan getiri/Yatırımın maliyeti

YGD = (Yatırımdan sağlanan getiri – Yatırımın maliyeti)/Yatırımın maliyeti

YGD = (Yatırımın maliyeti – Yatırımdan sağlanan getiri) / Yatırımın maliyeti

YGD = (Yatırımın maliyeti – Yatırımdan sağlanan getiri) / Yatırımdan sağlanan getiri

YGD = (Yatırımdan sağlanan getiri – Yatırımın maliyeti)/Yatırımdan sağlanan getiri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yatırımın geri dönüş süreci doğru bir şekilde sıralanmıştır?


yatırım-aksiyon-tepki-finansal olmayan etkiler-finansal etkiler

finansal etkiler-finansal olmayan etkiler-tepki-aksiyon-yatırım

finansal etkiler-tepki-aksiyon-yatırım

tepki-aksiyon-yatırım

finansal olmayan etkiler-yatırım-aksiyon-tepki


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyadaki metin denizi içinden bir marka ya da işletme ile ilgili yorumları toplayıp, bunları daha önceden belirlenmiş bir takım kurallara göre deşifre etmeye yarar?


Metin madenciliği

Site analizi

Dinleme platformları

Metrikler

Uygulama programı arayüzleri


17.Soru

2011 yılında gerçekleştirilen Sosyal Medya Pazarlaması araştırması kapsamında görüşülen 3.300 pazarlama yöneticisinin, sosyal medya ile ilgili cevaplanmasını istedikleri on sorudan ilki ne olmuştur?


sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerinin etkilerini nasıl ölçecekleri

sosyal medyanın şirketlerinin tanıtımı için faydalı olup olmayacağı

sosyal medyanın şirket geleceğindeki payını ve yıllar içerisindeki etkisini nasıl ölçecekleri

şirketin sosyal medyayı kullanarak tabana ne kadar hızla yayılacağını

sosyal medya üzerinden yapılan pazarlama faaliyetlerinin kısa sürede kazanca dönüşüp dnüşmeyeceğini 


18.Soru

Yapılacak ölçümlerde kullanılacak verinin belirlenmesi, toplanması ve düzenlenmesi işlemleri sosyal medya ölçüm sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir?


Ölçüm

Geri bildirim

İzleme

Raporlama

Analiz


19.Soru

İzleme ile ilgili hangisi doğrudur?


Daha sonra yapılacak ölçümlerde kullanılacak verinin belirlenmesi, toplanması ve düzenlenmesi işlemlerini kapsar.

Elde edilen verinin işletme amaçlarıyla bağlantılı olup olmadığı değerlendirilir.

Elde edilen verilere ampirik bir değer ya da “sayısal bir büyüklük” atfedilmesidir.

Elde edilen sayısal verilerin, işletme tarafından alınacak diğer kararlarda kullanılmak üzere, değerlendirilmesi ve yorumlanması sürecidir.

Mevcut programın başarısının belirlenmesidir.


20.Soru

Hangisi/leri geleneksel ticari fuarlarla, sanal fuarlar arasındaki farklılıklardandır?

I- İçerikler

II- Değişen boyut ve standlar

III- İletişim


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Yalnız II