Stratejik Performans Yönetimi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Maliyetlerin düşürülmesi yoluyla elde edilen kazançlara ne ad verilir?


Ölçek ekonomisi

Büyük ekonomi

Verimsiz ekonomi

Servis ekonomisi

Güçlü ekonomi


2.Soru

En az iki işletmenin, faaliyetlerini sona erdirmeden; üçüncü bir işletmeyi kurup faaliyete geçirmeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


Ortak girişim

Uzun dönemli sözleşme

Kısa dönemli sözleşme

Şirket evliliği

Ortaklık ittifakı


3.Soru

Stratejik analiz metodlarından biri olan "Elmas Modeli Analizi"nde, 4 ana boyuta ek olarak sonradan analize dahil edilen boyut aşağıdakilerden hangisidir?


Yapı, strateji ve rekabet

Talep koşulları

Devlet ve şans

Faktör koşulları

Destekleyici endüstriler


4.Soru

1) Üreticilerin, aynı fiyattan satmakta oldukları ürünlerin pazar paylarını artırmak
amacıyla reklam, kampanya, servis, dağıtım veya paketleme gibi rekabet unsurlarını kullanmalarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen ifadenin ait olduğu kavramdır?


Strateji

Fiyata bağlı rekabet

Fiyat dışı rekabet

Satış politikası

Ürün tercihlemesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden biri değildir?


Kısa vadeli ve kâr öncelikli sonuçlara odaklanır.

Uzun dönemli sonuçlara odaklanır.

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde etmeyi amaçlar.

Rakipler, çevresel koşullar ve örgütsel özelliklere göre konumlandırma yapar.

Mevcut durumların yanı sıra muhtemel durumların da düşünüldüğü yönetimsel
bir süreçtir.


6.Soru

"Strateji doğrultusunda belirlenmiş bulunan amaçlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesi" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Rekabet

Politika

Plan

Taktik

Prosedür


7.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi sektör çevresini oluşturan beş güçten biri değildir?


 Rakipler

Potansiyel rakipler
 

İkame mal veya hizmetler

Ürün kalitesi

Müşterilerin pazarlık gücü


8.Soru

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olan Türk HavaYolları'nın, hizmetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmek için Turkish Ground Services'i %50 ortaklıkla kurması aşağıdaki stratejilerden hangisine örnektir?


Çeşitlendirme stratejisi

İleriye yönelik yatay entegrasyon

Geriye yönelik yatay entegrasyon

Dikey entegrasyon

İlişkili büyüme stratejisi


9.Soru

I. Pazarda rekabeti düşürür. 

II. ölçek ekonomilerine ulaşma sağlar. 

III. Piyasa oluşumunu etkilemez. 

Yukarıda verilenlerden hangisi yatay büyünleşmenin üstünlükleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Tek işte yoğunlaşan bir işletme nasıl adlandırılabilir?


Esas iş ağırlıklı çeşitlenme

Çeşitlenmemiş işletme

İlişkili-kısıtlı çeşitlenme

İlişkili-bağlı çeşitlenme

İlişkisiz çeşitlenme


11.Soru

I. Uzun dönemli sonuçlara odaklanmaktadır.

II. Rekabetten uzak durmayı amaçlamaktadır.

III. Rakipler, çevresel koşullar ve örgütsel özelliklere göre konumlandırma yapmaktadır.

IV. Mevcut durumların yanı sıra muhtemel durumların da düşünüldüğü yönetimsel bir süreçtir.

Yukarıdakilerden hangileri, stratejik yönetimin özellikleri arasındadır? 


I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

İşlem maliyetleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?


Ürünün teknolojisi

Belirsizliklerin neden olduğu kestirilemez yönler

Ürünün alışveriş miktarı ve sıklığı

Ürünü satan kişinin tutumu

Ürünün performansı


13.Soru

Üretim işlevine ilişkin stratejiler düşünüldüğünde satıcıların özellikleri, bu konuda rakiplerin sahip olmadığı avantajlar, depolama şartları ve masrafları, stok kontrolü gibi hususlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?


Tedarik Şartları

Üretim Sürecinin ve Teknolojisinin Özellikleri

Kalite Kontrolü

Kapasite Kullanımı ve Ölçek Ekonomisi

Yatay ve Dikey Bütünleşme


14.Soru

Dikey bütünleşme ile pazar alışverişinin karması olan oluşuma ne ad verilir?


Değer zinciri

Dikey bütünleşme alışverişi

İleriye dikey bütünleşme

Melez dikey bütünleşme

Geriye dikey bütünleşme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin stratejik ittifaklara girmesinin başlıca nedenlerinden biri değildir?


Pazar liderine karşı koyabilmek için diğer işletmelerle bir araya gelme.

Kaynak ve yetenekleri bir araya getirerek güçlenme.

Yeni yetenekleri öğrenme.

Dinamik pazarlarda, küçük ama yenilikçi işletmelerle işbirliğine girerek belirsizliğe karşı önlem alma.

Niyetlenilen sinerjinin geçekleşememesi.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin fiyat duyarlılığı haricinde pazarlık gücünü etkileyen faktörlerden biri değildir?


Müşterinin işletme veya markaya olan sadakati

Algılanan hizmet kalitesi

Dağıtım kanallarının etkinliği

İşletmenin geçmiş satış verisi

Müşterilerin seçim yapabileceği alternatif mal veya hizmetler


17.Soru

  1. Anti tröst yasaları
  2. Vergilendirme
  3. Fiyat serbestisi
  4. Kişisel tasarruf oranı
  5. Firma tasarruf oranı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri politik dış çevrenin alt unsurlarındandır?


Yalnız I

yalnız II

III ve IV

I, II ve III

IV ve V


18.Soru

Yönetim bilimleri genel çerçevesi içerisinde tartışılan bütün “süreç” lerde başlıca üç bilesen söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisinde bu üç bileşen doğru olarak belirtilmiştir?


Planlama-Sonuç Odaklılık-Programlama

Planlama-Uygulama-Kontrol

Uygulama-Kontrol-Geliştirme

Uygulama-Strateji-Geliştirme

Sonuç Odaklılık-Gelişim-Uygulama


19.Soru

Bir işletme, üretmiş olduğu özellikli ve benzerlerinden ayrılan ürünlerine yüksek fiyatlandırma yaptığında, aşağıdaki rekabet stratejilerinden hangisini kullanmış olur?


Maliyet liderliği stratejisi

Odaklanma stratejisi

Farklılaştırma stratejisi

Jenerik strateji

Pozisyona dayalı strateji


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Porter'a göre Rekabetçi Güçler Modelinde yer alan faktörlerden biri değildir ?


Müsterilerin Pazarlık Gücü

Piyasaya Yeni Girenler

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü

Ikame Mal veya Hizmetler

Müşterilerin Alım Gücü