Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, teknoloji ile büyüyen, dijital dili ana dil olarak kullanan, günlük hayatlarındaki işlerinin tamamına yakınını teknoloji ile halleden  kuşağa ne ad verilir?


Bilim kuşağı,

Teknoloji kuşağı,

Dijital kuşak,

Dijital yerliler,

Dijital göçmenler.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının  yaygın amaçla kullanıldıkları alanlardan biri değildir? 


Özetleme 

Sıralama

Analiz 

Betimleme

Görselleştirme


3.Soru

“C4” adresi bir hesap tablosunda hangi hücreyi işaret eder?


İkinci sütun, üçüncü satır

İkinci sütun, dördüncü satır

Üçüncü sütun, ikinci satır

Üçüncü sütun, dördüncü satır

Dördüncü sütun, üçüncü sütun


4.Soru

I. İşbölümünün yaygınlaşması

II. Kentlere göçün artması

III. Ailelerin üretim merkezi olmaktan çıkması

IV. Sınıf kavgalarının azalması

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri sanayi devriminin sonuçlarındandır?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzün elektronik temelli iletişim araçlarındandır?


Blog
Mektup
Kitap
Gazete
Faks

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?


Cep telefonları çocukları diğerleriyle gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır.

Cep telefonları çocuklarda görmeyle ilgili sorunlara ve kayıplara neden olmaktadır.

Cep telefonlarını aşırı kullanımı, beyin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Cep telefonları çocukların beden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Cep telefonları çocuklar için sayısız öğrenme araç ve uygulamasını içermektedir.


7.Soru

Kişinin kendini nasıl gördüğünü ve kendisine ilişkin değerlendirmelerinin neler olduğunu açıklamasına ne ad verilir?


Özçekim

Benlik

Video çekimi

Ağlarda gezinme

Sanal iletişim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir teknolojilerden biri değildir?


Masaüstü bilgisayar
Akıllı telefon
Dizüstü bilgisayar
Tablet bilgisayar
Akıllı saat

9.Soru

Kes, Kopyala ve yapıştır düğmeleri hangi sekmede yer alır?


Tasarım

Sayfa Düzeni

Ekle

Görünüm

Giriş


10.Soru

Writer’da varsayılan olarak “Standart” ve “Biçimlendirme” araç çubuğu görünür durumdadır. Diğer araç çubuklarını görünür yapmak için ne yapmak gerekmektedir?


Görünüm menüsünden “Araç Belgeleri” listesi açılır

Görünüm menüsünden “Araç C¸ubukları” listesi açılır

Görünüm menüsünden “Araç Gereçler” listesi açılır

Görünüm menüsünden “Word" listesi açılır

Görünüm menüsünden “ekle” listesi açılır


11.Soru

Sosyal ağlar insanları bir araya getirdiği için sosyal hareketleri birbirine bağlayan ve iletişim kurmalarını sağlayan bir ortamdır. Bu ortamın gelişmesinde etkili olan kavram ve durum aşağıdakilerden hangisidir?


Stalklama

Mahalle baskısı

Koordine sosyal ağlar

Yurttaş gazeteciliği

Sosyal ağ düğümleri


12.Soru

Sosyal paylaşım araçlarında sosyalleşme açısından “gerçekte yaşanan dünyanın kişisel isteklerle belirlenmesinin mümkün olmadığını” vurgulayan düşünür, teknoloji felsefelerinden hangisini savunuyor olabilir?


Sosyal Belirlenimcilik
Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
Teknolojik belirlenimcilik
Ütopya
Distopya

13.Soru

Birbiriyle bağlantılı düğümler dizisine ne ad verilir?


Enformasyon

Topluluk

Bağlantısallık

Karşılıklı konuşma


14.Soru

­İnsanların ­ihtiyaçlarını karşılamaya, çevresini­ denetlemeye veya değiştirmeye yönelik geliştirdikleri aletler, araçlar ve gerçekleştirdikleri­ uygulamalar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Teknoloji

Tarih

Gelişim

Kazanım

Buluş


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?


Çocukları diğerleriyle gerçek sosyal etkileşimden uzaklaştırmaktadır.

Çocuklarda görmeyle ilgili sorunlara ve kayıplara neden olmaktadır.

Aşırı kullanımı, beyin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Çocukların beden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir

Çocuklara gerekildiği an ulaşılabilmeyi sağlamaktadır.


16.Soru

İnternet bağlantısının Türkiye’deki gelişim sürecini ilk olarak başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?


1986 yılında TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) geniş alan ağına bağlanılması

1991 yılında ODTÜ ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun ortak anlaşması

12 Nisan 1993 yılında PTT’den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat

1996 yılında Ulusal Akademik Ağın (ULAKNET) kurulması

1997 yılında ULAKNET’in Ege Üniversitesi ilk ulusal bağlantısını gerçekleştirmesi


17.Soru

Stanley Milgram’ın yaklaşımına göre bir kişi tanımadığı
birine ulaşmak için en fazla kaç kişiyi kullanarak bunu gerçekleştirebilmektedir?


1

2

3

6

9


18.Soru

İnternet’te birbirleriyle iletişime geçen bireyler, kendilerine ait küçük bir dünya yaratırlar, bu kapsamda küçük dünya fenomeni kavramını 1967 yılında ilk ortaya atan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?


Stanley Milgram

Mark Prensky

Howard Gardner

Tim O’Reilly

Marshall McLuhan


19.Soru

Bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sınırlaması olmayan uluslararası bilgisayar ve bilgi iletişim ağına ne ad verilir?


İntranet

HTLM

https

İnternet

Lokal Area Network


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ve internet teknolojileri, yeni iletişim teknolojilerinin temel özelliklerinden biri değildir?


Kullanıcı merkezli olma

Çoğunluğun kendi istediği enformasyona ulaşabilmesi

Karşılıklı etkileşimin mümkün olması

Eş zamansız olabilme

Çevrimdışı topluluk